Anvisningar Överste och Fru Adolf Johnssons fond

Ändamål

Enligt testators vilja ska medel ur fonden utdelas efter förslag av lärarkollegiet som stipendier åt behövande, duktiga studenter på så sätt att det årligen disponibla beloppet till stipendier blir lika stort för kvinnliga och manliga studenter.

Behöriga att nomineras

Student som slutfört ett självständigt arbete på kandidat-, magister- eller masternivå kan nomineras till premium ur Överste och Fru Adolf Johnssons fond.

För de studenter som skriver sitt självständiga arbete sista terminen under utbildningen, och därmed inte avslutat den vid ansökningstidens utgång, godkänns ansökan utan registrering av studenten förutsatt att nomineringen kommer in senast följande termin.” Om man har fått stipendium från GIH tidigare behöver man också ha lämnat in sin redovisning. Om man missar att redovisa blir man automatiskt obehörig att söka fler GIH stipendier fram till dess att redovisningen lämnats in.

Urvalsgrund

För att bli nominerad krävs att studenten är antagen och registrerad för studier vid GIH.

Företräde ges åt student som har uppnått godkänt resultat samtliga tidigare terminer vid GIH motsvarande 30 hp per termin genomgående har mycket goda studieresultat samt har producerat ett framstående självständigt arbete.

Ansökan

Nominering av student till stipendierna görs av undervisande lärare eller handledare. Nomineringen, med en skriftlig motivering tillsammans med redogörelse för eventuella omständigheter utifrån ovan angivna förutsättningar och urvalsgrunder, ställs till Överste och Fru Adolf Johnssons fond via ansökningsblankett från webben.

Stipendiet kommer att utannonseras årligen vid ett eller flera tillfällen. För sent inkommen eller ofullständig nominering beaktas inte.

Stipendienämndens beslut kan inte överklagas.

Redovisning

Redovisning av hur stipendiemedlen har använts ska göras senast på angivet datum. Stipendiemedel som inte tagits i anspråk ska återbetalas till Gymnastik- och idrottshögskolans bankgiro 239-2405. Resterande medel som understiger 200 kronor behöver inte betalas tillbaka.

På begäran ska originalkvitton kunna uppvisas. Bristfällig redovisning kan leda till återkrav av stipendiet.

Tidigare stipendemottagare

Sedan 2014 har stipendiet tilldelats studenter som har skrivit en uppsats av mycket hög kvalitet.

Uppsatser som tidigare tilldelats stipendiemedel ur Överste och Fru Adolf Johnssons fond