FaR, Fysisk aktivitet på recept

FaR, Fysisk aktivitet på recept

7.5 högskolepoäng. Deltid 50%.

Sök på Antagning.se

Upplägg

Kursen omfattar följande områden:

  • fysisk aktivitet och effekt på hälsa, stillasittande beteende som riskfaktor, samt fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling vid ett urval av de stora folksjukdomarna,
  • metoder för att främja fysisk aktivitet inom hälso- och sjukvården med fokus på fysisk aktivitet på recept (FaR),
  • teori och praktik av beståndsdelarna i FaR; personcentrerat samtal, individuell anpassning av fysisk aktivitet, FYSS, skriftlig ordination, uppföljning av FaR samt samverkan mellan hälso- och sjukvården och aktivitetsarrangörer.
  • planering, anpassning och genomförande av FaR på individnivå,
  • implementering av FaR.

Ett projektarbete, som innebär planering av implementering av metoden FaR, ingår i kursen.

Progression

Kursen omfattar studier på avancerad nivå vilket innebär en fördjupning av kunskaper i förhållande till utbildning på grundnivå inom ramen för en kandidatexamen inom hälso- och sjukvård, nutrition, idrott eller motsvarande. Detta innebär en ökad grad av komplexitet och abstraktion i teorianvändning, större krav på förmåga till kommunikation, problematisering och integrering av kunskap samt ökad självständighet vad gäller genomförande av skriftligt projektarbete.

Den ämnesinriktade progressionen består i att studenten genomför och redovisar ett i samhället planerat eller pågående projekt vilket exempelvis kan innebära samarbete mellan kommun, region och hälso- och sjukvård. Detta projektarbete bidrar också till studentens progression i sin egen yrkesprofession och innebär bland annat att inhämtad kunskap i början av kursen återkopplas till praktisk tillämpning i samhället.

Undervisningsform

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och projektarbete. Diskussioner utifrån deltagarnas olika professioner, kunskaper och erfarenheter är en viktig del i kursen, bland annat kommer seminarium genomföras med patientfall baserade på deltagarnas erfarenheter. De studerande skall individuellt eller parvis göra ett projektarbete kring implementering av FaR på organisations-, enhets- eller professionsnivå. Kommunikation mellan kursdagarna sker via lärandeplattformen Canvas, dvs. tillgång till och kunskap om Internet krävs.

Övrigt

Undervisningsspråket anpassas efter deltagarna, till svenska eller engelska.

Sök på Antagning.se

Anmälningsinformation

Sista anmälningsdag:2021-04-15
Antal platser:30
Studieort:Stockholm
Undervisningsspråk:Svenska
Undervisningstid:Blandade tider
Nivå:Avancerad nivå
Anmälningskod:gih-21211

Förkunskapskrav

Yrkes- eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård, nutrition, idrott eller motsvarande som inkluderar minst 15 hp i fysiologi eller motsvarande.

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Upplägg

Kursen omfattar följande områden:

  • fysisk aktivitet och effekt på hälsa, stillasittande beteende som riskfaktor, samt fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling vid ett urval av de stora folksjukdomarna,
  • metoder för att främja fysisk aktivitet inom hälso- och sjukvården med fokus på fysisk aktivitet på recept (FaR),
  • teori och praktik av beståndsdelarna i FaR; personcentrerat samtal, individuell anpassning av fysisk aktivitet, FYSS, skriftlig ordination, uppföljning av FaR samt samverkan mellan hälso- och sjukvården och aktivitetsarrangörer.
  • planering, anpassning och genomförande av FaR på individnivå,
  • implementering av FaR.

Ett projektarbete, som innebär planering av implementering av metoden FaR, ingår i kursen.

Progression

Kursen omfattar studier på avancerad nivå vilket innebär en fördjupning av kunskaper i förhållande till utbildning på grundnivå inom ramen för en kandidatexamen inom hälso- och sjukvård, nutrition, idrott eller motsvarande. Detta innebär en ökad grad av komplexitet och abstraktion i teorianvändning, större krav på förmåga till kommunikation, problematisering och integrering av kunskap samt ökad självständighet vad gäller genomförande av skriftligt projektarbete.

Den ämnesinriktade progressionen består i att studenten genomför och redovisar ett i samhället planerat eller pågående projekt vilket exempelvis kan innebära samarbete mellan kommun, region och hälso- och sjukvård. Detta projektarbete bidrar också till studentens progression i sin egen yrkesprofession och innebär bland annat att inhämtad kunskap i början av kursen återkopplas till praktisk tillämpning i samhället.

Övrigt

Undervisningsspråket anpassas efter deltagarna, till svenska eller engelska.

Kursplan

Kursplan

Kurskod: FAFARE
Nivå: Avancerad nivå
Fastställd av: Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa, 2020-11-26
Version: 1.0
Gäller från: HT 2021

Undervisningsform

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och projektarbete. Diskussioner utifrån deltagarnas olika professioner, kunskaper och erfarenheter är en viktig del i kursen, bland annat kommer seminarium genomföras med patientfall baserade på deltagarnas erfarenheter. De studerande skall individuellt eller parvis göra ett projektarbete kring implementering av FaR på organisations-, enhets- eller professionsnivå. Kommunikation mellan kursdagarna sker via lärandeplattformen Canvas, dvs. tillgång till och kunskap om Internet krävs.

Examinationsformer

Kurskrav

Undervisningstillfällena är obligatoriska, men kan vid specifika undantag ersättas med inlämningsuppgifter. Aktivt deltagande i seminarium är ett krav. Projektarbete och eventuella inlämningsuppgifter skall inlämnas under pågående kurs.

Studenten har vid den skriftliga examinationen tillgång till visst kursmaterial och skall visa förmåga att integrera kunskap från olika källor. Studenten skall vid projektarbetet visa prov på självständighet, förmåga att integrera kunskap och inta ett tvärvetenskapligt förhållningssätt.

Bild på högskolan

Kontakta GIH

För antagningsfrågor:
Kontakta antagningen

För studievägledning:
Kontakta studievägledningen

För övriga frågor:
Kontakta studentexpeditionen

Uppdaterad: 2021-03-08