Verksamhetsförlagd utbildning

Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen är en viktig del av lärarutbildningen. Du som student får en skolplacering inom ditt ingångsämne och din inriktning i en av Stockholms läns kommuner.  

Information om VFU

Information för studenter på ämneslärarprogrammet, KPU och grundlärarutbildningen om den verksamhetsförlagda utbildningen hittar du i dokumentet nedan.  

 VFU-portalen

Du når den gemensamma VFU-portalen från Stockholms stad via länken nedan eller via "Logga in"-rutan i övre högra hörnet på vår webb.

VFU-portalen Stockholms stad 

Allmänt om verksamhetsförlagd utbildning

Under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen deltar studenten i skolans verksamhet alltmer aktivt under utbildningens gång för att under sin sista VFU-kurs i princip ta ansvar för all undervisning i en klass.

Under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen får du handledning av en VFU-handledare som på olika sätt stödjer dig att utvecklas till en professionell lärare.

VFU-kursläraren på GIH förbereder och stödjer studenten inför VFU-perioden samt gör besök under och följer upp och utvärderar efter genomfört VFU-moment. Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen består av 30 högskolepoäng.

Det första VFU-kurstillfället inom ämneslärarprogrammet ligger under programmets andra termin. Det andra ligger under termin fyra och det sista ligger termin nio eller tio beroende på inriktning.

Att vara student på en VFU-skola

Under hela din utbildning kommer du, tillsammans med andra studenter, att vara knuten till olika VFU-skolor. Du kan dock inte placeras i en skola/verksamhet som du har någon form av personlig anknytning till. På VFU-skolorna kommer du att knytas till en VFU-handledare som skall vara utbildad lärare i idrott och hälsa samt ditt eller dina andra inriktningsämnen. Den tid av utbildningen som du är på en VFU-skola kallas för verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

På VFU-skolan ska du få en djupare bild av vad hela läraruppdraget innebär. Det handlar alltså dels om att du ska följa det som sker i klassrummet/idrottshallen, dels se och delta i allt arbete som ligger utanför själva undervisningen. Det kan till exempel handla om för- och efterarbete, konferenser, planeringar i arbetslagen/enheterna, föräldrakontakter och olika typer av fortbildning och utvecklingsarbeten. Du följer lärarna under hela arbetsdagen.

VFU:n ska utformas så att du får möjlighet att utveckla färdigheter, kunskaper och insikter om hela lärarrollen. Det betyder att du själv har möjlighet att påverka innehållet i VFU:n. Du har ansvar för att informera VFU-skolan om de kurser du läser i lärarutbildningen.

Under utbildningstiden kommer vi att skapa mötesplatser på GIH och ute i verksamheten där studenter, lärare från VFU-skolorna och GIH kan träffas för diskussioner och erfarenhetsutbyten.Här får du möjlighet att delta i reflekterande samtal om verksamheten och skolutvecklingsfrågor.

I dessa samtal kan den kunskap som du utvecklar i de mer teoretiska delarna av din utbildning lämna viktiga bidrag. Du kommer kontinuerligt under din utbildning genomföra samtal tillsammans med GIH läraren och VFU-handledaren kring din VFU och din utveckling från novis till professionell med hjälp av en matris.

Under VFU:n ska du och VFU-skolan ha nytta av varandra. Detta sker bland annat genom att du får dokumentera och reflektera över olika inslag och företeelser i undervisningen/verksamheten. Det sker också genom att du under VFU:n själv ansvarar för till exempel planering, genomförande och utvärdering av verksamheten i elevgruppen.

Du ska vara en aktiv resurs för eleverna och skolan genom att på olika sätt ta ansvar för arbetsuppgifter och uppdrag t.ex. i samband med fältdagar. Det kan handla om att aktivt delta i förberedelser och efterarbete, vidare kan det handla om att ta över en del av undervisningen, att hjälpa enskilda elever eller elevgrupper eller att du själv vid vissa tillfällen tar hand om hela klassen.

I varje VFU-kurs finns en lärare på GIH som har det formella examinationsansvaret för hela kursen. Det innebär i realiteten att ansvarige lärare för denna kurs (examinator) inhämtar intryck från samtliga lärare som undervisat i kursen, det vill säga även de intryck som lärare/arbetslag på VFU-skolan får av dig i den konkreta verksamheten/undervisningen.

För att samarbetet mellan GIH och VFU-skolan ska fungera så bra som möjligt finns på GIH en lärare som har det övergripande ansvaret för kontakten. 

Länk till pdf med "Samverkansavtal för VFU mellan alla lärosäten och kommun" via SU:s hemsida

Adress till denna sida: www.gih.se/vfu