Anvisningar Astrid "Johnny" Anderssons fond

Ändamål

Stipendierna utdelas som resestipendier till lärare vid Gymnastik- och idrottshögskolan.

Behöriga att söka

Stipendiet är avsett för lärare vid Gymnastik- och idrottshögskolan som undervisar i gymnastik eller lek och idrott och vars studieresa kan vara till nytta för verksamheten vid GIH. Företräde ges åt lärare som har en anställning omfattande minst 50% tjänstgöring och som inte tidigare fått stipendium.

Ansökan

Stipendium kan sökas företrädesvis för kurs, studieresa eller annan verksamhet som är relevant för sökandens yrkesutövning vid GIH. Stipendierna söks elektroniskt via GIH:s webb senast på angivet datum. I ansökan ska sökanden redovisa ändamålet med studieresan och ange tjänstgöringsgrad.

Utbetalning

Det maximala stipendiebeloppet är 5000 kronor. Handläggning och utbetalningsbelopp styrs av fondernas bokslut. Kom ihåg att ange till vilket konto pengarna ska betalas ut.

Redovisning

Det ska göras en redovisning över vad stipendiemedlen har använts till. Redovisningen skickas in senast på angivet datum. Stipendiemedel som inte tagits i anspråk ska återbetalas till Gymnastik- och idrottshögskolans bankgiro 239-2405. Resterande medel som understiger 200 kronor behöver inte betalas tillbaka.

Bristfällig redovisning kan leda till återkrav av stipendiet.

Därutöver ska stipendiaten redovisa sin resa/kurs i form av en artikel eller ett föredrag. Detta ska ske inom ett år efter avslutad resa.

Stipendienämndens beslut kan inte överklagas.