After GIH och alumnenkät

Bild på After GIH:s logotypNär After GIH hade sin decemberglögg informerade utbildningsledare för lärarutbildningen John S. Hellström om den nuvarande undervisningen och den alumnenkät som GIH bidragit till. Resultatet visade att de lärare som tagit examen vid GIH har stora chanser att bli anställda, är mycket nöjda med utbildningens vetenskapliga och didaktiska innehåll, men undervisningen kunde bli bättre på konflikthantering, betyg och bedömning.

GIH:s nuvarande undervisning består av fem program där lärarutbildningen står för den största och tyngsta delen. År 2011 kom den nya ämneslärarutbildningen som innebar att man ska ha behörighet i två ämnen, vilket bidrar till att utbildningen är fem år. Den har inriktning mot gymnasieskolan och för årskurs 7-9.

Bild på John HellströmIdrott och hälsa till åk 4-6 och fritidshem

Från vårterminen 2017 erbjuder även GIH Idrott och hälsa till grundlärare för årskurs 4-6 och pedagoger inom fritidshem.
– Tidigare kunde man välja musik eller bild och denna nya utbildning har blivit en succé där söksiffrorna är 20 sökande på varje plats. Denna siffra är likvärdig med jurist- och läkarlinjen, säger John Hellström.

Frågor om arbetsituation och utbildningens betydelse

Den alumnenkät som John informerade om genomfördes år 2015 och de lärare som svarade tog examen åren 2011, 2012 och 2013. Totalt 14 602 lärare svarade, 422 av dessa hade examen med idrott och hälsa som huvudämne och av dessa hade 42 lärare tagit examen vid GIH. De fick svara på frågor om sin nuvarande arbetssituation, utbildningens betydelse och sitt omdöme om utbildningen.
– Trots den intensiva debatten om läraryrkets dåliga status visar siffror att de flesta lärare väljer att arbeta kvar som lärare och dessutom har elevernas prestationer ökat, säger John Hellström.

GIH ger goda kunskaper i ämnet

Nio av tio av de som gått på GIH uppger de är nöjda och mycket nöjda med att utbildningen har gett dem goda kunskaper i ämnet. Denna siffra kan jämföras med cirka sju av tio studenter från andra lärosäten som utbildar inom idrott och hälsa och knappt sex av tio vad gäller övriga högskolor.
– Detta visar att de som tar examen vid GIH är mycket nöjda med sin utbildning och att vår högskolas utbildning har gott rykte, vilket bidrar till att de som gått här har ökade chanser att få en anställning, säger John Hellström.

Den didaktiska delen, det vill säga att planera och genomföra undervisningen, visar att nio av tio som gått vid GIH är nöjda till mycket hög grad eller hög grad, jämfört med knappt sju av tio på andra lärosäten som utbildar inom idrott och hälsa. Det är även lika höga siffror på att använda vetenskaplig metodik i undervisningen och att tillämpa jämställdhetsperspektiv i rollen som lärare.

Ska bli bättre på betyg och bedömning

Bild på John S. HellströmDet som avviker från de goda siffrorna är betyg och bedömning där över sex av tio av de lärare som utbildats vid GIH anser att de inte fått denna kunskap.
– Även om GIH:s siffror är mindre dåliga jämfört med de andra utbildningarna visar detta att vi måste få lärare mer förberedda på bedömning och betygsättning. Ämnet Idrott och hälsa upplevs som svårare jämfört med andra ämnen att bedöma då idrottslärare förväntas se till 30 elevers insatser och samtidigt individuellt anpassade dessa aktiviteter, säger John Hellström.

Krävs erfarenhet för att hantera konflikter

Cirka 85 procent av de som gått på GIH svarade också att de inte är nöjda med utbildningen vad gäller förmågan att förebygga och hantera konflikter.
– Här gäller det att i ett tidigt skede se om en konflikt trappas upp för att agera och en förklaring till det dåliga resultatet kan vara det krävs år av arbete för att få denna erfarenhet, säger John Hellström.

Cirka nio av tio av de som gått vid GIH har fått tillsvidareanställningar, de flesta anser att utbildningen har gett dem goda kunskaper i ämnet, pedagogiken och den didaktiska förmågan och att utbildningen uppfattas som relevant. Många som tar examen här får arbeten även i de lägre åldrarna, framför allt för att det är där som de flesta jobben finns...

– GIH ligger bra till jämfört med andra högskolor, vilket visar vår styrka. Det som känns extra glädjande är att 95 procent av de som tog examen från GIH rekommenderar andra att studera på just denna högskola, säger John Hellström.

Framtidsutmaningar för GIH

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har fått regeringens uppdrag att kvalitetsgranska universitet och högskolor. Vid GIH kommer lärarutbildningen att granskas år 2018 och högskolan förbereder sig redan nu för denna granskning.
– Även genomströmningen, det vill säga hur många som väljer hoppa av sina studier vid GIH, är viktig att titta närmare på. En annan viktig utmaning är relationen och balansen mellan teori och praktik. Det finns en risk att det blir för mycket teori och då utbildar vi akademiska idrottslärare, vilket vi inte vill ska ske. Även här måste vi se över idrottsämnets utveckling. Utbildar vi på rätt sätt eller lär vi ut fel saker? Vad gör vi för mycket av och vad blir för lite? Genom att redan nu analysera kontinuitet och förändring kan vi bli bättre på att ge våra studenter den utbildning de behöver i sina framtida yrken, säger John Hellström.

Här kan du ta del av John S. Hellströms presentation