Utvärdering folkhälsovetenskap

Ämnet Folkhälsovetenskap granskades av Högskoleverket under 2006. Rapporten offentliggjordes 27 feb 2007. 

Utvärdering av grund- och forskarutbildning i folkhälsovetenskap

Sidorna 5-17 och 57-62 är bra att läsa om man inte vill läsa hela rapporten.

Rektor kommenterar (feb 2007)

Högskoleverket genomför sedan flera år en så kallad ämnesgranskning där man bedömer kvaliteten hos alla de universitet och högskolor som ger minst kandidatexamen i ett visst ämne. I år har ämnena Folkhälsovetenskap och Idrott granskats vid GIH. Granskningen av Folkhälsovetenskapen har nu kommit och granskningen av Idrott publiceras den 6:e mars 2007.

Det som bedöms är t ex hur väl högskolan kan anses hålla sig inom ämnets ramar, hur ämneskompetenta lärare man har, i vilken utsträckning studenterna får en ordentlig fördjupning i ämnet, vilka läroböcker och annan litteratur som används, hur väl utbyggt biblioteket är för det aktuella ämnet. Om bristerna enligt högskoleverket är allvarliga så ifrågasätter man rätten att framgent få utfärda examen i det aktuella ämnet och högskolan får ett år på sig att rätta till problemen alternativt inte längre ge ämnet på kandidatnivå eller högre.

Det som nu hänt på GIH är att den grupp av bedömare som granskat Folkhälsovetenskapen vid GIH har funnit att GIH:s tolkning av ämnet Folkhälsovetenskap är för snäv och koncentreras allt för mycket mot fysisk aktivitet och har ett för kraftigt fokus på individen. Bedömargruppen menar att Folkhälsovetenskapsämnet skall ha sin utgångspunkt i ett tydligt ”befolkningsperspektiv”. Detta innebär enligt bedömargruppen att GIH:s tolkning faller något utanför ramen och därmed ifrågasätts också kvaliteten i just ämnet Folkhälsovetenskap. Bedömargruppen som på olika sätt framhåller att utbildningen i sig håller en mycket hög kvalitet, rekommenderar istället GIH att ändra utbildningsämnet namn till någonting annat än just Folkhälsovetenskap eller att uppfylla de förändringar de kräver.

GIH har nu ett år på sig att överväga, besluta om och genomföra de förändringar man anser är de bästa utifrån den kritik och det ifrågasättande som högskoleverket nu levererat. Vilken väg vi väljer, att ändra innehållet för att passa ”etiketten” (ämnesbenämningen) eller ändra etiketten för att passa det nuvarande högkvalitativa innehållet kommer att avgöras inom den närmaste framtiden.

Generellt kan om GIH:s utbildningar sägas att de är mycket eftertraktade, vi har det högsta söktrycket bland universitet och högskolor i landet, studenterna är mycket nöjda mätt i olika undersökningar och GIH:s studenter får arbete i högst utsträckning i landet efter genomförd utbildning.

Självklart kan GIH bli bättre och den nu framförda kritiken tar vi på största allvar. Vi har nu att värdera hur vi framgent skall kunna värna våra mera hälsoinriktade delar av utbildningarna och samtidigt kunna upprätthålla den naturliga och viktiga kopplingen till vårt andra huvudämne Idrott.

Mats Ericson
Professor, f d rektor GIH