Tränarprogrammet - innehåll och upplägg

Formerna för undervisningen varierar, från storföreläsningar med ett par hundra deltagare till grupparbeten och enskild handledning.

Den vanligaste formen är undervisning i grupper om 20-30 studenter.

Kurslitteraturen är på svenska och engelska. Kursmomenten i ”Idrottslära och tillämpad idrottsvetenskap” har karaktären av laborationsverksamhet där aktivt, praktiskt deltagande från studentens sida är en förutsättning för att inhämta kunskaper och färdigheter.

Första studieåret omfattar idrottens historia, idrottens roll i samhället, anatomi och fysiologi, tillämpad fysiologi och träningslära, idrottslära och tillämpad idrottsvetenskap, rörelselära samt idrottspsykologi.

Andra studieåret omfattar träningslära, idrottsmedicin, idrottspedagogik, organisation och ledarskap samt fördjupning i idrottspsykologi.

Tredje året inleds med forskningsmetodik samt ett självständigt arbete och en ämnesfördjupning. Utbildningen avslutas sedan med "Mästerskapscoachning", 30 hp, innehållande hållbart ledarskap, mästerskapscoachning, optimal prestation utifrån ett nutritionsperspektiv samt formtoppning ur ett multidisciplinärt perspektiv.

Följande kurser ingår i tränarprogrammet:

Studieår 1

IDROTT I inriktning tränarskap, 1-30 högskolepoäng

 • Anatomi och fysiologi 1, 7.5 hp
 • Idrottshistoria och idrotten i samhället, 7.5 hp
 • Idrottslära och tillämpad idrottsvetenskap 1, 7.5 hp
 • Anatomi och fysiologi 2, 7.5 hp

IDROTT II inriktning tränarskap, 31-60 högskolepoäng

 • Tillämpad fysiologi och träningslära, 7.5 hp
 • Idrottslära och tillämpad idrottsvetenskap 2, 7.5 hp
 • Rörelselära och ergonomi, 7.5 hp
 • Idrottspsykologi 1, 7.5 hp

Studieår 2

TRÄNARSKAP I 1-30 högskolepoäng

 • Idrottsmedicin, 7.5 hp
 • Träningslära 1, 7.5 hp
 • Träningslära 2, 7.5 hp
 • Träningslära 3, 7.5 hp

TRÄNARSKAP II 31-60 högskolepoäng

 • Organisation och ledarskap 1, 7.5 hp
 • Idrottspsykologi 2, 7.5 hp
 • Idrottspedagogik, 7.5 hp
 • Organisation och ledarskap 2, 7.5 hp

Studieår 3

IDROTT III, inriktning tränarskap, 61-90 hp

 • Forskningsmetodik och statistik 7.5 hp
 • Ämnesfördjupning 7.5 hp
 • Självständigt arbete 15 hp

TRÄNARSKAP III, inriktning mästerskapscoachning, 30 hp

 • Hållbart ledarskap, 7.5 hp
 • Mästerskapscoachning, 7.5 hp
 • Optimal prestation ur ett nutritionsperspektiv, 7.5 hp
 • Formtoppning ur ett multidisciplinärt perspektiv, 7.5 hp

Tränarprogrammet