Placering

Gymnastik- och idrottshögskolan ingår i ett nätverk med de högskolor som bedriver lärarutbildningar i Stockholms län och samarbetar med länets kommuner och deras VFU-samordnare.

Hur går placeringen till?

Högskolan begär VFU-platser i länets kommuner och fördelar de platser man fått.

Vid terminsstarten registreras du på din VFU-kurs vid högskolan. Efter registreringen placeras du i ett partnerområde. Sen placerar VFU-samordnaren studenten på en skola. Studenten tillhör och är placerad i en kommun /kommundel under hela sin utbildning.

GIH ser det som väsentligt att studenten under sina VFU-perioder möter elever i de stadier studenterna kommer att få behörighet att undervisa i, det vill säga både grundskola och på gymnasium.

Byte av skola inom kommun/stadsdel

Det är kommunen/stadsdelen som ansvarar för placering och byten av skola inom kommunen/stadsdelen. Du som student ska i första hand vända dig till kontaktpersonen /VFU-samordnaren eller följa kommunens /stadsdelens rutiner för byten.

Byte av kommun

Byte av kommun sker bara vid terminsskifte och beviljas endast om synnerliga skäl föreligger.

Om du som student vill ansöka om byte av kommun ska du lämna in din ansökan i elektronisk form via VFU-portalen som du når via GIH:s hemsida. Ansökan om byte ska ha inkommit till VFU-ansvarig senast 1 maj respektive 1 november.

Handläggningsrutiner för byte

Handläggningsrutiner för byte av VFU-placering ser olika ut beroende på vilka skäl som gäller:

Ny placering för att matcha studentens utbildningsinriktning

 • hanteras av kommunens VFU-samordnare
 • om placeringen inte kan lösas inom kommunen tar VFU-samordnaren kontakt med VFU-ansvariga på GIH

Ny placering på grund av andra skäl, t. ex. förändringar i studentens livssituation

 • studenten vänder sig till kommunens VFU-samordnare
 • om det inte går att lösa ärendet inom kommunen kan studenten ansöka om byte till en annan kommun, om det föreligger synnerliga skäl.

Synnerliga skäl kan vara: 

 1. Medicinska skäl. Läkarintyg krävs och bifogas ansökan. Ansökan behandlas konfidentiellt. Intyg skickas till: VFU-ansvariga, Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH), Box 5626, 114 86 Stockholm
 2. Sociala skäl. Allvarlig förändring av studentens sociala situation. Förändringen ska ha uppkommit under utbildningens gång. Ansökan behandlas konfidentiellt. Pedagogiska och studiesociala skäl behandlas inom kommunen och betraktas inte som sociala skäl.
 3. Lång restid. Byte kan beviljas om restiden för enkelresa till nuvarande VFU-placering överstiger 90 minuter med allmänna kommunikationsmedel. För vårdnadshavare med barn i förskola eller på fritidshem gäller att de ska kunna resa till VFU-skolan i tid efter att ha lämnat barnen. Intyg från barnomsorg /skolbarnsomsorg krävs och bifogas ansökan.

Ansökan om byte till en annan kommun, om det föreligger synnerliga skäl:

 • Studenten skickar in ansökan om byte i VFU-portalen med de intyg som erfordras, senast den 1 maj respektive den 1 november.
 • Endast ansökningar för studenter som har VFU kommande termin hanteras.
 • Byte sker endast i samband med terminsskifte.
 • Bytesansökan handläggs av VFU-handläggare och behandlas av en särskild granskningsgrupp, som bedömer om synnerliga skäl föreligger. I granskningsgruppen ingår en ansvarig handläggare från utbildnings-och forskningsavdelningen, en VFU-ansvarig, en examinator och en studentrepresentant.
 • Beviljade byten sker under förutsättning att någon av samverkanskommunerna kan tillhandahålla en VFU-placering. VFU-placeringar regleras i särskilt avtal mellan lärosätet och kommuner i regionen och det är inte möjligt för studenter att ordna VFU-placering på egen hand.

VFU på skola utanför GIH:s organisation

I nuvarande organisation med nu gällande avtal finns få möjligheter att erbjuda VFU på andra skolor än de tilldelade.