Rättigheter och skyldigheter

Som student är det bra att känna till vilka rättigheter och skyldigheter du har enligt lagstiftningen. Inte minst om du skulle hamna i en tvist med din högskola, eller tycker att du blivit illa behandlad under din utbildning.

Rättigheter och skyldigheter

GIH är studenternas arbetsplats, och precis som inom arbetslivet finns det både rättigheter och skyldigheter för den enskilde. Det är viktigt att du vet vilka regler och villkor som gäller för dig.

Studentkåren arbetar för att tillvarata studenternas rättigheter. Du kan alltid vända dig till studentkåren för att få hjälp och stöd.

Till Studentkåren

Dina rättigheter

När du studerar vid högskola finns det vissa grundläggande villkor som lärosätet måste uppfylla för din skull. 

  • Litteraturlista ska finnas tillgänglig en månad före kursstart. Schema för aktuell läsperiod om tio veckor ska finnas tillgänglig senast två veckor före kursstart.
  • Provresultat ska vara tillhanda inom tre arbetsveckor. Det går inte att överklaga betyget på din examination Men du har rätt att få betyget omprövat vid tydligt felaktiga beslut.
  • Du har rätt att få återkoppling på ditt examinationsresultat i någon form, till exempel rättningsmall, kommentarer eller genomgång.

Studenter har alltid rätt till studievägledning. Universitetet erbjuder också olika slags stödinsatser till dem som behöver extra stöd med sina studier.

Föreläsningar kan vara frivilliga eller obligatoriska att delta i. Ta reda på vad som gäller för din kurs.

Obligatoriska moment kan förekomma om det är nödvändigt för att uppnå fastställda kursmål.

Samtliga obligatoriska moment ska meddelas studenterna senast i samband med kursintroduktionen och ska framgå av kursplan och kursschema. Om undervisningen för ett obligatoriskt moment flyttas ska studenterna meddelas i god tid.

Dina skyldigheter

Förutom vanliga regler i samhället finns det några inom universitetet som du bör känna till.

Man får inte fuska. Fusk innebär att man använder otillåtna hjälpmedel vid någon form av examination under studierna. Det kan vara plagieringar av andras texter, att man tar hjälp av andra utan att detta tillåts vid hemtentor och så vidare. Om någon upptäcker detta missbruk får man inte göra om sin tenta, utan fusket anmäls till rektor. Rektor avgör sedan om fallet ska tas upp i universitetets disciplinnämnd. I denna nämnd sitter rektor, student- och lärarrepresentanter tillsammans med en domare. Påföljden kan bli en varning eller en viss tids avstängning från studierna. Ta noga reda på vilka regler som gäller för de examinationer du utför i dina kurser.

I disciplinnämnden tas även upp störande verksamhet, missbruk av datorer, stöld av böcker, störande beteende, förfalskning och sexuella trakasserier. Om man blir varnad eller avstängd av disciplinnämnden kan detta överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Lika behandling

Lika behandling innebär att alla människor ska behandlas likvärdigt. Detta medför att all form av diskriminering aktivt ska motverkas, samtidigt som jämlikhet främjas. Meningen med lika behandling är att förebygga all form av upplevd diskriminering.

Lika behandling ska bidra till bättre studie- och arbetsmiljö, öka förståelsen för alla människor samt skapa en öppen och omtänksam atmosfär där diskriminering och trakasserier tillhör det förgångna. Lika behandling inbegriper begrepp som jämställdhet, jämlikhet, likhet och mångfald. Alla ska behandlas lika, samtidigt som alla har rätt att vara olika.

Den 1 januari 2009 kom en ny lag: diskrimineringslag SFS 2008:567. Diskrimineringslagen ska främja lika rättigheter för studenter och motverka att någon student utsätts för diskriminering eller trakasserier. Lagen förbjuder diskriminering av studenter på högskola och universitet om diskrimineringen har samband med studentens:

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion
  • sexuella läggning
  • funktionshinder
  • ålder