Prov och examination

Examinationsformer

Inom högskolan förekommer skriftlig och muntlig tentamen, liksom praktiska prov, skriftliga och muntliga redovisningar av arbeten, laborationer och inlämningsuppgifter. Examinationsformerna framgår av kursplanen.  

Om man blir underkänd på en tentamen har man rätt till omtentamen, se sidan restinhämtning och omprov.   

Du kan också läsa om vad CSN kräver för studieresultat för att du skall få studiemedel, läs mer på CSN:s sida om studieresultat.

Allmänt om examination

  1. Typ av examination och antal examinationer på moment/kurs regleras av kursplanen.
  2. Examinationen ska äga rum inom den undervisningsperiod där momentet/kursen är förlagt.
  3. Resultatet av examinationen ska delges studenterna senast tre veckor eller femton arbetsdagar efter examinationstillfället.
  4. Student som underkänts två gånger på en examination har rätt att begära att annan lärare utses för att genomföra en ny examination. Skriftlig begäran inlämnas till prefekt.

Examination är myndighetsutövning

Att utbilda och examinera studenter är en av GIH:s viktigaste uppgifter. Examination är myndighetsutövning, det vill säga ett beslut som fattas av en myndighet och som innebär makt över en medborgare.

Myndighetsutövning kan bestå av både gynnande och betungande beslut. Beslut som är gynnande för den enskilde i examinationssammanhang är exempelvis att ge betyg på en kurs och beslut som är betungande är att underkänna en student (förvaltningslagen §22).

Fel eller försummelse vid myndighetsutövning kan leda till att myndigheten tvingas betala skadestånd (skadeståndslagen 3 kap §2). Dessutom kan den tjänsteman som utövar myndighetsutövning och som med uppsåt eller av oaktsamhet missköter sina uppgifter dömas till ansvar för tjänstefel (brottsbalken 20 kap §1).

För att GIH:s examinationer ska upplevas som rättsäkra är det viktigt att det finns tydliga riktlinjer och att dessa följs av anställda och studenter.

Restexamination

Gå till denna sida om du vill anmäla dig till restexamination. (icon) Anmälan restexamination

Examination

Läs GIH:s regler för examination från den 30:e oktober 2017.