Hälsopromotionsprogrammet

Hälsopromotionsprogrammet

180 högskolepoäng. Heltid 100%.

Vill du arbeta med människors hälsa? Efter examen på Hälsopromotionsprogrammet kan du arbeta med Fysisk aktivitet på recept (FaR), företagshälsovård och hälsofrämjande insatser på arbetsplatser eller som personlig tränare.

GIH utbildar framtidens hälsovetare

Vill du arbeta med människors hälsa? Hälsopromotionsprogrammet förbereder dig för att arbeta med det som håller människor vid god hälsa och att förebygga ohälsa med hjälp av fysisk aktivitet och andra livsstilsfaktorer. Efter utbildningen kan du bidra med unik kunskap om promotivt och preventivt hälsoarbete, en kunskap som blir allt viktigare i samhället.

En grundtanke i Hälsopromotionsprogrammet är att du som student ska utveckla en helhetssyn när det gäller hälsa och sambandet mellan varje individs hälsa och hela organisationers produktivitet och lönsamhet. Både på kort och lång sikt. Hälsovetare behövs eftersom livsstilsrelaterade sjukdomar och psykisk ohälsa ökar i alla åldrar.

Hälsovetare kan bidra med unik kunskap om preventivt hälsoarbete. Det finns flera tänkbara karriärvägar - det har till exempel blivit vanligare med hälsovetare i skolan, och en ny arena där hälsovetare anställs är inom psykiatrin. Tidigare har hälsovetare ofta arbetat inom företagshälsovård, med hälsotester och kartläggning av personalens hälsa. Det finns också hälsovetare som arbetar i nära samarbete med HR-avdelningar på större företag, eller med fysisk aktivitet på recept, inom olika verksamheter med äldre eller som personliga tränare.

Praktisk fysisk aktivitet ingår i utbildningen, likaså idrottsvetenskap, folkhälsovetenskap, hälsopsykologi och medicinsk vetenskap. Du kommer bland annat att läsa kurser som anatomi, fysiologi, metoder för beteendeförändring, stress och psykosocial miljö, hälsotester, näringslära, träningslära och vetenskapliga metoder.

GIH ger dig värdefulla praktiska erfarenheter av att leda fysisk aktivitet för personer i alla åldrar och att arbeta med fysisk aktivitet på recept (FaR). Under utbildningen får du formulera, kvalitetssäkra, genomföra och utvärdera hälsorelaterade projekt tillsammans med olika arbetsgivare.

Som hälsovetare ska du kunna följa den idrottsvetenskapliga kunskapsutvecklingen inom hälsopromotivt och hälsopreventivt arbete eftersom du ska arbeta med ett vetenskapligt förhållningssätt i ditt yrke.

Relationer för livet

Studenterna på GIH spenderar mycket tid tillsammans, vilket skapar en fantastisk sammanhållning, ett stort professionellt kontaktnät och relationer för livet.

Karriärvägar

En examen från GIH värderas högt och ger goda möjligheter på arbetsmarknaden. Som utbildad hälsovetare har du tillgång till en bred arbetsmarknad och du är väl förberedd för arbetsuppgifter där du utvecklar och genomför hälsorelaterade projekt på din framtida arbetsplats. Du har möjlighet att arbeta inom kommuner, landsting eller större privata företag, alternativt driva eget företag.

Efter examen får du också en så kallad FRISK-ackreditering, vilket gör att du kan ansöka om en svensk PT-licens Godkända utbildningar - PT-licens. En annan möjlighet är att arbeta inom ramen för fysisk aktivitet på recept och rådgivning i samverkan med hälso- och sjukvården eller liknande aktörer eller att läsa vidare som masterstudent.

Anmälningsinformation

Sista anmälningsdag:2022-05-31
Antal platser:70
Studieort:Stockholm
Undervisningsspråk:Svenska
Undervisningstid:Blandade tider
Nivå:Grundnivå
Anmälningskod:gih-222HP

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Idrott och hälsa 1 eller motsvarande kunskaper, Matematik 2a alternativt Matematik 2b alternativt Matematik 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2 + Biologi 1+Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2+Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2

Examen

Kandidatexamen

Språk

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Upplägg

Hälsopromotionsprogrammet omfattar sex terminer, 180 hp inom huvudområdet Idrottsvetenskap. Inom utbildningen läses kurser som syftar till att förbereda studenten för hälsopromotivt och hälsopreventivt arbete på individ, grupp och organisationsnivå. Utbildningen erbjuds på helfart i form av såväl föreläsningar, seminarier, laborationer, gruppövningar som självstudier. Olika kommunikations- och examinationsformer kan användas (se specifika kursplaner). I programmet finns genomgående inslag av arbetslivsanknytning genom praktikorienterade inslag. Under en av programmets terminer finns två valbara kurser (totalt 15 hp) vilket ger möjlighet att profilera utbildningen utifrån det egna intresseområdet. Detta kan göras antingen vid Gymnastik- och idrottshögskolan eller vid ett annat svenskt eller utländskt lärosäte. Det är även möjligt att läsa utomlands via upparbetade internationella samverkansavtal.

Under det första året introduceras idrottsvetenskap som forsknings- och kunskapsområde samt hälsopromotivt och hälsopreventivt arbete för människor i olika åldrar och med olika förutsättningar. Kunskaperna ger en grund som har bäring på det framtida yrkesutövandet och kommande kurser i programmet.

Under det andra året sker en fördjupning inom metoder för beteendeförändring och hur levnadsvanor påverkar både den fysiska och den psykiska hälsan. I hälsopromotivt arbetsmiljö- och ledarskapsarbete ingår praktikorienterad utbildning där studenterna tillämpar sina praktiska och teoretiska färdigheter på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Under det tredje året sker ytterligare fördjupning och studenterna lär sig att värdera hälsopromotiva och hälsopreventiva insatser på olika arenor. För att möjliggöra individuell fördjupning finns valbara kurser (totalt 15 hp). Under året läser studenterna ytterligare vetenskaplig metod och skriver ett självständigt arbete motsvarande 15 hp. Utbildningen avslutas med en valbar praktikorienterad period.

Kurser

Studieår 1, termin 1 och 2:

Introduktion hälsopromotivt och preventivt arbete på vetenskaplig grund, 7,5hp, G1N

Anatomi och fysiologi, 7,5 hp, G1N

Folkhälsa, 7,5 hp, G1N

Levnadsvanor, fysisk och psykisk hälsa, 7,5 hp, G1N

Konditionsträning och tillämpad fysiologi, 15 hp, G1F

Hälsopsykologi, 7,5 hp, G1F

Metoder för beteendeförändring, 7,5 hp, G1F

Studieår 2, termin 3 och 4:

Näringslära och matvanor, 7,5 hp, G1F

Styrketräning och rörelselära, 15 hp, G1N

Fysisk aktivitet och hälsosamma hjärnfunktioner, 7,5 hp, G1F

Mätning av fysisk aktivitet och prestation, 7,5 hp, G1F

Hälsopromotivt och preventivt arbetsmiljö- och ledarskapsarbete, 7,5 hp, G1F

Hälsoekonomi, 7,5 hp, G1F

Hälsopromotiva och preventiva insatser 1, 7,5 hp, G2F

Studieår 3, termin 5 och 6:

Hälsopromotiva och preventiva insatser i skolan,7,5 hp, G2F

Individanpassning av levnadsvanor, 7,5 hp, G2F

Valbart block, 15 hp, G1N

Forskningsmetodik, 7,5 hp, G2F

Självständigt arbete, 15 hp, G2E

Hälsopromotiva och preventiva insatser, 2, 7,5 hp, G2F.

Utbildningsplan

Utbildningsplan

Programkod: HPROM
Nivå: Grundnivå
Fastställd av: Utbildnings- och forskningsnämnden, 2021-12-02
Version: 1.0
Gäller från: HT 2022

Bild på högskolan

Kontakta GIH

För antagningsfrågor:
Kontakta antagningen

För studievägledning:
Kontakta studievägledningen

För övriga frågor:
Kontakta studentexpeditionen

Utvecklad utbildning om hälsopromotion på GIH

Ett ännu tydligare fokus på att främja hälsa och förhindra ohälsa. Det är den stora förändringen när GIH gjort om Hälsopedagogprogrammet som från och med antagningen 2022 går under namnet Hälsopromotionsprogrammet.

Samhället står inför stora hälsoutmaningar, och det finns ett ökat behov av personer som arbetar både förebyggande och hälsofrämjande. Att veta vad som krävs för att undvika att personer blir sjuka, och att kunna skapa miljöer som bidrar till välbefinnande på kort och lång sikt, är kompetenser som kan bidra till bättre folkhälsa och lönsamhet på alla samhällsnivåer. 

Maria Fernström

- När livsstilsrelaterade sjukdomar och psykisk ohälsa ökar, behöver vi jobba mer hälsopromotivt, det vill säga gå in med insatser innan personer blir sjuka. Detta är något som nya Hälsopromotionsprogrammet lägger extra vikt vid, och som utbildad hälsovetare kommer du kunna bidra med värdefull kunskap om promotivt och preventivt hälsoarbete, säger studierektor Maria Fernström.

Inkludera alla åldersgrupper

Under utbildningen får studenterna lära sig att stötta individer till goda hälsobeteenden och att främja hälsosamma arbetsmiljöer. De får även kunskaper om hur man kan arbeta hälsofrämjande gentemot alla åldersgrupper - barn, unga, vuxna och äldre - på olika arenor, till exempel inom skolan, hälso- och sjukvården och näringslivet.

- Ohälsa sträcker sig längre och längre ner i åldrarna och till exempel ser vi att många barn och unga rör sig för lite. Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet behöver därför komma in tidigt, redan från skolan, och sedan byggas in i hela samhället, säger Maria.

Mer än bara fysisk aktivitet

Hälsopromotionsprogrammet har flera likheter med det tidigare Hälsopedagogprogrammet, men några av de nya kurser som tillkommit är Fysisk aktivitet och hälsosamma hjärnfunktioner, Hälsopsykologi, Hälsoekonomi samt Hälsopromotiva och preventiva insatser i skolan.

- En hel del är sig likt men vi har vässat utbildningen ytterligare, säger Maria och fortsätter:

- De förändringar som vi gjort betonar att hälsa handlar om mer än bara fysisk aktivitet. Det är många andra livsstilsfaktorer som spelar in och har betydelse för hur vi mår, till exempel kost och psykologi.

Viktig roll i samhället

Som utbildad hälsovetare kan du utveckla och genomföra hälsorelaterade projekt på din framtida arbetsplats. Du har möjlighet att arbeta inom kommuner, landsting eller större privata företag, alternativt driva eget företag, och kan även arbeta som personlig tränare. Hälsovetarkompetensen är ett utmärkt komplement till det arbete med företagshälsa som bedrivs via HR-avdelningar i dagsläget.

Enligt Maria är arbetsmarknaden god och allt fler företag och organisationer inser fördelarna av att ha den här typen av kompetens hos sig. Dock anser hon att ännu fler behöver få upp ögonen för hur viktigt det är att arbeta förebyggande med hälsa.

- I dag läggs massor av pengar på vård när personer redan blivit sjuka. Pengarna borde snarare läggas på det preventiva arbetet. Som hälsovetare har man en väldigt viktig roll i att driva dessa frågor i samhället framöver.

Intervju med Mia Wik

Bild på Mia WikAnledningen till att Mia Wik valde att börja studera på Hälsopedagogprogrammet* var ambitionen att vilja hjälpa människor att förändra sin livsstil.
- Med både kost, näring och träning vill jag bidra till att fler mår bra.

Mia hade tidigare gått kurser inom fysiologi, hälsopedagogik, kost och fysisk aktivitet som medicin vid Karolinska Institutet och Stockholms universitet. När hon fick information om Hälsopedagogprogrammet kände hon att det var en utbildning för henne. Hon sökte, men då hon missade ett samtal från GIH blev hon orolig att möjligheten hade flugit förbi.
– Jag trodde jag hade missat chansen att komma in, men när jag ringde högskolan meddelade de att det fortfarande fanns en möjlighet. Jag blev såklart jätteglad och begav mig samma dag till GIH.

Trots att det hade gått en vecka in på terminen kom Mia in på sista reservplatsen och insåg inte vilken tur hon hade haft förrän efteråt.
– Jag kom snabbt in i klassen trots att de redan haft de inledande sammanhållningsövningarna. Det är en tajt klass och vi har en bra sammanhållning.

"Panertanter" som ger hopp

Sedan 2005 bedriver GIH Hälsoprojektet som vänder sig till personer äldre än 65 år. Det är ett forsknings- och utvecklingsprojekt där deltagarna får träna kostnadsfritt och genomföra hälsotester tillsammans med studenterna. Mia ansvarar för att träna seniorerna en dag i veckan med två pass i styrketräning och en gruppträning.
– Jag har valt att kalla vissa seniorer för pantertanter för de är verkligen helt otroliga! De har en sådan energi, är sociala och aktiva. En av dem är 82 år, har bra hållning, är mån om sitt utseende och har alltid läppstift. Att träna dem ger mig hopp om framtiden.

Täcker kunskapsluckor

Fördelen med Hälsopedagogprogrammet, enligt Mia, är att utbildningen täcker upp en lucka inom friskvården som behövs.
– Här gäller det att förhindra och att arbeta preventivt med hälsa och fysisk aktivitet för att motverka och lindra livsstilssjukdomar. Nackdelen är att det inte är säkert att det finns arbetstillfällen, men det gör det mer spännande och här gäller det att vara kreativ!


*Hälsopedagogprogrammet har bytt namn och heter numera Hälsopromotionsprogrammet

Intervju med Rasmus och Philippe

Bild på Rasmus Båverud och Philippe AfolaRasmus Båverud är 23 år och har ett stort intresse för idrott. På fritiden spelar han handboll på elitnivå i klubben Ricoh där han har Ingemar Linnéll som tränare (som för övrigt också är lärare på GIH:s Sport Managementprogram).

Rasmus studerar på Hälsopedagogprogrammet* vid GIH, och under den första studietiden pendlade han dagligen från Eskilstuna till GIH.
– Det blev jobbigt att i längden gå upp klockan halv sex för att hinna till skolan i tid. Men nu bor jag i en lägenhet i Högdalen, vilket känns fantastiskt skönt, säger han.

Vill påverka ledarskap

Anledningen till att Rasmus sökte till Hälsopedagogprogrammet var att en god vän till honom som gått programmet berättade att hon var jättenöjd med utbildningen och att det ledde till en bra anställning.
– Men det som slutligen bekräftade att jag valt rätt program var när jag hörde en kvinna på tåget till Stockholm prata i telefon. Hon var snorig och hade feber, och berättade för sin kompis att hennes chef tvingade henne att åka till jobbet. Det var då jag kände att jag i framtiden kan påverka sådana chefer att behandla sin personal med mer ödmjukhet och respekt.

Rasmus är öppen för vad framtiden har att erbjuda och se vad utbildningen kan leda till. Men att han vill arbeta med hälsofrågor, ja, det är han säker på.
– Det spelar ingen roll om jag arbetar på ett gym, ett sjukhus eller ett kontor. Huvudsaken är att jag trivs med mitt jobb, kan fortsätta att satsa på handbollen och kan övertyga andra att leva ett mer hälsosamt liv.

En framtid som inspiratörer

Tillsammans med Philippe Afola, som också går på Hälsopedagogprogrammet, gör Rasmus sitt examensarbete på Volvo i Hallsberg som har 500 anställda. Där genomför de en stor hälsoundersökning som innehåller frågor om personalens förslitnings- och belastningsskador, fysisk aktivitet och fritidssysslor. Syftet är att hjälpa företaget att förebygga ohälsa.

Även Philippe vill jobba med hälsofrågor i framtiden, gärna med huvudansvar för en arbetsgrupp eller på ett företag.
– Som hälsocoach eller hälsoprojektledare vill jag inspirera andra till att börja träna och jag är övertygad om att en bättre hälsa leder till ökad lönsamhet för företag, säger Philippe.


*Hälsopedagogprogrammet har bytt namn och heter numera Hälsopromotionsprogrammet

Film med Lisa och Josefine

Lisa Svärling och Josefin Casperson har som examensarbete valt att starta en träningsgrupp med studenter från Stockholms universitet och KTH. Dessa har tränats tre gånger i veckan i sex veckor och testats både innan och efter träningsperioden. I filmen berättar både studenterna och deltagarna om hur de ser på examensarbetet.

Film om examensarbetet 

Bild på Lisa Svarling

Uppdaterad: 2022-07-02