Generella användarregler

När du börjar din utbildning på GIH tilldelas du ett student IT-konto för att kunna logga in på GIH:s studentdatorer och använda GIH:s IT-tjänster. Du skriver då på en ansvarsförbindelse. Läs nedan vad som omfattas av ansvarsförbindelsen.

Allmänt

GIH:s IT-resurser ägs av GIH och är avsedda att användas i och för GIH:s uppdrag att tillhandahålla utbildning, forskning och därtill knuten administration samt för samverkan med det omgivande samhållet, den s k tredje uppgiften. All annan användning är otillåten, om inte annat anges av dessa användarregler.

Vid nyttjandet av GIH:s IT-resurser ska GIH:s namn, anseende och goda rykte beaktas.

Med IT-resurser menas datorer, nätverk och all annan kringutrustning ex skrivare, scanners, kopiatorer, trådlöst nät, som nyttjas i samband med hantering av information i digital form.

Regler för användning av IT-resurser 

 • IT-resurserna får inte användas i strid mot gällande lagstiftning eller på ett inkorrekt sätt beträffande behandling av personuppgifter
 • Kommersiell användning av GIH:s datorer är förbjuden
 • Installation av egna program på GIH:s datorer är förbjuden
 • Det är förbjudet att via olika program gå in i operativsystem eller på annat sätt ändra i förinställda parametrar
 • Sabotage eller störande verksamhet mot systemet eller andra användare samt intrång eller försök till intrång i system, lokalt såväl som på system utanför GIH, är förbjudet
 • Det är förbjudet att utnyttja felkonfigureringar, programfel eller andra metoder i syfte att skaffa utökade systemrättigheter
 • Sladdar såsom nätverkskabel och strömkabel till datorer får inte kopplas ur
 • Den som upptäcker fel, brister, regelbrott, oegentligheter eller andra problem ska omedelbart rapportera detta till IT-avdelningens helpdesk. Rapportera genom att kontakta GIH:s helpdesk.

Användning får inte heller ske i strid mot SUNET:s regler. Se http://www.sunet.se/Om-sunet/Policyfragor/Tillaten-anvandning.html

GIH:s IT-resurser får inte på otillbörligt sätt sprida, förvara eller förmedla information:

 • I strid mot gällande lagstiftning, t ex hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, olaga våldsskildring, förtal, ofredande, dataintrång eller upphovsrättsbrott.
 • Som är att betrakta som politisk, ideologisk eller religiös propaganda
 • Som kan uppfattas som kränkande eller stötande
 • Som syftar till att marknadsföra produkter eller tjänster som saknar anknytning till GIH

Behörig användare

 • Behörig användare är den som tilldelats behörighet att nyttja GIH:s IT-resurser. Behörigheten är personlig och får inte överlåtas eller på annat sätt göras tillgänglig för annan.
 • Det är otillåtet att utnyttja någon annans behörighet eller utnyttja felkonfigurationer, programfel eller på annat sätt manipulera IT-resurserna.
 • Behörigheten är tidsbegränsad och upphör efter 6 månaders inaktivitet, om inte annat har avtalats.
 • Behörigheten kan dras tillbaka omedelbart av IT-ansvarig vid överträdelse av användarreglerna.

Användning av internet

Internet är avsett att användas för informationssökning och andra relevanta ändamål inom och för GIH:s verksamhet.

Det är förbjudet att:

 • Besöka webbsidor med pornografiskt, rasistiskt eller annat innehåll som kan väcka anstöt
 • Att ladda ner program och filer om de kan påverka IT-säkerheten vid GIH, vid osäkerhet kontakta IT-avdelningen
 • Att använda sig av bittorrent-program ex. Piratebay, Tankafetast etc.
 • Att sprida och/eller förfoga över upphovsrättsligt skyddat material utan tillstånd

Användning av e-post

 • E-post är avsedd att användas för kommunikation internt och externt för GIH och GIH:s verksamhet
 • E-post får inte användas för politiska, kommersiella eller andra syften som strider mot GIH:s verksamhet
 • Undvik att bifoga stora dokument med e-post då det kan medföra överbelastning av servrar och nätverk
 • Det har upprättats en e-post policy som finns på intranätet

Distansåtkomst

 • Endast GIH:s personal kan komma åt GIH:s nätverk från distans via VPN
 • Personal kan komma åt sin mail med säker inloggning
 • Studenter kan komma åt sin mail och läroplattformen utifrån
 • Användarreglerna ska respekteras även vid distansåtkomst 

Regler för val av lösenord

 • Lösenordet ska bestå av minst 6 tecken, varav en stor bokstav och en siffra
 • Skriv inte upp lösenord i anslutning till datorplatsen
 • Spara inte ditt användarid och lösenord för automatisk inloggning
 • Lösenord ska omgående bytas vid misstanke om att någon annan reda på det

Övriga säkerhetsregler

Identifiering 

 • Det är inte tillåtet att dölja användaridentiteten vid nyttjande av GIH:s IT-resurser

Avlyssning

 • Det är inte tillåtet att avlyssna nätverkstrafik, undantag för IT-avdelningen.
 • Skyddsvärd information får inte skickas i klartext över nätverket. Ex. lösenord, portkoder mm

Virus

 • Det är förbjudet att medvetet sprida virus eller annan kod till eller ifrån GIH:s IT-resurser.

Kontroll och övervakning av IT-system 

 • Användare av GIH:s IT-resurser som upptäcker fel eller annat som kan vara av betydelse för driften ska genast rapportera detta till IT-avdelningen.
 • IT-resurserna övervakas 365/7/24. Det sker även periodisk loggning av händelser och nättrafik. Dessa kan komma att användas vid eventuell överträdelse av användarreglerna.

Påföljder vid överträdelse av användarregler:

 • Vid överträdelse av GIH:s användarregler kan användaren bli helt eller delvis avstängd från GIH:s IT-resurser
 • Misskött eller missbrukad IT-resurs kan med omedelbar verkan stängas av 

Disciplinära påföljder för student

 • Student kan vid överträdelse riskera att anmälas till rektor. De disciplinära påföljderna är disciplinansvar eller avstängning.

Brott

 • Användare som misstänks för brott enligt brottsbalken kan bli föremål för polisanmälan.