Studieuppehåll

Student som aktivt bedrivit studier under minst en termin med minst 15 högskolepoäng och godkänt resultat har rätt att ansöka om uppehåll. Studieuppehåll medges för högst ett läsår i taget. Efter förnyad ansökan kan ytterligare studieuppehåll beviljas dock för totalt två läsår.

Studieuppehåll under utbildningens första termin kan endast beviljas om uppehållet är påkallat av akut långvarig sjukdom eller andra särskilda skäl, vilka uppkommit efter det att studenten antagits till utbildning vid GIH.

Studieuppehåll kan beviljas med eller utan platsgaranti. Studieuppehåll med platsgaranti beviljas om särskilda skäl föreligger, t ex sociala eller medicinska skäl eller särskilda omständigheter såsom vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackligt uppdrag. När du som student inom lärarutbildningen läser andra ämnet på annan högskola/universitet beviljas du också studieuppehåll med platsgaranti för termin som ligger i din utbildningsplan, dock ej till given grupp.

Ansökan om studieuppehåll görs skriftligen på en särskild blankett vilken sänds till registrator för diarieföring. Till ansökan skall bifogas handlingar som styrker de åberopade omständigheterna. Ansökan behandlas och beslutas av utbildningsavdelningen vid GIH.

Studenten skall efter studieuppehållets slut registrera sig för fortsatta studier. Senaste ansökningsdatum för att återuppta studierna är 15 april respektive 15 oktober, innan nästkommande termin.