Utvärdering idrottsvetenskap

Ämnet Idrottsvetenskap granskades av Högskoleverket under 2006. Rapporten offentliggjordes 8 mars 2007.

Ladda ned rapporten "Utvärdering av grund- och forskarutbildning i idrott/idrottsvetenskap vid svenska universitet och högskolor" Sidorna 5-12 och 25-31 är bra att läsa om man inte vill läsa hela rapporten.

Läs pressmeddelandet från HSV 

Rektor kommenterar

Högskoleverket genomför sedan flera år en så kallad ämnesgranskning där man bedömer kvaliteten hos alla de universitet och högskolor som ger minst kandidatexamen i ett visst ämne. 2006 har ämnena Folkhälsovetenskap och Idrott granskats vid GIH. Högskoleverket har också behandlat en ansökan från GIH att få ge magisterexamen i Idrott.

I ett beslut daterat 6:e mars 2007 har Högskoleverket beslutat att tilldela GIH rätten att utfärda magisterexamen i Idrott. Detta är mycket glädjande då det är det naturliga nästa steget vidare efter kandidatexamen.

GIH arbetar nu vidare på att snart också inlämna en ansökan om rätten att få ge s k ”mastersexamen” i Idrott, i linje med de anvisningar som nyligen har börjat gälla som en följd av harmoniseringen av utbildningar i Europa, den s k ”Bolognaprocessen”.

Högskoleverkets bedömargrupp som bestod av sammanlagt fem akademiker från Danmark, Norge och Finland vid sidan av två svenska studentrepresentanter har i sitt utlåtande också menat att GIH har kompetensen och borde få rätten att också ge forskarutbildning och doktorsexamen i Idrott/Idrottsvetenskap. Också det är mycket stimulerande, då detta länge har varit det långsiktiga målet för GIH:s akademiska utveckling inom grundutbildning och forskning.

Frågan om rätten att ge forskarutbildning är dock helt och hållet en politisk fråga och är föremål för en generell nationell diskussion kring nya högskolor och deras behov av verktyg för profilering, visavi behoven att koncentrera forskningen till ett mindre antal excellenta miljöer, företrädesvis vid de äldre och inom forskningen mer etablerade lärosätena.

Bedömargruppens utsago skall också läsas i sammanhanget att man också ifrågasätter Örebro universitets fortsatta rätt att utfärda doktorsexamen i Idrott medan man tycker att GIH borde få den framöver.

Utöver prövningen av rätten att ge magisterexamen samt utlåtandena kring forskarutbildningen, så var huvudsyftet med bedömargruppens arbete att granska rätten att fortsatt ge kandidatexamen i Idrott/Idrottsvetenskap. Bedömargruppen ifrågasätter inte på allvar något av de sex ingående lärosätenas kvalifikationer härvidlag. En tolkning är dock att GIH inte minst genom sin långa tradition, breda och omfattande forskning men också höga kompetens i lärarstaben ligger främst till i landet vad gäller utbildning inom idrottsområdet.

Högskoleverket pekar i sin rapport ut ett antal områden som går att förbättra också för GIH och dessa kommer givetvis bli föremål för egna analyser och överväganden kring vilka förbättringsåtgärder som behövs framöver. 

Ingenting är så bra att det inte går att förbättra, därför vill jag själv gärna att vi blir ännu excellentare på att integrera teori och praktik i våra utbildningar!    

Mats Ericson
Professor, Rektor GIH
mats.ericson@gih.se