Ämnet folkhälsa

GIH undervisar i ämnet folkhälsa, inriktning fysisk aktivitet.  

Kunskapsområdet

Inom ämnet folkhälsa, inriktning fysisk aktivitet vid Gymnastik- och idrottshögskolan studeras samhällsstrukturens, arbetslivets samt miljöns betydelse för gruppers och individers hälsa och livsstil, med framförallt med fokus på fysisk aktivitet. 
 
Ämnet är inriktat mot frågor och problem rörande hur livsstil påverkar gruppers och individers hälsa samt hur individer, organisationer och samhället kan agera för att bibehålla god hälsa och förebygga ohälsa.  

En utgångspunkt är att ökad kunskap, insikt och förståelse av samhällets, organisationers och individens förutsättningar och möjligheter är en förutsättning för en god hälsoutveckling ur ett både promotivt och preventivt perspektiv. Undervisningen syftar vidare till att ge studenterna kunskap om hur äldre och individer med kroniska sjukdomar  kan träna för att bibehålla hälsa.

Uppläggning

Ämnet folkhälsa, inriktning fysisk aktivitet (90 högskolepoäng) ingår i hälsopedagogprogrammet. Folkhälsa, inriktning fysisk aktivitet består av tre kurser med tolv olika moment som betraktar och studerar folkhälsoarbete ur olika promotiva och preventiva aspekter.  

Som en röd tråd i flera av momenten ingår verksamhetsförlagd utbildning där studenterna i projektform praktiskt får pröva och tillämpa kursinnehållet.  

De olika momenten i kursplanerna representerar exempelvis folkhälsoarbete, förändringsarbete, epidemiologi, hälsa och livsstilsfrågor, hälsoundersökningar, mätmetodik, hälsoekonomi, marknadsföring, samhälls- och arbetsmedicin, stressprevention samt näringslära.  

För en närmare presentation av kursernas innehåll hänvisas till kursplanerna för folkhälsa, inriktning fysisk aktivitet I, II och III för respektive program.