Idrottspsykologisk rådgivarutbildning - grundutbildning i kognitiv beteendeterapi med inriktning mot elitidrott - II

Idrottspsykologisk rådgivarutbildning - grundutbildning i kognitiv beteendeterapi med inriktning mot elitidrott - II

30 högskolepoäng. Deltid 50%.

Upplägg

Progression

Ämnesprogressionen sker successivt i huvudsak genom att problemområden som avhandlas och kliniska fallexempel ökar i svårighetsgrad och komplexitet under utbildningen med avseende på både teori och praktik. Dessutom sker en naturlig progression då teorier omsätts till praktiska färdigheter.

Undervisningsform

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppuppgifter samt tillämpade övningar. Handledningen genomförs i mindre grupper om fyra deltagare per grupp. Aktivt deltagande i alla moment är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig kursinnehållet.

Övrigt

Kursen ges som uppdragsutbildning.

Anmälningsinformation

Sista anmälningsdag:2021-04-15
Antal platser:16
Studieort:Stockholm
Undervisningsspråk:Svenska
Undervisningstid:Blandade tider
Nivå:Grundnivå
Anmälningskod:gih-212U1

Förkunskapskrav

Akademisk examen (120 p/180 hp) samt grundläggande teoretiska kunskaper i idrottspsykologi (20 p/30 hp eller motsvarande).

Pågående anställning eller uppdrag genom avtal inom elitidrotten, där arbetet har tydlig karaktär av att vara människovårdande/utvecklande (förbundsläkare, sjukgymnast, elittränare, nutritionist, psykolog).

Dokumenterad erfarenhet av aktivt arbete i nära kontakt med människor inom elitidrott.

Godkänt resultat i Delkurs 3 - Psykoterapi under handledning 4 hp från kursen UAIDRA.

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Upplägg

Progression

Ämnesprogressionen sker successivt i huvudsak genom att problemområden som avhandlas och kliniska fallexempel ökar i svårighetsgrad och komplexitet under utbildningen med avseende på både teori och praktik. Dessutom sker en naturlig progression då teorier omsätts till praktiska färdigheter.

Övrigt

Kursen ges som uppdragsutbildning.

Kursplan

Kursplan

Kurskod: UAIDRB
Nivå: Grundnivå
Fastställd av: GUN - grund och avancerad nivå, 2020-05-20
Version: 2.0
Gäller från: HT 2021

Undervisningsform

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppuppgifter samt tillämpade övningar. Handledningen genomförs i mindre grupper om fyra deltagare per grupp. Aktivt deltagande i alla moment är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig kursinnehållet.

Examinationsformer

Kurskrav

Obligatorisk närvaro (minimum 75 % per termin) vid samtliga undervisningsmoment, aktivt deltagande i seminarier, gruppövningar, tillämpningsövningar och handledning, samt skriftliga och muntliga prov.

Studenten ska vara aktivt deltagande i handledning (i genomsnitt 40 timmar per termin i grupp om 4, minimum 80 % närvaro), arbeta aktivt med såväl egna patienter och i handledning bidra till de övrigas arbete.

Terapisessioner spelas in och ska lämnas tillsammans med sessionsrapport i förväg till handledaren och de övriga kursdeltagarna i gruppen före varje handledningssession. För att räknas som närvaro behöver varje handledningstillfälle föregås av genomförd session med tillhörande sessionsrapport.

Innehåll och godkänd nivå sätts i relation till målen för respektive del och utbildningen som helhet. Integrering av de teoretiska momenten med praktisk tillämpning betonas starkt under hela utbildningen.

Bild på högskolan

Kontakta GIH

För antagningsfrågor:
Kontakta antagningen

För studievägledning:
Kontakta studievägledningen

För övriga frågor:
Kontakta studentexpeditionen

Uppdaterad: 2021-09-23