Ämneslärarprogrammet mot gymnasiet

300-330 högskolepoäng. Heltid.

Om du vill undervisa i idrott och hälsa på en gymnasieskola eller grundskola ska du bli tvåämneslärare.

Studenter i idrottshall

Utbildningen

Utbildningsplan

Ämneslärarprogrammet mot gymnasiet, ger dig behörighet att undervisa i ämnet idrott och hälsa i hela grundskolan​ och gymnasiet. Lärarprogrammet omfattar minst fem års studier och omfattar totalt 300-330 högskolepoäng (hp). För examen krävs studier i två ämnen - du blir en tvåämneslärare.

Lärarlegitimationen i ämnet idrott ger behörighet från årskurs 1 till gymnasiet och i ditt andra ämne får du behörighet från årskurs 7-9 till gymnasiet. Vill du undervisa i idrott på gymnasieskolor med idrottsprofil (riksidrottsgymnasier - RIG och nationell idrottsutbildning - NIU) ska ditt andra ämne vara specialidrott.

Om programmet

Huvudämnet idrott och hälsa (120 hp) och den utbildningsvetenskapliga kärnan (60 hp) läser du vid GIH. Om du väljer specialidrott som andra ämne (90 hp) så läser du det också vid GIH. Under utbildningen genomförs praktik, så kallad verksamhetsförlagd utbildning (30 hp), på skolor som GIH samarbetar med.

Övriga andra ämnen läser du vid de universitet eller högskolor GIH har överenskommelse med och som har ämneslärarexamensrätt. De val som finns inom andra ämnet via överenskommelsen med SU och Södertörns högskola inför 2019/2020.

 

Innehåll och uppläggning

I ämneslärarprogrammet startar du med ämnesstudier i Idrott och hälsa första året. Studier inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och verksamhetsförlagd utbildning läser du under år 2. Under år 3 startar dina studier i ditt andra ämne.

Formerna för undervisningen varierar från storföreläsningar till grupparbeten och enskild handledning.

Många av kurserna du läser vid GIH har karaktären av laborativ verksamhet där aktivt, praktiskt deltagande från studentens sida är en förutsättning för att inhämta kunskaper. Studierna i de praktiskt inriktade momenten förutsätter en god fysik och en god motorisk förmåga. Delar av utbildningen genomförs i fjäll-, sjö- och skogsmiljö.

Innehållet är mycket varierat och växlar mellan teoretiska ämnen, fysiska aktiviteter, handikappinriktad undervisning för barn i behov av särskilt stöd och verksamhetsförlagd utbildning. Detta tillsammans ger en stimulerande studiemiljö.

Som student tillbringar man mycket tid tillsammans vilket bidrar till att skapa en god sammanhållning och medvetenhet om grupprocesser.

Specialidrott

Ämnet specialidrott ger en fördjupning inom idrottsmedicin, träningslära, idrottspedagogik ur ett idrottsrörelseperspektiv, idrottspsykologi, styrketräning, optimal prestation ur ett nutritionsperspektiv samt kunskap om ämnet specialidrott.

Ämnet riktar sig till dig som vill arbeta inom gymnasieskolor med idrottsprofil/specialidrott.  

Observera att för "Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - specialidrott" gäller tilläggskrav.

OBS! Den 23 januari 2017 fattade Skolverket beslut om att en ändring skulle göras i föreskrifterna för ämnet specialidrott från och med den 1 juli 2017. Förändringen innebär att specialidrott klassas om från att vara ett yrkesämne till att bli ett "vissa ämne".

Det innebär att GIH:s studenter får en lärarlegitimation i specialidrott när de läst det som andra ämne, och att det kommer att krävas en lärarlegitimation för att få en anställning som lärare i specialidrott från och med den 1 juli. För mer information om omklassningen av specialidrott, se länkar längst ned på denna sida. 

Examen

Om du slutför ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan får du följande examen:

  • Ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan

Antagningsregler

På universitetskanslerämbetet.se kan du läsa om antagningsregler till universitet och högskolor.

Anmälan

Antagning till utbildningen sker en gång per år. Obs Förlängd ansökningstid till den 31 maj.

Anmälan görs på webbportalen www.antagning.se från och med den 15 mars. 

Ladda upp dina meriter på "Mina sidor"

Mer information

Infoblad om programmet 

Tvåämneslärare - program

Kurskod/Programkod

Ny programkod fr.o.m. Ht2018: ÄMLGY

Anmälningskod

GIH-182ÄM

Ansökan direktlänk

Gå till ansökan på antagning.se

Särskild behörighet

OMRÅDESBEHÖRIGHET A6c/6c - Idrott och hälsa - OBS: Undantag från Idrott och hälsa 2/B ges generellt vid GIH till denna utbildning. GY 11 gäller: Samhällskunskap 1b (alternativt Samhällskunskap 1a1+1a2), Idrott och hälsa 1 eller motsvarande kunskaper och Matematik 2 a, b eller c och Naturkunskap 2. TIDIGARE GYMNASIEUTBILDNINGAR: Engelska B, Samhällskunskap A, Idrott och hälsa A eller motsvarande kunskaper, Matematik B och Naturkunskap B. ERSÄTTNING FÖR NATURKUNSKAP(Nk 2/B kan ersättas av Ke 1/A, Fy 1/A och Bi 1/A.)

Urval

67% betyg, 33% högskoleprovet

Studieform

Normal

Studieperiod

Fr o m höstterminen

Studietid

Dagtid

Studietakt

100%

Undervisningsspråk

Svenska

Ort

Stockholm

Antal platser

90

Antal högskolepoäng

300-330

Nivå

Grund

Specialidrott inriktning

Kurskod/Programkod

Ny programkod fr.o.m. Ht2018: ÄMSPE

Anmälningskod

GIH-182SP

Ansökan direktlänk

Gå till ansökan på antagning.se

Särskild behörighet

OMRÅDESBEHÖRIGHET A6c/6c - Idrott och hälsa - OBS: Undantag från Idrott och hälsa 2/B ges generellt vid GIH till denna utbildning. GY 11 gäller: Samhällskunskap 1b (alternativt Samhällskunskap 1a1+1a2), Idrott och hälsa 1 eller motsvarande kunskaper och Matematik 2 a, b eller c och Naturkunskap 2. TIDIGARE GYMNASIEUTBILDNINGAR: Engelska B, Samhällskunskap A, Idrott och hälsa A eller motsvarande kunskaper, Matematik B och Naturkunskap B. ERSÄTTNING FÖR NATURKUNSKAP(Nk 2/B kan ersättas av Ke 1/A, Fy 1/A och Bi 1/A.)--------------------------------------------------------------Tilläggskrav - specialidrott - Godkända kurser från gymnasiet i specialidrott kurs A (SC1201) och specialidrott kurs B (SC1202), och/eller - minst ett års dokumenterad idrottsfarenhet på elitnivå (även junior) inom någon av Riksidrottsförbundets specialidrottsförbund och/eller - dokumenterad tränar-/ledarerfarenhet om minst tre år (Två av tre kriterier ska vara uppfyllda för att anses uppfylla fordringarna för tilläggskravet för specialidrott.)

Urval

67% betyg, 33% högskoleprovet

Studieform

Normal

Studieperiod

Fr o m höstterminen

Studietid

Dagtid

Studietakt

100%

Undervisningsspråk

Svenska

Ort

Stockholm

Antal platser

30

Antal högskolepoäng

300

Nivå

Grund