Restinhämtning och omprov

På denna sida kan du läsa om följande: begränsning av examinationstillfällen, kurs/moment som upphört eller genomgått stora förändringar, ordinarie omexamination, extra tillfällen för omexamination. Klicka på respektive länk så kommer du till texten.

Begränsning av examinationstillfällen

Fem examinationstillfällen ska tillhandahållas. För VFU inom ämneslärarprogrammet erbjuds två tillfällen. (Beslut 2013-12-02, diarienummer Ö 2013/310)

Kurs/moment som upphört eller genomgått stora förändringar

Om en kurs eller moment upphört eller genomgått större förändringar ska studenten garanteras minst tre omexaminationstillfällen på den tidigare kursen/momentet under en tid av minst ett år efter det att förändringen skett. Därefter får studenten söka in till motsvarande kurs/moment.

Ordinarie omexamination

  1. Ansvarig för detta är momentansvarig. För omexamination av delmoment ansvarar respektive lärare.
  2. Omprov erbjuds tidigast två veckor efter det att studenten har kunnat ta del av resultatet. Undantages gör omprov för moment under period 4 – dvs. innan sommaruppehållet. Omprovet läggs här veckorna innan terminsstarten på hösten. Se Extra tillfällen för examination nedan. Viktigt är att det inte går för lång tid mellan meddelandet av examinationsresultatet och omexaminationstillfället.
  3. Omprov ska ske på för studenten undervisningsfri tid och datum meddelas studenterna senast vid kurs/momentstart.

Extra tillfällen för omexamination

Förutom det ordinarie omexaminationstillfället ges varje år ytterligare tillfällen för både teoretiska och praktiska moment. För dessa gäller följande:

  1. Ansvarig under det närmast följande året efter ordinarie examinationstillfället är moment/kursansvarig och de lärare som examinerat delmomenten.
  2. När ett år har gått flyttas ansvaret för kommande examinationstillfällen till de lärare som nu ansvarar för och genomför kursen/momentet.
  3. För omexaminationer där en grupp eller plats är nödvändig för genomförandet kan studenten i vissa fall behöva vänta tills kursen/momentet genomförs nästa gång.
  4. Studenter anmäler sig till de extra examinationstillfällena på anmälningslänken på sidan Omexamination (endast under anmälningsperioderna).
  5. När anmälningstiden gått ut sammanställer utbildnings- och forskningsavdelningen en deltagarlista som skickas till berörda lärare.
  6. Kurs/momentansvarig lärare ska vid salstentamina ansvara för att rätt tentamen ges till studenten.
  7. Enhetscheferna ansvarar för att en lista med tentamensvakter finns för de extra examinationstillfällena. Utbildnings- och forskningsavdelningen bokar.