Motiverande samtal 2

Motiverande samtal 2

7.5 högskolepoäng. Deltid 25%.

Kursen genomförs online genom internetverktyget Zoom. Onlinedatumen är:

 • 29-30 januari 2021
 • 12-13 mars 2021
 • 16-17 april 2021
 • 28 maj 2021

Datum för litteraturseminarium tillkommer.

Vill du fråga något om kursen, mejla kursansvarig Staffan Hultgrenstaffan.hultgren@gih.se.

Upplägg

Kursen innehåller följande:

 • designa kursprogram vid arbetsplatsförlagda utbildningar med inriktning på kommunikation med betoning på motiverande samtal om livsstil och levnadsvanor,
 • redogöra för grundläggande principer vid implementering av arbetsplatsens värdegrund vid kommunikation inom organisationer,
 • demonstrera olika former av strategier vid samtal med klienter enligt grundläggande beteendevetenskapliga principer,
 • tillämpa ett reflekterande förhållningssätt vid lärandeprocesser,
 • fördjupade kunskaper gällande att koda och analysera transkriberande samtal.

Progression

Kursen är en fortsättning och uppföljning av tidigare genomförda studier vid kommunikation inom motiverande samtal. Progressionen består av kunskaper och färdigheter om samtalsprocesser vid implementering av kommunikationsprinciper inom organisationer. Den specifika yrkesinriktningen tydliggörs genom samtalsträning med inriktning på individ och grupp integrerat med det egna specifika yrkesutövandet. Yrkesprofessionen utvecklas genom kompetensutveckling inom det specifika yrket.

Kursen tar upp grundläggande pedagogiska principer vid vuxnas lärande integrerat med motiverande samtal som metod. Den vetenskapliga progressionen sker genom att kursinnehållet baseras på beprövad pedagogisk erfarenhet och vetenskapliga studier inom vuxnas lärande och beteendevetenskap.

Undervisningsform

Arbetssätt Kursen är en fristående kurs, distansutbildning, som genomförs i kombination med seminarieträffar. Seminarieträffar är obligatoriska och genomförs med mellanliggande instuderingsperioder. Seminarieträffarna består av föreläsningar, seminarier, färdighetsträning, litteraturredovisningar, presentationer och erfarenhetsutbyte. Teori kompletteras med praktiska tillämpningar och reflektioner. Kursen följer pedagogiska grundprinciper för vuxnas lärande. Färdighetsträning och övningar i kommunikation baseras på grundläggande kommunikativa principer och motiverande samtal enligt riktlinjer från Motivational Interviewing Network of Trainers, MINT.

Övrigt

Övrigt

Obligatorisk litteratur kompletteras med inlämningsuppgifter och anvisningar för litteraturseminarier. Inom kursen genomförs en sökning av aktuella artiklar inom ämnesområdet.

Anmälningsinformation

Sista anmälningsdag:2020-12-01
Antal platser:20
Studieort:Stockholm
Undervisningsspråk:Svenska
Undervisningstid:Blandade tider
Nivå:Grundnivå
Anmälningskod:gih-21110

Förkunskapskrav

Kursen Motiverande samtal ur ett folkhälsoperspektiv, 7,5 hp (FAMSY) vid GIH. Eller motsvarande högskolekurs inom Motivational Interviewing med inriktning hälsa.

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Upplägg

Kursen innehåller följande:

 • designa kursprogram vid arbetsplatsförlagda utbildningar med inriktning på kommunikation med betoning på motiverande samtal om livsstil och levnadsvanor,
 • redogöra för grundläggande principer vid implementering av arbetsplatsens värdegrund vid kommunikation inom organisationer,
 • demonstrera olika former av strategier vid samtal med klienter enligt grundläggande beteendevetenskapliga principer,
 • tillämpa ett reflekterande förhållningssätt vid lärandeprocesser,
 • fördjupade kunskaper gällande att koda och analysera transkriberande samtal.

Progression

Kursen är en fortsättning och uppföljning av tidigare genomförda studier vid kommunikation inom motiverande samtal. Progressionen består av kunskaper och färdigheter om samtalsprocesser vid implementering av kommunikationsprinciper inom organisationer. Den specifika yrkesinriktningen tydliggörs genom samtalsträning med inriktning på individ och grupp integrerat med det egna specifika yrkesutövandet. Yrkesprofessionen utvecklas genom kompetensutveckling inom det specifika yrket.

Kursen tar upp grundläggande pedagogiska principer vid vuxnas lärande integrerat med motiverande samtal som metod. Den vetenskapliga progressionen sker genom att kursinnehållet baseras på beprövad pedagogisk erfarenhet och vetenskapliga studier inom vuxnas lärande och beteendevetenskap.

Övrigt

Övrigt

Obligatorisk litteratur kompletteras med inlämningsuppgifter och anvisningar för litteraturseminarier. Inom kursen genomförs en sökning av aktuella artiklar inom ämnesområdet.

Kursplan

Kursplan

Kurskod: FAMST2
Nivå: Grundnivå
Fastställd av: Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa, 2020-11-26
Version: 2.1
Gäller från: VT 2021

Undervisningsform

Arbetssätt Kursen är en fristående kurs, distansutbildning, som genomförs i kombination med seminarieträffar. Seminarieträffar är obligatoriska och genomförs med mellanliggande instuderingsperioder. Seminarieträffarna består av föreläsningar, seminarier, färdighetsträning, litteraturredovisningar, presentationer och erfarenhetsutbyte. Teori kompletteras med praktiska tillämpningar och reflektioner. Kursen följer pedagogiska grundprinciper för vuxnas lärande. Färdighetsträning och övningar i kommunikation baseras på grundläggande kommunikativa principer och motiverande samtal enligt riktlinjer från Motivational Interviewing Network of Trainers, MINT.

Examinationsformer

Kurskrav

Seminarietillfällena är obligatoriska som vid specifika undantag kan kompletteras med inlämningsuppgifter. Litteraturseminarier, inlämningsuppgifter och sammanfattning av artiklar är obligatoriska samt självvärdering av tillämpade skickligheter inom MI.

Bild på högskolan

Kontakta GIH

För antagningsfrågor:
Kontakta antagningen

För studievägledning:
Kontakta studievägledningen

För övriga frågor:
Kontakta studentexpeditionen

Uppdaterad: 2021-03-08