Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll, BMC

Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll, BMC, tillhandahåller utrustning och metoder för studier av mänsklig rörelse och deras neurala, muskulära och mekaniska effekter.

BMC-laboratoriet består av tre olika delar:

 1. Rörelseanalyslaboratoriet
 2. Styrkelaboratoriet
 3. Neurofysiologilaboratoriet

Rörelseanalyslaboratoriet

I rörelseanalyslaboratoriet används avancerade biomekanisk tekniker för mätning och analys av mänsklig rörelse. 

Kärnan i laboratoriet är ett optielektroniskt rörelseanalyssystem för att registrera rörelse i en tredimensionell volym med golvmonterade kraftplattor. Alla metoder i laboratoriet kan synkroniseras med varandra.

De metoder som finns tillgängliga är:

 • system med 16 kameror för registrering av tredimensionell mänsklig rörelse
 • kraftplattor som mäter golvets tredimensionella reaktionskrafter. I samband med rörelseanalys kan dessa kraftdata användas för inversdynamisk beräkningen av belastning och biomekanisk funktion i muskuloskeletala strukturer.
 • ytlig och intramuskulär elektromyografi (EMG) för undersökning av neuromuskelär aktivering och  koordination
 • tryckfördelningssulor för att bestämma belastning under foten
 • electrogoniometrar för enkel analys av ledvinklar
 • löpband för noggrann kontroll av gånghastighet och lutning
 • ergometercyklar för testning av cyklingens biomekanik och prestation
 • diverse kraft- och andra sensorer

Vi utför studier på:

 • lår- och vadmuskelkoordination och biomekanik under cykling
 • tredimensionell analys av kinetik och kinematik i en sprintstart
 • rollen som asymmetrier i benen har för skador, skademekanismer och prestation
 • hälsenans töjning vid gång med olika fotledsortoser
 • validering av yt EMG mätningar av flexor hallucis longus aktivitet med intramuskulär EMG

Styrkelaboratoriet

Styrkelaboratoriets huvudsakliga utrustning är en isokinetisk dynamometer som tillåter exakt kontroll av rotationshastighet och rörelseutslag i alla större leder i kroppen. Ledvinkel och kraftmoment under rörelse registreras. Laboratoriet används flitigt för studier som undersöker rörelseapparatens funktion. Bilden visar forskare som använder en maskin för rörelsemätning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De metoder som finns tillgängliga är:

 • isokinetisk dynamometer för mätning av kraftmoment och vinklar under kontrollerade rörelser
 • två ultraljudssystem för styrning av elektrodplacering, visuell inspektion av muskel- och sendynamik samt kvantitativ analys av muskel- och sendynamik i samband med rörelseanalyssystemet
 • yt- och intramuskulär elektromyografi (EMG) för undersökning av muskelaktivering och koordination

Vi utför studier på:

 • utredning av postaktiveringspotentiering i vadmuskeln
 • ultraljudsbaserad analys av hälsenans interna dynamik
 • matematisk modellering av triceps surae funktion i strokepatienter
 • analys av hälsenans och triceps suraes mekaniska egenskaper

Neurofysiologilaboratoriet

Det neurofysiologiska laboratoriet hos GIH är primärt utrustad med verktyg för att mäta neurala strategier för motorisk styrning. Nyligen har neurofysiologiska laboratoriet utökats med en metodologisk plattform för att mäta kognitiv funktion.

Några av våra metoder är:

 • yt- och intramuskulär elektromyografi för undersökning av muskelaktivering och koordination
 • transkraniell magnetstimulering för undersökning av kortikospinal retbarhet och plasticitet av motoriska cortex
 • elektrisk stimulering för att undersöka reglering av ryggmärgsreflexer, elektromekaniska egenskaper under motoriska uppgifter, central trötthet etc
 • elektroencefalografi för studier av motorisk kontroll och kognitiva funktioner

Vi utför studier på:

 • effekter av fysiskt aktivitetsmönster på hjärnhälsa
 • elektrofysiologisk utvärdering av motoriska nervbanor i ryggmärgsskadade
 • motorisk kontroll av viljemässiga rörelser
 • neural plasticitet i relation till styrketräning och aerobisk träning

Adress till denna sida www.gih.se/bmc-laboratoriet