Anvisningar för ansökan om stipendium ur Elisabeth och Gunnar Liljedahls stiftelse för hjärtforskning

 

Ändamål

Stipendiet utdelas i syfte att stödja forskning som direkt eller indirekt syftar till förebyggande insats, tidig upptäckt, behandling eller annan relevant insats gällande hjärt- och kärlsjukdom.

 

Behöriga att söka

Stipendiet riktar sig företrädesvis till forskarstudenter och yngre forskare, som disputerat senast tre år före ansökningstidens utgång. De sökande ska vara anställda vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) eller ha anknytning till GIH.

Forskare och forskarstudenter som har publicerat sina forskningsresultat i internationella vetenskapliga tidskrifter kommer att prioriteras. Stipendiet kan sökas varje år. De som tidigare fått ett stipendium ut stiftelsen kan således söka på nytt nästkommande år.

Ansökan

Stipendium kan sökas för forskningsprojekt, kurs, studieresa, utrustning eller annan verksamhet av relevans för forskningsområdet.

I ansökan ska sökanden motivera syftet med ansökan. Om ansökan avser medel för kurs, studieresa eller konferens ska kursplan eller program bifogas.

Redovisning

Redovisning av användningen av beviljat stipendium ska redovisas ett år efter att medel beviljats. För stipendier beviljade våren 2018 ska redovisningen lämnas senast 1 juni 2019. För stipendier beviljade hösten 2018 ska redovisningen lämnas senast 15 december 2019. Redovisningen ska göras på redovisningsblankett som finns tillgänglig på GIHs hemsida. Därutöver ska stipendiaten redovisa status i det forskningsprojekt för vilket medel beviljats. Om medel har beviljats för kurs, studieresa eller konferens ska redovisningen ske i form av rapport eller artikel.

Redovisningen lämnas till och kvitteras i GIHs receptionen senast 1 juni 2019 för stipendier beviljade på våren och 15 december 2019 för stipendier beviljade på hösten.

Stipendiemedel som inte tagits i anspråk senast ett år efter att medlen beviljades återbetalas till Gymnastik- och idrottshögskolans postgirokonto 95 59 85-7.

Stiftelsenämndens beslut kan inte överklagas.