Idrotts- och arbetsfysiologi

Idrotts- och arbetsfysiologi

15 högskolepoäng. Deltid 50%.

Upplägg

Kursen omfattar studier inom följande temaområden:

 • ämnesomsättning,
 • cirkulation och respiration,
 • uttröttning, prestation och träning,
 • omgivningsfysiologi, nutrition, kosttillskott och oxidativ stress,
 • fysisk aktivitet och hälsa,
 • fysiologisk och biokemisk testmetodik.

I centrum för kursen står anknytning till forskningsläge, användande av testmetoder, teorianknytning, samt koppling mellan teori och praktisk idrott. En litteraturstudie (fördjupningsarbete) inom ett självvalt idrottsfysiologiskt område (omfattande ca 5 hp) ingår i kursen.

Progression

Kursen omfattar studier på avancerad nivå vilket innebär en fördjupning av kunskaper i förhållande till utbildning på grundnivå inom ramen för en kandidat-, magister- eller masterexamen i Idrott eller motsvarande. Detta innebär en ökad grad av komplexitet och abstraktion i teorianvändning, större krav på förmåga till kommunikation, problematisering och integrering av kunskap samt ökad självständighet vad gäller genomförande av skriftlig fördjupning inom självvalt område.

Undervisningsform

Kursen är upplagd som en semi-distanskurs med sex gemensamma lärarledda undervisnings-tillfällen koncentrerade under två dagar per temaområde. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, laborationer och demonstrationer. De studerande skall individuellt eller parvis skriva ett fördjupningsarbete inom ett självvalt kursområde. Uppsatsen skall redovisas och diskuteras muntligt inom gruppen.

Övrigt

Kursen är obligatorisk för studenter antagna på masterprogrammet med inriktning mot idrottsfysiologi och biomekanik (IDFB) och kan ges som valbar kurs inom masterprogrammet (XAMIV) och kan också ges som fristående kurs.

Anmälningsinformation

Sista anmälningsdag:2020-12-01
Antal platser:15
Studieort:Stockholm
Undervisningsspråk:Svenska
Undervisningstid:Blandade tider
Nivå:Avancerad nivå
Anmälningskod:gih-21106

Förkunskapskrav

För särskild behörighet krävs att den sökande har högskoleutbildning med ett innehåll som motsvarar 90 hp i Idrott/Idrottsvetenskap (eller examen i ämne med inriktning mot idrottsverksamhet) varav minst 20 hp i humanbiologi (eller motsvarande).

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Upplägg

Kursen omfattar studier inom följande temaområden:

 • ämnesomsättning,
 • cirkulation och respiration,
 • uttröttning, prestation och träning,
 • omgivningsfysiologi, nutrition, kosttillskott och oxidativ stress,
 • fysisk aktivitet och hälsa,
 • fysiologisk och biokemisk testmetodik.

I centrum för kursen står anknytning till forskningsläge, användande av testmetoder, teorianknytning, samt koppling mellan teori och praktisk idrott. En litteraturstudie (fördjupningsarbete) inom ett självvalt idrottsfysiologiskt område (omfattande ca 5 hp) ingår i kursen.

Progression

Kursen omfattar studier på avancerad nivå vilket innebär en fördjupning av kunskaper i förhållande till utbildning på grundnivå inom ramen för en kandidat-, magister- eller masterexamen i Idrott eller motsvarande. Detta innebär en ökad grad av komplexitet och abstraktion i teorianvändning, större krav på förmåga till kommunikation, problematisering och integrering av kunskap samt ökad självständighet vad gäller genomförande av skriftlig fördjupning inom självvalt område.

Övrigt

Kursen är obligatorisk för studenter antagna på masterprogrammet med inriktning mot idrottsfysiologi och biomekanik (IDFB) och kan ges som valbar kurs inom masterprogrammet (XAMIV) och kan också ges som fristående kurs.

Kursplan

Kursplan

Kurskod: MAIDAF
Nivå: Avancerad nivå
Fastställd av: GUN - grund och avancerad nivå, 2017-06-08
Version: 2.0
Gäller från: HT 2017

Undervisningsform

Kursen är upplagd som en semi-distanskurs med sex gemensamma lärarledda undervisnings-tillfällen koncentrerade under två dagar per temaområde. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, laborationer och demonstrationer. De studerande skall individuellt eller parvis skriva ett fördjupningsarbete inom ett självvalt kursområde. Uppsatsen skall redovisas och diskuteras muntligt inom gruppen.

Examinationsformer

Följande examinationsformer gäller i kursen:

 • skriftlig sluttentamen på kursens pensum. Studenten har vid examinationen tillgång till allt kursmaterial och skall visa förmåga att integrera kunskap från olika källor,
 • skriftlig examination av kursboken genom kortsvarsfrågor. Dessa examinationer (sammanlagt 5 stycken) genomförs före den lärarledda undervisningen vid varje temaområde och avser att säkerställa tillräckliga kunskaper på grundnivå,
 • skriftlig och muntlig redovisning av uppsats.

Kurskrav

För att få genomföra sluttentamen krävs närvaro på minst 2/3 av kursens undervisningstillfällen samt att alla temaområdesexaminationer är godkända.

Bild på högskolan

Kontakta GIH

För antagningsfrågor:
Kontakta antagningen

För studievägledning:
Kontakta studievägledningen

För övriga frågor:
Kontakta studentexpeditionen

Uppdaterad: 2021-03-05