Schema- och ramplaneläggning

Schemaläggning

Ramplanegruppen ansvarar för samordning och organisering av de olika kursernas placering över studieåret. Ansvarig för schemaläggning är Tage Sterner.  

Ramplanegruppen består av utbildningsplanerare, utbildningsledare och enhetschefer. VFU-ansvarig adjungeras i frågor som rör den verksamhetsförlagda utbildningen. Gruppen samordnar och utformar förslag till hur utbildningsprogrammens kurser skall förläggas under ett läsår. Beslut fattas av institutionsledningen efter remissrunda hos alla lärare.

Ramplanegruppen 

Medlemmar i ramplanegruppen listas nedan.  

Utbildningsplanerare

Tage Sterner

Enhetschefer

Eva Andersson, fysisk aktivitet och hälsa

Marie Nyberg, kultur och lärande

Hans Rosdahl, prestation och träning

Utbildningsledare

Åsa Bäckström, masterprogrammet, sport management-programmet

John Hellström, lärarprogrammet

Erik Hemmingsson, hälsopedagogprogrammet

Dan Wiorek, tränarprogrammet, fristående kurser

VFU-ansvarig

Annika Semb Granhed