Från rehab av skada till idrott

Från rehab av skada till idrott

15 högskolepoäng. Deltid 50%.

Sök på Antagning.se

Upplägg

Kursen innehåller föreläsningar om biomekaniska krav inför belastning av skadade strukturer, fysiologiska faktorers påverkan på läkning samt psykologiska faktorers påverkan på idrottares hälsa i samband med återgång till idrott. Kursen innehåller även näringens betydelse i samband med läkning och rehabilitering.

Seminarier kring funktionella tester, övningar, lämpliga frågeformulär och normativa värden inom alla områden kommer att genomföras.

Praktiska moment med (grenspecifika) övningar för nedre och övre extremiteter samt rygg samt funktionella tester inför återgång till idrott. Användning av psykologiska frågeformulär, utvärdering av cut-offs gränsvärden samt övningar i tillämpad idrottspsykologi kommer att genomföras.

Undervisningsform

Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppuppgifter, demonstrationer, praktiska tillämpningar och seminarier.

Övrigt

I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska student garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie tillfälle) under en tid av minst ett år, dock som längst två år efter det att kursen upphört/förändrats.

Vad avser praktik och verksamhetsförlagd utbildning gäller motsvarande, men med begränsning till endast ett ytterligare tillfälle.

Sök på Antagning.se

Anmälningsinformation

Sista anmälningsdag:2022-10-15
Antal platser:30
Studieort:Stockholm
Undervisningsspråk:Svenska
Undervisningstid:Blandade tider
Nivå:Grundnivå
Anmälningskod:gih-F3101

Förkunskapskrav

Minst två (2) års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom hälso- och sjukvård med inriktning mot idrottsskador.

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Upplägg

Kursen innehåller föreläsningar om biomekaniska krav inför belastning av skadade strukturer, fysiologiska faktorers påverkan på läkning samt psykologiska faktorers påverkan på idrottares hälsa i samband med återgång till idrott. Kursen innehåller även näringens betydelse i samband med läkning och rehabilitering.

Seminarier kring funktionella tester, övningar, lämpliga frågeformulär och normativa värden inom alla områden kommer att genomföras.

Praktiska moment med (grenspecifika) övningar för nedre och övre extremiteter samt rygg samt funktionella tester inför återgång till idrott. Användning av psykologiska frågeformulär, utvärdering av cut-offs gränsvärden samt övningar i tillämpad idrottspsykologi kommer att genomföras.

Övrigt

I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska student garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie tillfälle) under en tid av minst ett år, dock som längst två år efter det att kursen upphört/förändrats.

Vad avser praktik och verksamhetsförlagd utbildning gäller motsvarande, men med begränsning till endast ett ytterligare tillfälle.

Kursplan

Kursplan

Kurskod: FARESI
Nivå: Grundnivå
Fastställd av: Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik, 2022-05-31
Version: 1.0
Gäller från: HT 2022

Undervisningsform

Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppuppgifter, demonstrationer, praktiska tillämpningar och seminarier.

Examinationsformer

Studenterna examineras i två delar:

En teoretisk del med skriftlig tentamen kommer att användas för att utvärdera studenternas förmåga att ge förslag på hur biomekaniska, fysiska, näringsspecifika och psykologiska faktorer kan utvärderas och identifiera dessa begränsningar hos idrottare i senare skedet av återgång till idrott.

Den andra examinationen består av att skriva en grenspecifik plan för en idrottare inom valfri idrott. Planen ska innehålla inslag alla genomgångna områden.

Dessutom gäller att:

För varje prov anordnas ett ordinarie provtillfälle samt ett ordinarie omprovstillfälle. Ordinarie omprov (tillfälle 2) erbjuds tidigast två veckor och senast sex veckor efter att studenten har delgivits betygsbeslut från första provtillfället.

Utöver ordinarie prov och ordinarie omprov ges ytterligare omprov (tillfälle 3 eller fler) för såväl teoretiska som praktiska prov. Minst tre provtillfällen ska erbjudas inom ett år för varje prov inom ett kurstillfälle.

En student som inte helt uppfyller målen för ett prov kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg. Det är enbart möjligt att komplettera upp till godkänt, ej till högre betyg. För att nå ett högre betyg än godkänt gäller omprov. I normalfallet tilldelas studenten kompletteringsuppgiften i samband med att betyg meddelas på det ordinarie provtillfället. Komplettering ska äga rum inom två veckor efter att studenten meddelats provresultatet, men före nästa omprov. Om studenten inte uppfyller detta inom utsatt tid kvarstår betyget underkänt och studenten hänvisas till omprov.

Om studenten har ett beslut från GIH om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat examination eller låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Kurskrav

Delar av kursen förutsätter praktiskt deltagande från studentens sida. Litteraturseminarier, praktiska/laborativa lektioner och muntliga redovisningar är obligatoriska.

Vid frånvarande från ett kurskrav (obligatoriska undervisningsmoment) kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till ersättningsuppgift. Uppgiften ska inlämnas senast i samband med avslut av delkurs eller kurs.

Bild på högskolan

Kontakta GIH

För antagningsfrågor:
Kontakta antagningen

För studievägledning:
Kontakta studievägledningen

För övriga frågor:
Kontakta studentexpeditionen

Uppdaterad: 2022-07-02