Disciplinära åtgärder

(HF 10 kap.) Disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som

  • med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studentprestation annars skall bedömas
  • stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan
  • stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan
  • utsätter någon annan student för sådana trakasserier eller sexuella trakasserier som avses i 1 kap. 4 § diskrimineringslagen (2008:567) Disciplinära åtgärderfår inte vidtas senare än två år efter det att förseelsen har ägt rum. (SFS 2008:944)

De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning. Ett beslut om avstängning innebär att den studerande inte får delta i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan.  

Beslutet skall avse en eller flera perioder, dock sammanlagt högst sex månader. Beslut fattas av disciplinnämnden efter anmälan av rektor. GIH underrättar Centrala studiestödsnämnden då en studerande avstängs.  

Disciplinnämnden vid GIH består av följande personer:

  • hovrättsråd Robert Schött, ordförande
  • rektor Per Nilsson
  • docent Karin Söderlund
  • Cecilia Olby vid Studentkåren