Överklagande

Student som anser sig blivit felaktigt behandlad kan välja olika vägar för att få sin sak prövad. Om du vill överklaga ett beslut till Överklagandenämnden för högskolan ska du göra det skriftligt. I skrivelsen ska du ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som du begär. Det är också viktigt att du motiverar varför denna ändring bör göras. Du ska också skriva under överklagandet och ange din adress (gärna även telefonnummer och e-postadress).

Riktlinjer för överklagan

Vart ska överklagandet skickas?

Skrivelsen skickas eller ges in till Gymnastik- och idrottshögskolan, som har meddelat beslutet. Du ska alltså inte skicka överklagandet direkt till Överklagandenämnden. Beslutet prövas först av olika instanser inom Gymnastik- och idrottshögskolan. Om beslutet inte ändras som du begärt, överlämnas ärendet till Överklagandenämnden för högskolan, för vidare prövning. Hanteringen av överklagandet ska behandlas skyndsamt av GIH.

Överklaga i rätt tid

Överklagandet ska ha kommit in till beslutsmyndigheten inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet.

Beslut av Överklagandenämnden för högskolan kan ej överklagas.

Överklagandenämnden för högskolan  
Besöksadress: Löjtnantsgatan 21, Stockholm
Box 7249, 103 89  Stockholm
08-563 087 00 (telefon)
08-563 085 50 (fax)
Hemsida: Överklagandenämnden för högskolan