Studieavbrott

Student som inte längre vill fortsätta sina studier vid GIH skall meddela detta skriftligen på en särskild blankett, som finns på GIHs hemsida under snabbval/blanketter. Studieavbrottet registreras därefter i Ladok och studenten får ett meddelande om att så skett. 

En student anses ha avbrutit studierna om han/hon inte deltagit i undervisningen under två månader och ej ansökt om studieuppehåll eller meddelat studieavbrott.

Student som avbrutit studierna kan, om det föreligger särskilda skäl, ansöka om att få återuppta studierna igen. Skriftlig ansökan skall lämnas/insändas till registrator.