Avskiljande av student

Om en student lider av psykisk störning, missbrukar alkohol eller narkotika, eller har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet, och om det till följd härav bedöms föreligga påtaglig risk att studenten kan komma att skada annan person eller värdefull egendom under utbildningen, får studenten avskiljas från utbildningen. Frågor om avskiljande prövas av Högskolans avskiljandenämnd efter skriftlig anmälan av rektor.  

Handläggning av disciplinärende

 1. Vid misstanke disciplinbrott (enligt HF kap 10) ska lärare eller annan arbetstagare vid skolan skyndsamt anmäla misstanke till rektor.
 2. Rektor ska utreda ärendet och ge studenten tillfälle att yttra sig över anmälan.

  Rektor ska därefter, i förekommande fall, efter samråd med den lagfarna ledamoten, avgöra om omständigheterna är sådana att ärendet:

  a -lämnas utan åtgärd
  b - föranleder varning
  c - hänskjuts til disciplinnämnden för prövning 
  (SFS 1998:1003)  (Se vidare 10 kap HF §9)
 3. Rektor kallar till disciplinnämndsmöte.Vid detta möte ska den studerande ges tillfälle att uttala sig om saken. Studenten har även rätt att närvara när andra uttalar sig om saken, om inte särskilda skäl talat emot detta. Studenten har rätt att ta med sig ett ombud.
 4. Ett beslut om disciplinär åtgärd ska genast tillämpas, om inte annat föreskrivs i beslutet. Underrättelse av beslut ska genast meddelas CSN och övriga organ inom högskolan som berörs.