Ordlista för studenter

I högskolevärlden möts du ofta av många nya ord. Här har vi samlat några av dem och försökt förklara vad de betyder. Vi har också lagt in ord och uttryck som bara finns på GIH.

GIH-ord (klicka på ordet)
AMD Barometern Biopsi BMC-laboratoriet
GIH IF GIH-kampen Gs  Idrotteket
Klubbmästeriet LTIV Mässen  
Phlingan SIH Studentkåren Ts
Wembley Åstrandlaboratoriet ÖIP  
Högskoleord (klicka på ordet)
Adjunkt Alumn Anstånd Anmälan
Antagningsbesked Antagningsordning Avancerad nivå Basår
Behörighet Betyg Campus CSN
Disciplinnämnd Distansutbildning Docent Doktorand
Doktorsexamen Examen Examination Examinator
Examensarbete Forskarnivå Free Mover Grundnivå
  Halvfart Helfart Huvudområde
Huvudämne Högskola Högskoleexamen Högskolepoäng
Högskoleprovet Institution Kandidatexamen Kurs
Ladok Lektor Licentiatexamen Lärplattform
Magisterexamen Masterexamen Meritvärdering Nivå
Mottagning Poäng Praktik Professor
Program Reell kompetens Registrering Studentkort
Studentkåren Antagning.se Studiemedel Studievägledare
Tentamen Termin UHR UKÄ
Uppehåll Uppsats Urval Utbildningsnivå
Utbytesstudent Validera VFU  
Yrkesexamen  Ämne  Överliggare  

Ordlistan i bokstavsordning

Adjunkt

Lärartjänst vid gymnasium, högskola och universitet. Har vanligtvis magisterexamen. Här högskoleadjunkt.

Alumn

Tidigare student, eller anställd, vid universitetet. GIH har ett nätverk för sina alumner. Ordet kommer från latinet och betyder lärjunge, skyddsling eller elev men används idag i betydelsen "före detta student".

AMD

Står för Arbetsmarknadsdag och arrangeras av Studentkåren. Denna dag bjuds företag och andra tänkbara arbetsgivare in, för att skapa kontakter med studenterna vid GIH.

Anstånd

Student kan skjuta på sin studiestart på program, om det inträffat något efter det att du sökt som du själv inte kan påverka, t ex sjukdom eller värnplikt.

Anmälan

För att läsa kurser eller program måste du först anmäla dig till dessa. Vilka datum och tillvägagångssätt som gäller kan du läsa om under länken "Ansökan".

Antagning.se

Den webbsida där du anmäler dig till kurser och program.

Antagningsbesked

Efter att anmälningar har kommit in till studera.nu sker ett första urval. På ett nationellt antagningsbesked anges om du är antagen, reservplacerad eller struken. Beskedet kommer per post i juli.

Antagningsordning

I antagningsordningen hela regelverket kring antagningsfrågor som gäller vid GIH, fastställt av högskolans styrelse.

Avancerad nivå

Se "Utbildningsnivå"

Barometern

Barometern är tävlingar mellan GIH-klasserna som hålls ungefär var tredje fredag. Det är olika idrottsgrenar varje gång och i tävlingen ingår även ett utklädningstema. Poäng räknas i legobitar och vinnarklassen utses i slutet av vårterminen.

Basår

Ett förberedande studieår innehållande matematik, fysik, kemi och biologi. Ger behörighet motsvarande gymnasienivå till högskolestudier inom aktuella områden. Observera att basåret ger dig behörighet, inte gymnasiebetyg. Vid ansökan konkurrerar du med ditt ursprungliga gymnasiebetyg.

Behörighet

Behörigheten är den basnivå av kunskaper som krävs för olika utbildningar. Behörighet kan nås på flera olika sätt. Det finns grundläggande och särskild behörighet. Läs mer under länken "Behörighet".

Betyg

På universitetet är den vanligaste betygsskalan väl godkänd (VG), godkänd (G) och underkänd (U).

Biopsi

Tagning och undersökning av prov från levande vävnad (Källa: Nationalencyklopedien, NE). GIH-forskarna söker ibland försökspersoner för tagning av muskelbiopsier.

BMC-laboratoriet

Egentligen Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll. Bedriver forskning i rörelselära vid GIH. BMC ligger på plan 3 i GIH:s huvudbyggnad.

Campus

Vanligtvis benämningen på universitets/högskoleområde.

CSN

Centrala studiestödsnämnden. Sköter alla frågor kring studiemedel. Läs mer under länken "Studiemedel".

Disciplinnämnd

Är en nämnd som bedömer och straffar t ex fusk vid högskolan. Om man försöker vilseleda examinatorer vid tentamen, kan man varnas eller stängas av från sina studier.

Distansutbildning

Att läsa på distans innebär att du studerar självständigt på din hemort och på olika sätt har kontakt med högskolan för föreläsningar och handledning. De flesta distanskurser utnyttjar modern teknik av olika slag både i den direkta undervisningen och i kontakter lärare och studiekamrater emellan.

Docent

Akademisk titel som motsvarar ungefär fyra års heltidsforskning efter doktorsexamen.

Doktorand

Student som har antagits till och bedriver forskarutbildning. Synonymt med forskarstuderande.

Doktorsexamen

Motsvarar fyra års heltidsstudier (240 högskolepoäng) på forskarnivå. Se även "Examen".

Examen

Vid GIH kan du avlägga en högskole-, kandidat-, magister-, master- eller yrkesexamen. En examen är inte alltid bunden till en viss studieform. Yrkesexamina är dock knutna till program. Du kan även avlägga en licentiatexamen och/eller en doktorsexamen.

Examination

Examination vid högskolan är tentamina av olika slag. Muntliga eller skriftliga, självständiga arbeten, laborationer, aktivt deltagande i seminarier osv.

Examinator

Är den lärare som utsetts att ansvara för betygssättning på viss kurs.

Examensarbete

Examensarbete är ett större självständigt arbete som genomförs enskilt eller i små grupper. Arbetsinsatsen motsvarar ofta tio veckors heltidsarbete, det vill säga 15 högskolepoäng. Examensarbetet redovisas i form av en uppsats. För att ta kandidatexamen krävs att du gör ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng i ditt huvudområde. För att ta masterexamen krävs totalt examensarbete om 30 högskolepoäng i ditt huvudområde på avancerad nivå.

Forskarnivå

Se "Utbildningsnivå"

Free mover

En student som på eget initiativ förlägger sina studier utomlands, utanför universitetets utbytesavtal.

GIH IF

GIH IF är GIH:s egen idrottsförening och har hand om idrottsaktiviteterna på GIH. Här ingår Barometern, GIH-kampen och olika Student-SM.

GIH-kampen

Årlig idrottstävling mellan GIH Stockholm och GIH Örebro. Stockholm och Örebro arrangerar tävlingen vartannat år och arrangören bestämmer tävlingsgrenar, både traditionella och mer originella. Det hela avslutas med middag, prisutdelning och festligheter.

Grundnivå

Se "Utbildningsnivå"

Gs

Gymnastiksal. På GIH finns två stycken gymnastiksalar, Gs1och Gs2.

HSV (f.d.)

Före detta Högskoleverket. Myndighet för kvalitets- och styrfrågor som rör universitet och högskolor. (Högskoleverket lades ned den 31 december 2012. Istället har två nya myndigheter bildats, Universitets- och högskolerådet samt Universitetskanslersämbetet)

Halvfart

Normal studietakt betyder 30 högskolepoäng per termin. Läser du på halvfart tar samma kurs två terminer, du läser med andra ord 15 högskolepoäng per termin.

Helfart

Du läser 30 högskolepoäng per termin, vilket är normal studietakt. Motsvarar en arbetsinsats på 40 timmar per vecka.

Huvudområde

Kallades tidigare för "huvudämne". Det område (ämne) du läser mest poäng i. För kandidatexamen krävs minst 90 högskolepoäng i ditt huvudområde och för magisterexamen minst 120 högskolepoäng.

Huvudämne

Se "Huvudområde"

Högskola

Ett lärosäte för högre utbildning. Den största skillnaden mellan högskola och universitet rör omfattningen och bredden av den undervisning och forskning som bedrivs. Vid universitet finns vanligtvis en större bredd och omfattning.

Högskoleexamen

Motsvarar två års heltidsstudier (120 högskolepoäng) på grundnivå. Se även "Examen".

Högskolepoäng

Från och med hösten 2007 införde alla universitet och högskolor i Sverige ett nytt poängsystem, där en veckas heltidsstudier motsvarar 1,5 högskolepoäng (hp). En kurs på heltid omfattar ofta 30 högskolepoäng och pågår en termin. Samma kurs på halvfart har samma antal poäng men pågår under två terminer. Vid omräkning av gamla poäng till nya högskolepoäng ska 1 gammal poäng (p) översättas till 1,5 högskolepoäng (hp).

Högskoleprovet

Ett sätt att öka sina chanser att komma in på universitet och högskolor kan vara genom Högskoleprovet. Det anordnas två gånger om året. Högskoleprovet kan du skriva så många gånger du vill. Resultatet gäller i fem år. läs mer på sidan "Högskoleprovet".

Idrotteket

Skriftserie med häften skrivna av lärarna vid GIH. Ofta introducerande kurslitteratur till praktiska moment, t ex dans, bollspel och liknande. Säljs av studentkåren och kan lånas på biblioteket.

Institution

Så kallas studenternas och personalens arbetsplats. De ansvarar för genom förandet av utbildningen och forskningen.

Kandidatexamen

Motsvarar tre års heltidsstudier (180 högskolepoäng) på grundnivå. Se även "Examen".

Klubbmästeriet

Utskott i studentkåren som anordnar pubar i samband med barometrarna och övriga fester, exempelvis Lussevakor, insparcar och examensmiddagar.

Kurs

Fristående kurser är kortare utbildningar i ett visst ämne/område. Det kan vara en kurs som ingår i ett utbildningsprogram eller en helt fristående kurs. Du kan nå examen genom att kombinera fristående kurser.

Ladok

LADOK står för Lokalt ADB-baserat studieDOKumentationssystem. Det är ett datasystem som hanterar alla uppgifter om våra studenters namn, personnummer, adress, studieresultat, examen med mera.

Lektor

Lärartjänst vid gymnasium, högskola och universitet, som oftast kräver doktors- eller licentiatsexamen. Här högskolelektor.

Licentiatexamen

Motsvarar två års heltidsstudier (120 högskolepoäng) på forskarnivå. Se även "Examen".

LTIV

Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap. LTIV finns i en före detta gymnastiksal, till vänster förbi vaktmästeriet.

Lärplattform

Ett IT-system som är specialiserat för att hantera alla tjänster och all kommunikation som krävs mellan lärare och studenter vid studier. Vid GIH använder vi systemet "Fronter".

Magisterexamen

Motsvarar ett års heltidsstudier (60 högskolepoäng) på avancerad nivå. Se även "Examen".

Masterexamen

Motsvarar två års heltidsstudier (120 högskolepoäng) på avancerad nivå. Se även "Examen".

Meritvärdering

Meriter är ett samlingsnamn för dina tidigare studier, både gymnasiala och akademiska. Till mertiter räknas också resultat från högskoleprovet och arbetslivserfarenhet. Meritvärdet är en slags poäng som räknas fram med dina meriter som grund, till exempel ditt gymnasiebetyg eller högskoleprov.

Mässen

Mässen är studenternas egen matsal på kårens område, där man kan äta medhavd mat eller bara hänga.

Nivå

Kurser i ett ämne delas in i nivåer från A-E. Kurserna bygger på varandra, vilket innebär att du måste ha läst kurs A för att få läsa kurs B, kurs B för att få läsa kurs C och så vidare. A, B och C innebär att kursen ges på grundnivå, medan D och E visar att kursen hör hemma på den avancerade nivån. En C-kurs kan även ges på avancerad nivå. Se även "Utbildningsnivå".

Mottagning

Kallas den period som främst programstudenter deltar i de första veckorna. Syftet är att man ska lära känna varandra och ha roligt tillsammans. Du deltar på de aktiviteter du vill och känner för. 

Phlingan

GIH:s kårtidning, vitsigt uppkallad efter PH Ling. Utkommer med några nummer per år, kontakta kåren om du vill vara med och skriva!

Poäng

Se "Högskolepoäng"

Praktik

Se "Verksamhetsförlagd utbildning".

Professor

Akademisk titel. Forskar och leder ofta arbetet vid sitt ämne, är den högsta lärartjänsten inom högskolor och universitet.

Program

Ett program är sammansatt av kurser som du läser i en viss ordning. Programmen leder fram till en examen. Mot slutet av studierna kan du inom de flesta program välja mellan olika fördjupningskurser. Ofta finns möjlighet till fria val och studier utomlands.

Reell kompetens

Är kunskaper och kompetenser som du skaffat dig utanför det formella utbildningssystemet, såsom arbetsliv, kursverksamhet, föreningsliv eller längre utlandsvistelser. Du kan åberopa reell kompetens för att styrka efterfrågad behörighet.

Registrering

Om du blivit antagen till en utbildning måste du registrera dig. Det gör man vanligtvis den första studiedagen som då är obligatorisk. Tid och plats som gäller meddelas antagna studenter. Om du inte kan närvara måste du meddela detta. Platsen går annars till en reserv.

SIH

Skola-Idrott-Hälsa, ett forskningsprojekt vid GIH som kartlägger villkoren för barns och ungdomars fysiska aktivitet i skola och på fritid, och undersöker vilka medicinska, fysiologiska och sociala konsekvenser som olikheter i fysisk aktivitet medför.

Studentkort

När du är inskriven som student får du hemskickat ett erbjudande om Studentkortet. Det kostar 50 kronor och ger dig som student en rad rabatter hos företag som är knutna till kortet, exempelvis Akademibokhandeln och SJ. Hos vissa företag kan rabatten vara begränsad och endast gälla vissa grupper av studenter. För vissa rabatter räcker det med att visa upp sitt kvitto på att du är inskriven student för att få rabatter.

Studentkåren

Har som uppgift att företräda och tillvarata GIH-studenternas intressen. Kåren tillsätter studentrepresentanter i GIH:s beslutande organ som Högskolestyrelsen och Grundutbildningsnämnden. Kåren ordnar också aktiviteter utanför skoltid, t ex Barometertävlingarna och pubar.

Studiemedel

Är det samlade begreppet för studielån och studiebidrag. Centrala Studiestödsnämnden (CSN) ansvarar för frågor kring studiemedel. Läs mer under länken "Studiemedel".

Studievägledare

Studievägledaren stödjer dig genom samtal i att fatta beslut kring dina studier. Du kan också ställa frågor om ansökning och vilka krav som ställs, registrering och antagning till studier, studiemedel, studieteknik, examen och andra praktiska frågor.

Tentamen

Tentamen eller "tenta" kallas prov på universitetet. Examination kan ske på många olika sätt, t ex skriftligt eller muntligt.

Termin

Liksom annan skolverksamhet är läsåret uppdelat i två terminer. På hösten börjar studierna ofta mot slutet av augusti och fortsätter till omkring den 20 januari. Vårterminen tar då vid direkt och pågår vanligtvis till början av juni. Observera att uppgifterna är ungefärliga och att avvikelser förekommer.

Ts

Teorisal.

UKÄ

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har tre huvuduppgifter: att bedriva kvalitetssäkring och juridisk tillsyn samt att ansvara för statistik, uppföljning och granskning av effektivitet på högskoleområdet. Läs mer på uka.se.

Uppehåll

Studenter kan göra uppehåll i sina studier och ha platsen vilande. Kontakta din studievägledare.

Uppsats

Se "Examensarbete"

Urval

När antalet sökande till en utbildning är större än antalet tillgängliga platser måste ett urval göras. På de flesta utbildningsprogram tillämpas betygsurval och provurval. Till många kurser är antalet utbildningsplatser begränsat. Olika urvalskriterier tillämpas beroende på vad det är för typ av kurs.

Utbildningsnivå

Från och med hösten 2007 delas den högre utbildningen i Sverige in i tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Varje nivå förutsätter och bygger på att man har utbildning på tidigare nivåer. Du måste till exempel ta en kandidatexamen på grundnivå innan du kan börja studera ett program på avancerad nivå. För att få börja på forskarnivå måste du som lägst ha tagit en magisterexamen på avancerad nivå.

Utbytesstudent

Student som för en eller två terminer förlägger sina studier utomlands vid ett universitet som GIH har avtal med. Läs mer på sidan "Studera utomlands"

Validera

Att bedöma, värdera och erkänna kunskaper och kompetens som någon tillägnat sig inom eller utanför det formella utbildningsväsendet. Se också Reell kompetens.

Verksamhetsförlagd utbildning

Lärarprogrammet innehåller en eller flera praktikperioder. Det ger en bra praktik och inblick inför det framtida arbetslivet och kan vara en bra kontakt när det är dags att söka arbete. Kallas VFU.

 UHR 

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en myndighet som ger service till landets högskolor och universitet. Man arbetar huvudsakligen med antagning.

Wembley

Gräsmattan framför GIH. Lämplig för exempelvis bollövningar, lekar eller att sitta och sola på.

Yrkesexamen

Vissa program leder till en yrkesexamen. En yrkesexamen kan antingen vara treårig med en examen på grundnivå eller fyra- eller femårig (eller längre) och leda till en examen på avancerad nivå. Se även "Examen".

Åstrandlaboratoriet

Bedriver fysiologisk forskning på GIH. Uppkallat efter P-O Åstrand, professor emeritus och GIH-legendar. Åstrandlaboratoriet ligger på plan 2 i GIH:s huvudbyggnad.

Ämne

Egen benämning för ett avgränsat kunskapsområde.

ÖIP

Östermalms idrottsplats. Ligger nedanför GIH på andra sidan Fiskartorpsvägen.

Överliggare

Kallas en person som inte riktigt klarar av att lämna studievärlden. Det blir ofta ett antal kurser utöver det som först var planerat. Stortrivs med livet som student. Vanlig under 70-talet numer sällsynt.

Adress till denna sida: www.gih.se/ordlista