Examinationen

På denna sida kan du läsa om följande: riktlinjer för salstentamen, administration av skriftlig tentamen, betyg, rättelse och omprövning av betygsbeslut, examination i grupp eller par, anonyma prov, plussning, hinder för examination. Klicka på respektive länk så kommer du till texten.

Riktlinjer för salstentamen

Detta är GIH:s riktlinjer för genomförande av salstentamen:

 • Ansvarig för att riktlinjerna följs är kurs/momentansvarig.
 • Det ska alltid finnas två tentamensvakter. Examinator ska inte vara tentamensvakt.
 • För att få genomföra tentamen ska studenten legitimera sig innan tentamen startar.
 • Mobiltelefoner, personsökare, och datorer ska vara avstängda och lämnas på anvisad plats i lokalen. Detsamma gäller väska/ryggsäck och ytterkläder som aldrig får förvaras vid studentens skrivplats.
 • Studenterna ska sitta på samma rad uppifrån och ned.
 • Kladdpapper delas ut av tentamensvakt.
 • Vid sen ankomst som överskrider trettio minuter har den studerande ej rätt att skriva provet.
 • Student som har börjat skriva provet får ej lämna skrivsalen förrän trettio minuter av skrivtiden har gått.
 • Tentamensvakt ska med jämna mellanrum gå runt i lokalen.
 • En toalett stängs av och används enbart av tentanderna. Vid toalettbesök noteras studentens namn och tidpunkt. En av vakterna följer med studenten ut och väntar utanför toaletten. Toaletten inspekteras innan start och efter varje besök.
 • Om fusk upptäcks ska tentamensvakterna agera omedelbart: Studenten ska direkt lämna in tentamen och lämna lokalen. Tentamensvakterna dokumenterar händelsen skriftligt med alla väsentliga detaljer och lämnar underlaget till rektor.
 • Vid inlämning av tentamen noteras tidpunkt och studenten signerar på inlämningslistan samt visar legitimation.

Administration av skriftlig tentamen

Så här ska GIH administrera skriftliga tentamina:

 1. Information om tid och plats för ordinarie tentamenstillfälle samt första omtentamenstillfälle lämnas till schemaläggaren inför schemaläggningen.
 2. Rättade prov lämnas ut av respektive lärare. Examinationsgenomgång vid skriftlig salstentamen ska genomföras minst två veckor före omtentamen.
 3. Prov som inte hämtats vid utlämningstillfället kan tillsammans med deltagarlista enligt mall på intranätet lämnas till receptionen för vidare utlämning till student.
 4. Proven ska vara sorterade i bokstavsordning så att utlämning och kvittering kan skötas snabbt och smidigt.
 5. Studenten kvitterar ut provet mot uppvisande av legitimation. Student som har hämtat ut provet förlorar ej rätten att begära omprövning.

Betyg

Detta är regler som styr betyg och betygssättning på GIH:

 1. De betyg som ges är underkänt, godkänt och väl godkänt, om inte annat anges i kursplanen.
 2. Student som önskar ta del av motiven till ett betygsbeslut ska upplysas om dem.
 3. Betygsansvarig lärare ska senast tre veckor efter momentets slut rapportera betyg till utbildnings- och forskningsavdelningen.

Rättelse och omprövning av betygsbeslut

Beslut om betyg kan enligt högskoleförordningen inte överklagas. En student har dock möjlighet att begära rättelse eller omprövning. Ett beslut om betyg som blivit uppenbart oriktigt på grund av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende, får rättas både till fördel och till nackdel för studenten. Innan rättelse sker ska studenten normalt ges tillfälle att yttra sig. En sådan rättelse ska göras av en examinator.

Finner en examinator att ett beslut om betyg är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, ska examinator ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och om det inte innebär att betyget sänks.

Examination i grupp eller par

Om examinationen sker genom grupparbete ska betygsättningen grunda sig på den enskildes prestation. Därför bör dennes bidrag kunna urskiljas eller grupparbetet kombineras med någon annan examinationsform.

Anonyma prov

Vid anonyma prov måste examinerande lärare ta del av namnen på provdeltagarna i slutskedet av examinationen så att eventuellt jäv kan upptäckas och för att ett formellt myndighetsbeslut ska kunna fattas (förvaltningslagen §11 och 12).

Plussning

Student som godkänts vid en examination får inte genomgå ny examination för högre betyg.

Hinder för examination

Det kan finnas följande hinder för examination:

 1. Student som, på grund av misstag begångna av examinerande lärare eller GIH, inte har kunnat examineras har rätt till ett nytt examinationstillfälle. Tidpunkt bestäms av lärare i samråd med student.
 2. Om en skriftlig tentamen kommit bort och GIH bär ansvaret för detta ska studenten skyndsamt beredas möjlighet till ny examination. Student får inte godkännas på grund av bortkommen tentamen.
 3. Om schemalagt examinationstillfälle måste flyttas ska studenterna meddelas senast två veckor i förväg.

Examination

Läs GIH:s regler för examination från den 30:e oktober 2017.

Restexamination

Gå till denna sida om du vill anmäla dig till restexamination. (icon) Anmälan restexamination