Ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan, inriktning specialidrott

Ämneslärar-programmet mot gymnasieskolan, inriktning specialidrott

300 högskolepoäng. Heltid 100%.

Vill du bli idrottslärare med inriktning specialidrott? Då är Ämneslärarprogrammet på GIH rätt val för dig.

Sök på Antagning.se

GIH utbildar framtidens idrottslärare

GIH utbildar lärare som får undervisa i Idrott och hälsa på både grund- och gymnasieskolan. Vid sidan av huvudämnet kan du välja att läsa specialidrott som andra ämne och bli behörig att undervisa på riksidrottsgymnasier och nationella idrottsutbildningar.

Det finns 27 lärosäten runt om i landet. Hälften har betyget hög kvalitet från Universitetskanslerämbetet. GIH är ett av dem. Bland annat för den aktiva idrottsvetenskapliga forskning som bedrivs, vilket förstärks av att forskare undervisar i utbildningen. Du som student ges bästa tänkbara förutsättningar att utveckla ett självständigt och reflekterande förhållningssätt till den aktuella forskningen och utbildningen. Genom hela utbildningen arbetar du med metodik och didaktik, vilket hjälper dig att utveckla din verktygslåda för att leda och undervisa.

Ämneslärarutbildningen är uppbyggd av ämneskunskaper, utbildningsvetenskap och praktik. Du läser två olika ämnen. Vid sidan av ämnet idrott, som du läser sammanlagt två år, studerar du också ett andra ämne i 3-4 terminer. Väljer du ämneslärarprogrammet med inriktning specialidrott på GIH så läser du specialidrott i tre terminer. 

Specialidrott innebär att du läser bland annat idrottsmedicin, träningslära, coachning, nutrition och formtoppning. Genom att studera specialidrott som andra ämne blir du behörig att undervisa på riksidrottsgymnasier och nationella idrottsutbildningar både i idrott och hälsa och i specialidrott.

Idrottsvetenskap innehåller både teoretiska och praktiska studier. I de teoretiska studierna ingår pedagogik, hälsa och humanbiologi. Idrottslära omfattar teori och praktik i bollspel, gymnastik, friidrott, rörelse, dans och friluftsliv med studieutflykter i skog-, vatten- och fjällmiljöer. Många av kurserna i idrottslära bygger på ditt praktiska deltagande för att kunna inhämta kunskaper.

Studierna i utbildningsvetenskap är obligatoriska för alla blivande lärare i Sverige och innehåller kunskapsområden som är viktiga för läraryrket, exempelvis skolans värdegrund, sociala relationer, konflikthantering, ledarskap, bedömning och betygsättning.

Under utbildningen genomförs praktik – så kallad verksamhetsförlagd utbildning – där du får handledning av erfarna lärare och möjlighet att praktisera dina kunskaper på skolor i Stockholmsområdet. Praktiken är sammanlagt en hel termin, men den delas upp så att du får möjlighet att möta skolelever vid olika tillfällen under utbildningen.

Relationer för livet

Studenterna på GIH spenderar mycket tid tillsammans, vilket skapar en fantastisk sammanhållning, ett stort professionellt kontaktnät och relationer för livet.

Karriärvägar

En examen från GIH värderas högt och ger goda möjligheter på arbetsmarknaden.

Ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 hp, ger dig behörighet att undervisa i ämnet idrott och hälsa i både grundskola och gymnasieskola. Inriktningen specialidrott ger dig också behörighet att undervisa på riksidrottsgymnasier och nationella idrottsutbildningar.

Efter avslutad utbildning blir du tvåämneslärare och har en gedigen grund för ditt yrke som lärare i idrott och hälsa och en möjlighet att studera vidare och forska.

Sök på Antagning.se

Anmälningsinformation

Sista anmälningsdag:2021-04-15
Antal platser:30
Studieort:Stockholm
Undervisningsspråk:Svenska
Undervisningstid:Blandade tider
Nivå:Grundnivå och avancerad nivå
Anmälningskod:gih-212SP

Förkunskapskrav

Områdesbehörighet A6c – undervisningsämne Idrott och hälsa: Samhällskunskap 1b alternativt, Samhällskunskap 1a1 + 1a2, Idrott och hälsa 2 eller motsvarande kunskaper - se ovan Matematik 2a alternativt Matematik 2b, alternativt, Matematik 2c och Naturkunskap 2. (Naturkunskap 2 kan ersättas av kemi 1, fysik 1 och biologi 1.)

Tilläggskrav för inriktning - specialidrott: Utöver den särskilda behörigheten krävs att man styrker sina kunskaper genom att i ansökan sända in bevis på följande. 1) Minst 200 poäng godkända kurser från gymnasiets ämne Specialidrott, och/eller 2) minst ett års dokumenterad idrottserfarenhet på elitnivå (även junior) inom någon av Riksidrottsförbundets Specialidrottsförbund och/eller 3) dokumenterad tränar-/ledarerfarenhet om minst 3 år. Två av tre kriterier ska vara uppfyllda för att anses uppfylla fordringarna för tilläggskravet för specialidrott.

För sökande till denna utbildning där områdesbehörighet A6c – Idrott och hälsa används, ges ett generellt undantag från kravet på Idrott och hälsa 2. Den särskilda behörigheten anses uppfylld genom godkänt betyg i Idrott och hälsa 1 om fordringarna i övrigt är uppfyllda. Detta undantag påverkar inte beräknandet av eventuella meritpoäng.

Examen

Ämneslärarexamen

Språk

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Upplägg

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan om 300 eller 330 hp består av utbildningsvetenskaplig kärna, verksamhetsförlagd utbildning samt ämnes- och ämnesdidaktiska studier. Ämnesstudierna utgörs av ett huvudämne om 120 hp och ett andra ämne om 90 hp. I ämnena svenska, samhällskunskap eller musik krävs 120 hp vardera. I ämnesstudierna ingår två självständiga arbeten om 15 hp vardera eller ett om 30 hp.

Vid GIH ges examen för undervisning i gymnasieskolan med huvudämnet idrott och hälsa omfattande 120 högskolepoäng och 90 högskolepoäng i specialidrott (ämne två). Ämne två kan läses på annat lärosäte där ämneslärarutbildning ges med examenstillstånd för det ämnet i enlighet med de möjligheter som ges utifrån fastställda ämneskombinationer (se SFS 2010:544).

Idrott och hälsa

Innehållet i huvudämnet Idrott och hälsa är varierat och växlar mellan teori och praktik. Studierna i de praktiskt inriktade momenten har karaktären av laborativ verksamhet där aktivt, praktiskt deltagande från studentens sida är en förutsättning för att inhämta kunskaper. Delar av utbildningen genomförs i fjäll-, sjö- och skogsmiljö. De tre första kurserna i huvudämnet ges på grundnivå och innehåller såväl rörelselära som humanbiologi och umanistiska/samhällsvetenskapliga perspektiv på idrott och hälsa. Den fjärde kursen ges på avancerad nivå och innehåller en ämnesspecifik fördjupning, forskningsmetodik samt ett självständigt arbete om 15 hp på avancerad nivå.

Självständigt arbete

För ämneslärarexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort minst ett självständigt arbete om minst 30 högskolepoäng eller minst två sådana arbeten om vardera minst 15 högskolepoäng i ett eller två av de ämnen som studeras inom utbildningen. Självständigt arbete på grundnivå (15 hp) skrivs i ämne två. På GIH skrivs det självständigt arbete på avancerad nivå (15 hp) i huvudämnet Idrott och hälsa.

Den utbildningsvetenskapliga kärnan

Samtliga lärarstudenter läser en utbildningsvetenskaplig kärna som omfattar kurser om sammanlagt 60 hp. Kurserna behandlar dels för läraryrket centrala kunskapsområden, dels kunskapsområden som är specifika för det verksamhetsområde/skolform lärarexamen är inriktad mot. Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ska anknyta till kommande yrkesutövning och omfatta följande:

  • skolväsendets historia, organisation och villkor samt förskolans värdegrund, innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna,
  • läroplansteori och didaktik,
  • vetenskapsteori och forskningsmetodik,
  • utveckling, lärande och specialpedagogik,
  • sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
  • uppföljning och analys av: lärande och utveckling,
  • utvärdering och utvecklingsarbete.

Verksamhetsförlagd utbildning

Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen är en viktig del av lärarutbildningen. Studenten får en skolplacering inom sitt huvudämne och sin inriktning i en av Stockholms läns kommuner. Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen består av tre kurser om sammanlagt 30 högskolepoäng. Studenten kommer under sin verksamhetsförlagda utbildning placeras både på grund- och gymnasieskolan. För övrig information om den verksamhetsförlagda utbildningen

hänvisas till dokumentet Verksamhetsförlagd utbildning för Ämneslärarprogrammet som finns tillgängligt på www.gih.se.

Utbildningens upplägg

De fyra första terminerna är gemensamma oavsett om studenten läser hela ämneslärarutbildningen vid GIH eller väljer att läsa ämne två vid annat lärosäte. Dessa omfattar såväl ämnesstudier i idrott och hälsa som den utbildningsvetenskapliga kärnan och verksamhetsförlagd utbildning. Efter den fjärde terminen skiljer sig studiegången åt beroende på val av andra ämne.

Andra ämnet läses från och med termin fem. De avslutande terminerna omfattar ämnesstudier inklusive ett självständigt arbete på avancerad nivå samt uvk och vfu som omfattar båda ämnena.

Kurser

Den utbildningsvetenskapliga kärnan (uvk), 60 högskolepoäng (hp)

Skolans uppdrag och lärandets villkor I, 22,5 hp grund

Skolans uppdrag och lärandets villkor II, 22,5 hp grund

Skolans uppdrag och lärandets villkor III, 15 hp avancerad

Verksamhetsförlagd utbildning (vfu), 30 högskolepoäng (hp)

Verksamhetsförlagd utbildning med ämnesdidaktik I, 7,5 hp grund

Verksamhetsförlagd utbildning med ämnesdidaktik II, 7,5 hp grund

Verksamhetsförlagd utbildning med ämnesdidaktik III, 15 hp avancerad

Huvudämne: Idrott och hälsa, 120 högskolepoäng (hp)

Idrott, didaktisk inriktning I, 30 hp grund

Idrott, didaktisk inriktning II, 30 hp grund

Idrott, didaktisk inriktning III, 30 hp grund

Idrott, didaktisk inriktning IV, inkl självständigt arbete 30 hp, avancerad

Ämne två

Av Högskoleförordningen (SFS 2010:544) framgår vilka ämnen som får kombineras i en ämneslärarexamen. Den som läser specialidrott 90hp som sitt andra ämne läser följande kurser vid GIH.

Specialidrott I, 30 hp grund

Specialidrott II, 30 hp grund

Specialidrott III, inkl självständigt arbete, 30 hp grund

Övrigt

För att få möjlighet att genomföra de utbildningsmoment som är förlagda ute i skolor krävs ett registerutdrag från polismyndigheten. Riksdagen har beslutat att från och med den 1 april 2008 ska lärarstudenter som inom utbildningen genomför verksamhetsförlagd utbildning (vfu) genomgå en registerkontroll.

Avrådan

Uppstår hos lärarna eller utbildningsledningen tveksamhet om en studerandes möjligheter att fullfölja utbildningen med godkänt resultat eller om dennes lämplighet att utöva läraryrket, bör den studerande avrådas från att fortsätta studierna inom programmet. Denna avrådan bör ske så tidigt som möjligt i samråd med utbildningsledningen, studievägledningen och den studerande.

Utbildningsplan

Utbildningsplan

Programkod: ÄMSPE
Nivå: Grundnivå och avancerad nivå
Fastställd av: GUN - grund och avancerad nivå, 2011-03-01
Version: 3.0
Gäller från: HT 2021

Bild på högskolan

Kontakta GIH

För antagningsfrågor:
Kontakta antagningen

För studievägledning:
Kontakta studievägledningen

För övriga frågor:
Kontakta studentexpeditionen

Intervju med Jorun Falch

Bild på Jorun FalchIntresset för att arbeta som lärare i idrott och hälsa började när Jorun Falch tränade barn och ungdomar i badminton. Dessutom kände hon några som går ämneslärarprogrammet och alla berättade hur roligt och givande det var att studera vid GIH.

– Då blev mitt mål att försöka komma in och jag ångrar inte en sekund att jag började studera vid GIH. Det var det bästa beslutet jag fattat och jag är väldigt glad att jag hamnat rätt.

Jorun läser ämneslärarprogrammet

Idag går Jorun på ämneslärarprogrammet. Längden på utbildningen är fem år och då Jorun valt specialidrott kommer hon att studera båda sina ämnen vid GIH.
– Inför den första skoldagen var jag orolig och nervös, men den känslan försvann så fort jag klev in i högskolan. Jag kände snabbt en värme och härlig stämning som kännetecknar GIH.

Nya klasser underlättar för nya kontakter

Om studenten väljer ett annat ämne, som till exempel kemi, matematik eller historia, så läses dessa kurser vid Stockholms universitet eller Södertörns högskola. Det medför att det bildas nya klasser, vilket gör det lättare att lära känna andra studenter oavsett årskull och program. Undervisningen innehåller både teoretisk undervisning och praktiska moment, vilket skapar en personlig relation mellan klasskamraterna.
– En annan fördel med att studera vid GIH är om jag behöver hjälp eller stöd i något ämne så har jag ett otroligt stöd från både mina lärare och klasskamrater. Denna stämning, att vi ställer upp för varandra, bidrar till att jag trivs så bra på GIH.

Ansvarade själva för lektionerna

Men den verkliga känslan av att hamnat rätt var när Jorun under det första året hade sin första verksamhetsförlagda utbildning, VFU. Handledaren bad Jorun och hennes klasskamrat att själva ansvara för lektionerna. Handledaren hade själv gått på GIH och visste hur viktigt det var att få den praktiska erfarenheten av att ha ett eget ansvar för undervisningen.
– I samråd med handledaren planerade och genomförde vi de flesta lektionerna. Det var otroligt lärorikt och bra att vara två då vi bollade idéer och nya intryck med varandra.

Tydlig roll som tränare

På fritiden tränar Jorun barn och ungdomar i åldern 6-17 år i badminton i BMK Södermalm. Hon ansvarar även för administrationen för juniorerna. Klubben satsar på badminton som en breddningsidrott, vilket innebär att de som är engagerade är där för att träffa kompisar och ha kul utan höga krav på prestation. Jorun ser inga problem med att träna de som är nästan jämnåriga då hon går in i sin roll som tränare och de ser och känner att hon är erfaren.
– Vi har tydliga roller, vilket är en förutsättning i rollen som tränare och lärare.

Showande under höstmiddagen

Jorun är även engagerad i olika aktiviteter som arrangeras på GIH som till exempel höstmiddagen. Tillsammans med åtta andra studenter ansvarar de för själva middagen, underhållningen och den efterföljande dansen.
– Det är roligt med showandet här då dansintresset är stort. Under själva showen deltog 35 killar och tjejer med dans, sång, teater och sketcher. Under kvällen visade vi även roliga filmklipp från läsåret.

Eftersom Jorun gick i en musikklass i grundskolan och gymnasiet blev hon glad när hon upptäckte att det fanns en kör vid GIH. Kören startade i samband med jubileumsfirandet år 2013 men har fortsatt att träna och sjunger vid lucia, festliga tillfällen och avslutningar.

Uppdaterad: 2021-03-05