Utvärdering lärarprogrammet 2008

GIH - ett av tre lärosäten som får beröm!

Rapport 2008:8 R Uppföljande utvärdering av lärarutbildningen

Högskoleverkets uppföljande utvärdering av lärarutbildningen: Utvecklingen går åt rätt håll - men 40 procent av utbildningarna håller fortfarande inte måttet 

Högskoleverket har följt upp den förra utvärderingen av lärarutbildningen från 2004 och sett att man på många håll har satsat på att förbättra utbildningen. Samtidigt kvarstår allvarliga brister vilket lett till ett stort antal varningar.

Lärarutbildningen är den i särklass största högskoleutbildningen och ges vid 26 högskolor och universitet i landet. År 2001 gjordes utbildningen om och tre år senare fick Högskoleverket i uppdrag att utvärdera kvaliteten i den. Bedömargruppen som anlitades för granskningen riktade massiv kritik både mot hur reformen av lärarutbildningen drevs igenom och mot hur högskolorna genomförde utbildningen. 

Fler disputerade handledare

Sedan förra utvärderingen gjordes har lärarutbildningen utvecklats till ett mer välfungerande program. Andelen disputerade lärare har exempelvis ökat, även om den fortfarande generellt sett är alltför låg. Programmets många olika inriktningar har minskat något till förmån för kunskapsfördjupningen i utbildningen men den måste också fortsätta förbättras för att bedömas som tillfredsställande.

– Det är glädjande att se att betydligt fler uppsatshandledare och examinatorer är forskarutbildade än vid den förra utvärderingen av lärarutbildningen. Men den totala andelen disputerade lärare är fortfarande låg – det är oförsvarbart att det avsätts så pass lite forskningsresurser till landets största grundutbildning, säger Anders Flodström, universitetskansler och chef för Högskoleverket. 

Beröm till utbildningarna i Halmstad och Göteborg samt vid GIH

Den svåra situation som lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad befann sig i för några år sedan har vänts till en fungerande verksamhet där utbildningens ställning på högskolan har stärkts och där man har satsat på att anställa fler forskarutbildade lärare. Man har också sett över kravnivån bland annat genom att införa graderade betyg och fler salstentamina. Också vid Gymnastik- och idrottshögskolan och Göteborgs universitet är andelen disputerade lärare relativt hög vilket ger goda förutsättningar för en forskningsbaserad undervisning som ger studenterna möjligheter till fortsatt högre utbildning.

Ifrågasatta utbildningar

Även om lärarutbildningen har förbättrats på flera områden sedan Högskoleverkets förra utvärdering, uppfyller sammanlagt tio utbildningar inte kvalitetskraven för högre utbildning. Vid lärarutbildningarna vid högskolorna i Borås, Gävle, Malmö och Skövde samt vid Högskolan Väst, Karlstads universitet, Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet är andelen forskarutbildade lärare oacceptabelt låg, under 30 procent.

Vid Linköpings universitet bedrivs lärarutbildningen både i Linköping och i Norrköping. Medan utbildningen i Linköping utan tvekan klarar kvalitetskraven, riktar bedömargruppen mycket stark kritik mot den i Norrköping där kunskapsfördjupningen inom programmet är för svag och nivån på matematikkurserna alltför låg.

Vid Södertörns högskola medverkar närmare 160 lärare i lärarprogrammet, men deras insatser i utbildningen motsvarar bara tolv heltidstjänster. Detta tillsammans med att det inte finns någon undervisning i matematikutveckling för blivande lärare i förskolan och grundskolans tidigare år ligger till grund för Högskoleverkets ifrågasättande.

För frågor om innehållet i rapporten:

Jana Hejzlar, tfn: 08-563 088 19
E-post: jana.hejzlar@hsv.se

Joakim Palestro, tfn: 08-563 086 08
E-post: joakim.palestro@hsv.se