Vilka får platserna?

Om det finns fler behöriga sökande än utbildningsplatser sker ett urval. Nedan beskrivs i korthet de urvalsprinciper som Gymnastik- och idrottshögskolan tillämpar vid antagningen till utbildningsprogrammen.

Betygsurval

I betygsurvalet görs en indelning i undergrupper beroende på den sökandes behörighetsgivande utbildning. Den sökande konkurrerar sedan på sitt jämförelsetal/betygspoäng.

Provurval 

I provurvalet räknas resultatet från högskoleprovet (HP). Den sökande deltar automatiskt i alla de urvalsgrupper där poäng finns registrerade.

Alternativt urval 

Upp till 1/3 av platserna på Tränarprogrammet tillsätts genom ett alternativt urval. Avsikten är att bedöma den sökandes lämplighet för Tränarprogrammet utifrån egenskaper och förutsättningar som inte förmedlas av betyg och högskoleprov. Som grund för urvalet används personligt brev samt idrotts- och tränar/ledarmeriter.Det alternativa urvalet ger ytterligare en möjlighet att bli antagen till Tränarprogrammet och påverkar inte möjligheterna att antas via betyg eller högskoleprov. Den sökande kan alltså samtidigt ingå i flera urvalsgrupper. Observera dock att kraven på grundläggande och särskild behörighet är desamma.

Andra urvalsgrunder

Andra urvalsgrunder än betyg och högskoleprovsresultat kan i undantagsfall användas. Om det finns medicinska, sociala eller andra omständigheter som gjort att din konkurrenssituation försämrats, kan du under vissa förutsättningar ges individuell prövning. Även kvalificerade meriter, d v s kunskaper eller erfarenheter som är synnerligen värdefulla för sökt utbildning, eller det yrkesområde utbildningen förbereder för, kan under vissa förutsättningar föranleda individuell prövning.

Förutsättningarna för individuell prövning är att du uppfyller behörighetskraven, att du uttömt de möjligheter som finns för att förbättra din konkurrenssituation (t ex gjort högskoleprovet), samt att ditt meritvärde inte väsentligen skiljer sig från ordinarie antagningspoäng.  

Om du uppfyller förutsättningarna för en individuell prövning, skall du göra en skriftlig ansökan med motivering och bifoga intyg som styrker dina skäl. Ansökan skickas till GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm, senast 15 april. Besked ges via antagningsbeskedet.

Antagning steg för steg

Här kan du läsa om hur antagningen går till steg för steg.

Mer om antagningsstegen