Studierna

Uppläggningen av studierna varierar mellan de olika kurserna som ingår i utbildningsprogrammen.

På vissa kurser kan det vara långa sammanhängande studieperioder med obligatorisk närvaro och mycket lärarledd laborativ undervisning. Inom andra kurser kan antalet undervisningstimmar vara lågt och självstudier vara det som dominerar. En del kurser innehåller praktikperioder förlagda utanför högskolan, till exempel vinterutbildningen som är förlagd till annat ställe än högskoleorten.


Foto: Akademiska hus, Ola Kjelbye

Olika former

Formerna för undervisning kan variera från föreläsningar med ett par hundra deltagare till handledning i grupper eller enskilt.

Föreläsningar är den klassiska formen för högskoleundervisning och innebär att läraren bedriver sin undervisning i form av föreläsning inför en större grupp.

Seminarie är en annan undervisningsform som förekommer i högskolevärlden. Vid diskussionssammanträden kring vetenskapliga frågor på grundval av föreläsningar eller demonstrationer förutsätts de studerande delta aktivt med inlägg och synpunkter.  

Laborationer är i strikt mening praktiskt vetenskapliga försök i undervisningssyfte och förekommer framför allt inom ämnesområdet idrottslära och humanbiologi.

Verksamhetsförlagd utbildning ingår obligatoriskt i lärarutbildningen i förskola, förskoleklass, fritidshem samt grund- och gymnasieskola och därtill hörande fält. Undervisningen är förlagd till dagtid klockan 08.00-18.00. Viss kvällsundervisning förekommer.

Studentkåren

GIH:s studentkår jobbar för att du ska ha en så bra studietid som möjligt. Gå med! (icon) Gå till Studentkårens sida