Anvisningar Elin Johnsons fond och Samfonden

Ändamål

Enligt testator ska stipendierna utdelas som bidrag för möjliggörande av studier vid Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, för student inom programutbildning, på grund och avancerad nivå samt vid utbildning på forskarnivå. Studiebegåvade studenter från utlandet ska särskilt beaktas.

Behöriga att söka

Student inom programutbildning, på grund- och avancerad nivå, student inom utbildning på forskarnivå samt utländsk student som deltar i ett utbytesprogram eller motsvarande.

Innan man kan söka stipendium behöver man vara antagen och registrerad för studier vid GIH och ha genomfört minst två terminers studier vid GIH med godkänt resultat (60 hp). Om man har fått stipendium från GIH tidigare behöver man också ha lämnat in sin redovisning. Om man missar att redovisa blir man automatiskt obehörig att söka fler GIH stipendier fram till dess att redovisningen lämnats in.

Om man har gått på GIH mer än två terminer och vill söka stipendium behöver man vara godkänd i alla kurser som har ingått i utbildningen. Man ska ha 30 hp varje termin fram till de två senaste terminerna innan ansökningsperioden. Studenter som går sin sista termin av utbildniingen och har kurser som löper över två terminer ska ha fullgjort 15 hp för att vara berättigade till ett stipendium.

Student på GIH:s master/magisterprogram är behörig att söka stipendiet under förutsättning att studenten klarat samtliga kurser som ingår i deras master-/magisterexamen vid GIH. Kurser som läses vid andra lärosäten får räknas in i examen. Därtill ska övriga kriterierna för att söka stipendier vara uppfyllda. Detta undantag tillämpas endast ifall studenten kan uppvisa ett intyg ifrån examinator som styrker att kurserna får räknas in för examen på master-/magisterprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan.

  • Student på forskarnivå ska ha genomfört sitt första år på forskarnivå vid GIH med godkänt resultat. Bekräftas med intyg från handledare.

Utländsk student som endast vistas en termin vid GIH ska kunna påvisa att han/hon aktivt bedriver studier inom utbytesprogram eller motsvarande. Bekräftas med intyg från utbildningsavdelningen.

Studenten kan beviljas stipendium 1 gång per år ur fonden.

Efter ett beviljat stipendium behöver det därför gå ett år innan studenten kan bli behörig att söka igen förutsatt att övriga behörighetsvillkor också är uppfyllda.

Eventuell resttentamen ska vara godkänd vid ansökningstillfället. 

Studenter antagna till GIH:s Sport Management-program kan söka termin 4 då de är registrerade på två moment vid GIH och har läst 60 hp vid GIH.

Ansökan

Ett maximalt stipendiebelopp om 10 000 kronor per student kan sökas. Stipendium kan sökas för merkostnader i samband med utbildningen som träningskläder, träningsskor, utrustning för friluftsliv, kurslitteratur, dator, SL-kort för transport till och från GIH, samt vissa resor. De resor som går att få stipendium för ur Elin Johnssons fond är Abisko, Ramundsberget och VFU-resa (transporten, men ej mat och boende). Om man söker för VFU-resa behöver man motivera varför man vill göra resan samt bifoga intyget du får från VFU-handledaren. 

Forskarstuderande kan söka för utrustning med relevans till forskarutbildningen. Forskarstuderande kan även söka för resor som ingår i forskarutbildningens obligatoriska moment, intyg från handledare som styrker att momentet är obligatoriskt ska då bifogas ansökan.

Det går inte att få stipendium till mat ur fonden och inte heller för boendekostnader, kåravgift, anmälningsavgifter, andra slags resor än de angivna och inte till saker du inte sökt för samt övrigt som inte står angivet i kriterierna för vad man kan ansöka om.

Specificera det ändamål du ansöker om. Om du köper någonting annat i stället för det du ansökt om bekostas det med egna pengar. I ansökan ska kostnaderna för ändamålet anges.

I ansökan ska sökanden redovisa sitt behov av stipendium. Fyll också i dina utbetalningsuppgifter med personnummer, namn, utdelningsadress, postnummer och ortsnamn, samt namnet på din bank och bankkontonummer inklusive clearingnummer. Fyll även i din e-postadress.

Ansökan lämnas in i receptionen senast då ansökningstiden går ut.

Ofullständig ansökan kommer ej att behandlas.

  • Inlämnad ansökan kan ej bytas ut eller kompletteras efter ansökningstidens utgång.
  • Ansökan som inkommer efter ansökningstidens utgång kan ej beaktas.

Utbetalning

Handläggning och utbetalning styrs av fondernas bokslut och betalas ut så snart som det är möjligt efter att beslut om utdelning har publicerats.

Redovisning

Det ska göras en redovisning med kvitton eller vidimerade kopior av kvitton över vad stipendiemedlen använts till. Redovisningen skickas in senast på angivet inlämningsdatum. Stipendiemedel som inte tagits i anspråk ska återbetalas till Gymnastik- och idrottshögskolans bankgiro 239-2405. Resterande medel som understiger 200 kronor behöver inte betalas tillbaka.

Stipendienämndens beslut kan inte överklagas.