Utvärdering lärarprogrammet 2005

Högskoleverket, tillsynsorganet för universitet och högskolor, har i mars 2005 publicerat en rapport som granskat kvaliteten på lärarutbildningen och följt upp effekterna av den reform som infördes 2001, då åtta lärarutbildningar fördes samman till en programutbildning.

En extern bedömargrupp med svenska och nordiska sakkunniga samt representanter för yrkesliv och lärarstudenter har anlitats för detta uppdrag.  

Utvärderingen ingår i verkets uppdrag att under sex år kvalitetsgranska all högskoleutbildning i Sverige.

Läs Högskoleverkets utvärdering. Här hittar du de tre olika delarna av rapporten. Idrottshögskolan i Stockholm finns i del 2 sida 201-210. Du kan också ladda ned filen i fältet till höger på denna sida.

Citat ur rapporten

Nedan följer ett urval av lösryckta citat, som bör läsas med detta i åminnelse. (GIH omnämns här "Idrottshögskolan", vilket var lärosätets namn vid tidpunkten för utvärderingen.)

"År 1813 grundades Kungliga Gymnastiska Centralinstitutet, som efter flera namnbyten och olika organisatoriska hemvister, numera heter Idrottshögskolan i Stockholm. Här finns ca 600 studenter.

Av högskolans totalt fyra utbildningsprogram är lärarprogrammet störst. Två inriktningar erbjuds: idrott och hälsa samt folkhälsovetenskap, inriktning fysisk aktivitet. Den senare utvecklades i samband med att den nya lärarutbildningen sjösattes.

De studenter som läser 60 poäng i båda dessa ämnen får dubbla examina, både lärarexamen och högskoleexamen med inriktning mot hälsovetenskap och hälsopedagogik.

I självvärderingen betonas att Idrottshögskolan är den enda högskolan i landet som erbjuder ett inriktningsämne mot folkhälsa av mer allmänpedagogisk karaktär. Ett motiv till detta är att man vill bidra till förverkligandet av regeringens intentioner inom folkhälsoområdet."

(...)

"Lärarutbildningen har i övrigt en stark humanbiologisk förankring. När den nya lärarutbildningen infördes innebar detta att Idrottshögskolans lärarutbildning förlängdes från 3 till 4,5 år. Under platsbesöket beskrev ledningen detta som en drastisk ökning i relation till högskolans budget och dimensionering.

Samtidigt ändrades fokus i utbildningen. Idag är ambitionen att studenterna i första hand ska bli lärare i en mer generell mening och i andra hand idrottslärare.  

Med denna förändrade orientering har även organisationen ändrats från ämnes- till programinriktning. Under platsbesöket beskrev lärarna den pågående processen som både smärtsam och angelägen. Här finns en konflikt mellan ämnestänkande och professionsfokus."  

(...)  

"Inriktningar och specialiseringar

Inom inriktningen idrott och hälsa måste studenterna läsa 60 poäng och dessutom skriva ett självständigt arbete. Detta beskrivs som ett sätt att värna ämneskunskapen. Enligt flera lärare kan annars den nya lärarutbildningeninnebära att lärarprofessionaliteten försvagas.

Undervisningstätheten är hög och studenterna uppger att de lägger ner mycket tid och stort engagemang på sina studier. I självvärderingen beskrivs examinationskraven som höga."

(...)

"Det är bedömargruppens intryck att lärarprogrammet utgör en väl sammanhållen helhet för de studenter som vill bli idrottslärare. Inriktningar, allmänt utbildningsområde och verksamhetsförlagd utbildning förefaller ha integrerats väl och progressionen är framträdande.

Även den ämnesdidaktiska undervisningen verkar fungera tillfredsställande. Bedömargruppen noterar att studenterna vid platsbesöket värderade sin utbildning mycket högt."

(..) 

"Bedömargruppen noterar att Idrottshögskolan inte har någon anställd studievägledare. Det har, enligt  programmets ledning, inte funnits medel till detta. Under platsbesöket lyfte studenterna fram bristen på studievägledning som ett betydande problem.

”Man har frågat runt bland alla som jobbar här och fått många olika besked”, menade en student apropå valet av andra inriktning. För studievägledning hänvisas studenterna till utbildningssamordnare, ordföranden i LUN, studierektorn samt två biträdande studierektorer.  Bedömargruppen uppfattar den nuvarande studievägledningsresursen som otillräcklig."

(...)  

"VFU och forskningsanknytning

En seminarieserie för lokala lärarutbildare på temat ”praxisnära forskning” startade under 2003. Mer än 200 lärarutbildare inbjöds att delta och i mars 2004 hade drygt 120 personer anmält intresse att delta i forskning i samarbete med Idrottshögskolan.  

En ytterligare åtgärd för att öka de lokala lärarutbildarnas intresse för att arbeta med egna forskningsprojekt är bildandet av projektgrupper inom ett antal olika forskningsteman. Varje grupp samordnas av en forskande lärare från Idrottshögskolan. Tanken är att projektgrupperna i framtiden ska kompletteras med studenter.  

Bedömargruppens erfarenhet är att denna tydliga satsning på att involvera de lokala lärarutbildarna i forskning anknuten till lärarutbildningen är unik för Idrottshögskolan."  

(...)  

"Utvärdering och kvalitetsutveckling

LUN genomför årliga självvärderingsdagar där studenter, lärare, examinatorer och LUN:s egna ledamöter tar del av skriftliga och muntliga presentationer av samtliga kurser som genomförts inom lärarutbildningen.  

Idrottshögskolan har även tagit initiativ till årliga möten för utvärdering av inriktningsstudierna i idrott och hälsa tillsammans med de övriga lärosäten i landet som erbjuder idrottsinriktningar.  

Programråd finns inrättade för lärarprogrammets olika studieår. Råden leds av biträdande studierektor och består av studentrepresentanter från varje studentgrupp samt studentkårens anställda kanslist. Dessutom bjuds kursansvarig lärare in inför varje ny kursstart.  

I övrigt är studenterna representerade i samtliga beslutande organ och får dessutom arvode för denna medverkan. En mall för kursvärderingar och ett flödesschema för utvärderingsprocessen har fastställts i ett rektorsbeslut.   Under platsbesöket uppgav studenterna att de sällan får återkoppling på kursvärderingarna. Bedömargruppen noterar att det vid Idrottshögskolan finns en genomtänkt strategi för utvärdering och kvalitetsarbete i anslutning till lärarutbildningen, men att återkopplingen till studenterna kan förbättras."

(...)  

"HSVs förslag och rekommendationer:

  • Poängfördelningen mellan utbildningsområdena bör ses över och möjligen omprövas.
  • Den nuvarande studievägledningsorganisationen behöver ses över.
  • Idrottshögskolan bör ompröva möjligheten att läsa 180-poängsutbildningen med endast tio poäng inriktnings-VFU.
  • Bedömargruppen förutsätter att Högskoleverket prövar det särskilda organets ansvarsbefogenheter i kommande granskningar."