Anvisningar Karin Ljungwaldhs fond

Karin Ljungwaldhs fond delas ut till kvinnliga studenter och kvinnliga lärare vid GIH.

Kvinnor som är lärarstudenter

Ändamål

Stipendierna utdelas som uppmuntran till kvinnor som studerar till lärare/ämneslärare med inriktning mot idrott och hälsa eller motsvarande vid Gymnastik- och Idrottshögskolan.

Behöriga att söka

Kvinnor som studerar vid GIH:s lärar/ämneslärarprogram med inriktning mot idrott och hälsa.

För att kunna få stipendium behöver studenten är antagen och registrerad för studier vid GIH och har studerat minst två terminers vid GIH (60 hp) med godkänt resultat i alla kurser som har ingått i utbildningen.

Om man har fått stipendium från GIH tidigare behöver man också ha lämnat in sin redovisning. Om man missar att redovisa blir man automatiskt obehörig att söka fler GIH stipendier fram till dess att redovisningen lämnats in.

Studenter som har gått efter flera terminer på GIH ska ha godkänt resultat i alla kurser som har ingått i utbildningen alla tidigare terminer 30 hp varje termin. Studenter som går sin sista termin av utbildniingen och har kurser som löper över två terminer ska ha fullgjort 15 hp för att vara berättigade till ett stipendium.

Eventuell resttentamen ska vara godkänd vid ansökningstillfället.

Studenten kan beviljas stipendium 1 gång per år ur varje fond.

När ett stipendium har beviljats behöver det därför gå ett år innan studenten kan bli behörig igen, förutsatt att resterande behörighetsvillkor är uppfyllda.

Ansökan

Det maximala stipendiebeloppet är 10 000 kr per student. Det går att söka stipendium för kurser, studieresor eller annan verksamhet som är betydelsefull för utbildningen och som bedöms förbättra sökandes förutsättningar på den framtida arbetsmarknaden.

  • Vid deltagande i kurs ska kursprogram bifogas ansökan.
  • Om ansökan avser studieresa ska syftet med resan redovisas samt relevansen för det framtida yrkesutövandet.
  • Om medel söks för studieresa måste resebeskrivning lämnas in. Vid resor rekommenderas att i första hand välja ett miljövänligt alternativ.

Stipendierna söks genom att fylla i blanketten på Stiftelsenämndens webbsida och lämna in den ifyllda blanketten i receptionen.

Ofullständig ansökan behandlas ej.

Ansökan som kommer in efter ansökningstidens utgång är ogiltlig.

Utbetalning

Handläggning och utbetalning styrs av fondernas bokslut och betalas ut så snart det är möjligt efter att beslut om utdelning har publicerats. Kom ihåg att ange vilket konto pengarna ska sättas in på.

Redovisning

Redovisning av hur stipendiemedlen har använts ska göras senast på angivet datum. Stipendiemedel som inte använts ska återbetalas till Gymnastik- och idrottshögskolans bankgiro 239-2405. Om det är mindre än 200 kronor som inte använts behöver man inte betala tillbaka.

På begäran ska originalkvitton kunna uppvisas. Bristfällig redovisning kan leda till återkrav av stipendiet.

Kvinnor som är lärare på GIH

Ändamål

Stipendierna utdelas som resestipendier till kvinnor som är lärare vid Gymnastik- och idrottshögskolan.

Behöriga att söka

Stipendiet är avsett för kvinnor som är lärare vid Gymnastik- och idrottshögskolan och som undervisar på lärar/ämneslärarprogrammet med inriktning mot idrott och hälsa. Företräde ges åt kvinnliga lärare som har en anställning omfattande minst 50 % tjänstgöring.

Ansökan

Stipendium kan sökas företrädesvis för kurs, studieresa eller annan verksamhet som är relevant för sökandens yrkesutövning vid GIH.

Stipendierna söks i ansökningsblankett via GIH:s webb. I ansökan ska sökanden redovisa ändamålet med studieresan samt ange tjänstgöringsgrad.

Utbetalning

Det maximala stipendiebeloppet är 10 000 kronor per sökande. Kom ihåg att ange till vilket konto pengarna ska betalas ut. 

Redovisning

Redovisning av beviljat stipendium ska göras senast på angivet datum. Stipendiemedel som inte tagits i anspråk ska återbetalas till Gymnastik- och idrottshögskolans bankgiro 239-2405. Resterande medel som understiger 200 kronor behöver inte betalas tillbaka.

På begäran ska originalkvitton kunna uppvisas. Bristfällig redovisning kan leda till återkrav av stipendiet.

Stipendienämndens beslut kan inte överklagas.