Tillgodoräkning av tidigare utbildning

Tillgodoräknande

Har du tidigare studerat vid ett annat lärosäte kan du ansöka om tillgodoräknande av hela eller delar av utbildningen i din examen.

Tillgodoräknanden regleras i Högskoleförordningens 6 kapitel 6 -8 §

Ansökan om tillgodoräknande görs skriftligen på en särskild blankett, vilken finns på GIHs hemsida under snabbval/blanketter. Till ansökan skall bifogas handlingar som styrker åberopade kunskaper och färdigheter (t ex utbildnings-/kursbevis, kursplaner och kurslitteratur, tjänst-göringstintyg). Mer information finns i GIH:s tillgodoräknandeordning i GIH:s styrdokument.

Använd blanketten för tillgodoräknande och följ instruktionerna i blanketten. När blanketten är ifylld ska den skickas in till registrator. Blanketter GIH