Ansökan om undantag från behörighetsvillkor inom program

På GIH finns i vissa fall behörighetsvillkor till kurser eller högre terminer inom ett utbildningsprogram. Vilka villkor som ställs för att du ska få påbörja en kurs eller en viss termin inom ett utbildningsprogram framgår av utbildningsplanen för respektive program. Bestämmelserna om behörighet syftar till att säkerställa att du som student har kunskapsmässiga och andra förutsättningar för att kunna tillgodogöra dig den fortsatta utbildningen.

Undantag från behörighetsvillkor

Om du inte uppfyller behörighetsvillkoren till en kurs eller en högre termin inom utbildningsprogrammet har du möjlighet att ansöka om undantag från villkoren. Ansökan om undantag görs på blanketten ”Ansökan om undantag från behörighetsvillkoren till kurs/högre termin inom program”.

Ansökan skickas till registrator på GIH. Det är viktigt att du på ansökan redovisar de omständigheter som föreligger för att du har möjlighet att klara av och tillgodogöra dig den fortsatta utbildningen.

Exempel på när undantag kan ges är:

  • I ett moment saknas ett delmoment inom praktisk idrott, mindre inlämningsuppgift eller liknande, som inte krävs för att klara kurs i på högre termin
  • Du har motsvarande kunskaper från utbildning på annat lärosäte
  • Ett moment kan inte slutföras därför att examinationen är säsongsbunden och du har varit förhindrad att delta på grund av sjukdom, totalförsvarsplikt eller liknande

Om det vid en samlad bedömning framkommer omständigheter som gör att du anses ha faktiska förutsättningar att klara utbildningen och ta igen de utbildningsmoment som saknas kan du beviljas undantag från behörighetsvillkoren.