Om något händer

Olyckor, brand, stöld med mera

Brand

Alla som vistas i GIHs lokaler skall orientera sig om utrymningsvägar. Anslag med utrymningsvägar finns utplacerade i korridorer och trapphus. GIH måste med vissa intervall genomföra utrymningsövningar.

Skulle någon olycka inträffa – brand, explosion, gasutsläpp etc. – och lokalerna måste utrymmas, sker larmsignal med ringklockor.

Vid larm skall byggnaden omedelbart lämnas. Undvik rökfyllda korridorer, gå omgående till återsamlingsplatsen ”Wembley”, gräsplanen utanför idrottsentrén. Ingen får lämna återsamlingsplatsen innan utrymningsledaren meddelar att det är tillåtet. Stå inte på parkeringen eftersom brandbilar etc kan behöva komma fram.

En nödtelefon finns placerad i entrén till idrottshallsbyggnaden.

Diskriminering och trakasserier

GIH:s ledning tar avstånd från och tolererar inte någon form av diskriminering eller trakasserier på grund av könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet och uttryck, funktionsnedsättning eller ålder.

Läs mer om våra styrdokument i etiska frågor.

Stöld

Polisanmälan ska göras via telefon 114 14, eller via internet och polisens hemsida www.polisen.se


Anmälan ska även göras till GIH:s avdelningschef för Kommunikation, IT och fastighet. Vid inbrott och stöld ersätter inte GIH förlust av personlig utrustning som förvarats i lokalerna eller i klädskåpen.    

Värdeföremål

Pengar, klockor och andra värdeföremål bör förvaras inlåsta i klädskåp eller på annat förvaras på annat betryggande sätt. Det åligger studenten att själv ha försäkring för förlust av personlig egendom.

Olyckor och tillbud

Anmäl

Skulle en olycka eller ett tillbud inträffa i samband med GIH:s verksamhet ska du efter du tagit hand om själva olyckan/tillbudet snarast rapportera detta genom att skicka ett mejl till: arbetsmiljogruppen@gih.se.

Om du inte har tillgång till mejl och dator kan du ringa till personalavdelningen och rapportera (telefon 08-120 537 25). I mejlet ska det finnas information om namn och personnummer på den skadade, var olyckan inträffat, när olyckan inträffat samt kontaktperson gällande olyckan (ansvarig lärare eller närmsta chef).

Att en anmälan görs direkt är av stor vikt då detta är kopplat till försäkringsfrågor och eventuell rapportering till Arbetsmiljöverket.

Rapportera även om skada ej uppstått

Som medarbetare vid GIH ska man anmäla inträffade tillbud och olycksfall till arbetsgivaren även om händelsen i sig inte ledde till någon skada. Detta gäller vare sig det handlar om anställda eller studenter.

Tillbud

Ett tillbud är en händelse som innebär fara för ohälsa eller olycksfall. Slumpen avgör ofta om en viss händelse leder till personskador eller inte.

Försäkringar

Det ska också göras en anmälan om arbetsskada till Försäkringskassan om det skett en personskada i samband med arbete eller studier. Vi har också försäkringar via AFA Försäkringar och Kammarkollegiet. Kontakta personalavdelningen vid GIH så hjälper de till med detta.

Läs mer om personskadeförsäkringen för studenter

 

Att utreda tillbud och olyckor och utreda vad vi kan göra för att förhindra sådana i framtiden är ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivaren anmäler också allvarligare tillbud och olyckor till Arbetsgivarverket.

För mer information se Arbetsmiljöverkets hemsida.

Krishantering

Vid allvarligare händelser ska GIH:s krisgrupp kontaktas,

  • Rektor: 08-120 537 06
  • Förvaltningschef: 08-120 537 04
  • Studentkårens ordf: 08-120 538 88

För mer info om krishantering se sidan om nödsituationer på GIH