Funktionsnedsättning och högskolestudier

Målsättningen med GIHs stödåtgärder till studenter med funktionsnedsättning (begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen) är att ge samma möjligheter för dessa studenter att bedriva sina studier som andra studenter. För samtliga stödåtgärder gäller att studenten ska kunna styrka behovet genom intyg, om inte behovet är uppenbart.

Definitioner

1993 antog generalförsamlingen i FN standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet. Standardreglerna innehåller principiella ståndpunkter när det gäller rättigheter, möjligheter och ansvar och ger konkreta förslag till hur ett mer tillgängligt samhälle kan skapas.

Funktionsnedsättning* är enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) ”Varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå”. Det innebär att du med tillfällig skada eller sjukdom inte omfattas av det här stödet.

' Ändring fr om 1/1 2015 i diskrimineringslagen.

Stödåtgärder

Bland de stödåtgärder som kan bli aktuella för studenter med någon sorts funktionsnedsättning kan nedanstående nämnas.

I stora datasalen för er studenter finns Stava rex som ni kan använda. Det behövs att ni aktiverar stava rex för att programmet skall vara till hjälp.

Samordnaren är ansvarig för att vid behov tillgodose dessa stöd:

Alltid beroende av kursplan respektive kurs/moment ansvarigs beslut:

Beslut om medel för särskilda utbildningskostnader fattas av samordnaren efter samråd med utbildningssamordnaren (motsv) och berörd student. Vid beslut om fortsatt stöd skall beaktas om studenten uppnått en, efter sin särskilda situation, godtagbar studieprestation.

Anteckningshjälp

Anteckningshjälp innebär att studenten får hjälp med anteckningar under föreläsningar och lektionstillfällen. I regel ordnar studenten hjälpen själv, oftast bland sina medstudenter.
Anteckningshjälpen arvoderas och ersättningen ligger f n på 50:-/timme. Beslut om anteckningshjälp fattas av funktionshindersamordnaren.

Förlängd tentamenstid och alternativ tentamen

Student som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan fullgöra den gängse tentamensformen, har möjlighet att få förlängd tentamenstid (vanligtvis 1-2 timmar) eller alternativ tentamen efter samråd mellan examinatorn och utbildningssamordnaren (motsv). Examinatorn beslutar om examinationsformen.

Förlängd tentamenstid innebär att man får lite längre tid på sig på tentamen än andra studenter. Alternativ tentamen kan t ex vara en muntlig tentamen eller tentamen på dator.

Kurslitteratur / lektörshjälp

Lektörshjälp innebär att studenten får hjälp med att läsa in kurskompendier från GIH på cd. Kurslitteratur i form av böcker kan lånas eller laddas ner från Talboks- och punktskriftsbiblioteket, TPB. Kontakta GIH biblioteket som kan hjälpa dig att få inloggningsuppgifter för att ladda ner böcker.

Det är i regel studenten själv som skaffar lämpliga lektörer. Utbildningssamordnaren (motsv) och funktionssamordnaren kan dock vara behjälpliga vid behov.

Lektören är timarvoderad. Ersättningen ligger f n på 80:-/timme. Ersättning utgår för högst 100 timmar per student och termin (25 timmar per 5 poäng). Ersättning utgår även för inköpta kassettband mot uppvisande av kvitto.

Tänk på att det tar tid att läsa in ett kompendium, så gå i god tid igenom din kurslitteraturlista!

Specialarrangemang i undervisning

I överenskommelse med studenten erbjuder GIH även

  • att läraren kopierar eventuellt eget föreläsningsmaterial
  • kopiering av OH-bilder innan föreläsningarna
  • att kopiera med större text då det är lättare att läsa (dyslektiker)
  • användning av enklare miniräknare vid tentamen
  • anpassade grupper vid laborationer, ju färre personer runt omkring desto lättare att följa med
  • extra stödperson, annan student alternativt annan person, som följer med upp till fjälls under vårens kurs i vinterfriluftsliv

Den närmare planeringen och ansvaret för specialarrangemangen ligger hos institutionen och de berörda lärarna.

Stödundervisning/handledning

Vid behov har studenter med funktionsnedsättning möjlighet att få stödundervisning eller extra handledning. Beslut fattas av institutionen.

Teckenspråkstolkning

Högskolan ansvarar för att den som är hörselskadad eller döv får teckenspråkshjälp i undervisningen. Behov av teckenspråkstolk bör anmälas i mycket god före utbildningens start och senast i samband med ansökan till viss utbildning. Beslut fattas av funktionshindersamordnare i samband med antagningen.

Tekniskt stöd

Hörslingor finns i aulan. Portabla hörslingor införskaffas vid behov. Dessa används i de teorisalar där hörslingor inte finns.  

Stöd och hjälpmedel

Om hjälpmedel i studierna för dig som har en funktionsnedsättning.

Läs mer om hjälpmedel