Bilaga vid beslut från Nais

Förutsättningar för särskilt pedagogiskt stöd och anpassning i studiesituationen

Särskilt pedagogiskt stöd kan erbjudas studenter som upplever hinder i studiesituationen på grund av en funktionsnedsättning som inte är tillfällig eller övergående.

Vem beslutar om stöd?

  • Beslut om särskilt pedagogiskt stöd – beslutas av samordnare av särskilt pedagogiskt stöd efter ansökan av, och samtal/kontakt med, studenten.
  • Rekommendation om anpassning i studiesituationen – institution/ lärare/examinator beslutar om vilka rekommenderade stöd som är möjliga att genomföra i undervisning och examinationer, i relation till kursplan och övriga kurskrav.

Studentens ansvar

  • Studenten ansvarar för att god tid kontakta examinator/lärare i kursen för att få rätt stöd. Visa gärna ditt intyg och prata med läraren om vad av rekommendationerna som kan vara möjliga inom kursen. 
  • Studenten ansvarar för att kontakta examinerande lärare vid kursstart före examinationen om intyg anger rekommendation om anpassning vid examination.
  • Studenten ska kontakta samordnaren om studenten upplever att det behövs annat pedagogiskt stöd utöver det som här beslutats.

Lika rättigheter och möjligheter

Lag och förordning

  • Diskrimineringslagen (2008:567), (t.ex. 1 kap. 4 § 3 p. bristande tillgänglighet som diskrimineringsform)
  • Förordning om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken (SFS 2014:135)

Information om förutsättningar för hur det  beslutade stödet vid GIH kan uppfyllas:

Anteckningsstöd

Anteckningsstöd innebär att en av dina kurskamrater får i uppdrag att anteckna under föreläsningar och seminarium så att du kan koncentrera dig på att lyssna. För att få anteckningsstöd är det bäst att du själv frågar en av dina kurskamrater om hjälp. Alternativet är att samordnaren annonserar eller går ut med frågan till klassen. Om någon kurskamrat är intresserad och vill veta mer om uppdraget eller gärna tar sig an uppdraget skall kurskamraten kontakta samordnaren för mer information.

Studentmentor

Mentorer är studieerfarna studenter som själva har mycket goda studievanor, god framförhållning med planering och utan problem har klarat av samtliga lästa kurser som hjälper till med studieplanering och studieteknik. Beslut om stödet gäller max 3 timmar i veckan. När du får beviljat mentorstöd av samordnaren kommer du att uppmanas att själv ta kontakt med student som kan vara villig att ställa upp och är  lämplig för uppdraget. När du har hittat en person hänvisar du hen till samordnaren för ett samtal kring vad uppdraget innebär. Samordnaren gör bedömningen om hen kan fungera som studentmentor.

Alternativt att du hänvisas till handledning i grupp eller att det finns en lämplig studentmentor sedan tidigare. 

Alternativ/anpassad examination

Om du har fått en rekommendation om alternativa examinationsformer från samordnaren, kontaktar du den kursansvariga eller examinator för kursen. Ta kontakt i god tid, senast vid kursstart. Det är alltid kursansvarig lärare eller examinator vid institutionen som beslutar om anpassad examination. Beslutet baseras sig på lydelsen i kursplanen. Kunskapskraven är samma för alla studenter, däremot kan examinationen i vissa fall ske på annat sätt. 

Lån av dator vid tentamen (För att få stödet måste det finnas med i intyget som beslut alternativt som rekommendation.)

Vid GIH finns det fem datorer att låna via biblioteket om du har fått det som rekommendation. Du måste själv ansvara för att anmäla att du behöver datorn minst en vecka innan det skriftliga examinationstillfället till ansvarig lärare. Du måste ange ditt för- och efternamn, tid och sal för examinationen samt ansvarig lärare. Du får inte själv hämta ut datorn innan examinationen utan det måste ansvarig lärare se till. Dator och usb-minnet återlämnas efter examinationen direkt till tentamensvakten eller läraren utan att lämna lokalen. 

Mindre grupp vid examination

Du måste i god tid minst tre veckor innan examinationen kontakta samordnaren om att du behöver sitta i mindre grupp vid examination. I bland det ordnas via kursansvarig lärare så du behöver även ta upp det med läraren. Vid GIH finns det ett antal tentamensvakter vilket gör att i bland kan inte är möjligt med enskild tentamensvakt då försöker vi hitta den lugnaste och bästa lösningen utifrån rumsplacering.

Ljudupptagning under föreläsningar

Informera läraren/föreläsaren i god tid innan föreläsningen om att du behöver spela in föreläsningen. För att spela in föreläsningen måste du själv närvara under föreläsningen. 

Anpassad litteratur

Genom GIH biblioteket kan du få tillgång till inläst litteratur i katalogen Legimus. Du måste först boka en tid på biblioteket för att få ett konto i Legimus. Läs mer på bibliotekets sida om hjälp vid funktionsnedsättning. 

Teckenspråkstolk

Information om vad som gäller för teckenspråkstolkning finns i den överenskommelse som du har undertecknat. Läs noga igenom vad som gäller för exempelvis avbokning av tolkning vid tillfällen som du inte kan närvara i studierna.