Undervisningsformer

Det kanske känns som ett stort steg att börja läsa vid universitetet. Och visst finns det en hel del som skiljer sig från att läsa på gymnasiet.

Antalet lärarledda lektioner, så kallade föreläsningar, är mycket färre än på gymnasiet. Studierna är självständigare. Det innebär att du måste ta ett stort eget ansvar för att planera och avsätta tid för studier.

Ofta läser man ett ämne i taget och fördjupar sig i det under flera veckor. Därefter kommer ett prov, en tentamen, eller tenta som det också kallas.

Lärare

Lärarna som undervisar är doktorander, universitetsadjunkter, universitetslektorer och professorer eller externa gästföreläsare med kompetens inom ett specifikt område.

GIH har små grupprum, vanliga klassrum och stora föreläsningssalar. Utöver teorisalarna har vi gymnastiksalar och idrottshallar.

Läs mer om GIH:s campus

Praktiska moment

På GIH är det mycket praktisk undervisning i friluftsliv, dans, bollsport med mera. Beroende på vad du läser kan kursen också innehålla laborationer och andra praktiska studiemoment.

Inom lärarutbildningar ingår det också verksamhetsförlagd undervisning, kallad VFU. Då får studenten praktisera i ett partnerområde och får möjlighet att pröva sina kunskaper och reflektera över didaktiska förhållningssätt.

Personlig utveckling

När du läser vid ett universitet eller en högskola är det inte bara viktigt att lära sig faktakunskaper i ett visst ämne. Det är också viktigt att utvecklas och att du lär dig att själv söka, hitta, värdera och analysera ny kunskap. Du lär dig att hantera komplexa sammanhang, att granska information och att tänka kritiskt och ifrågasättande.
Foto: Akademiska hus