Motiverande samtal - uppdragsutbildning

Motiverande samtal ur ett folkhälsoperspektiv, 7,5 hp.

GIH arrangerar uppdragsutbildning utifrån arbetsplatsens behov och inriktning. Motiverande samtal ges med betoning på praktisk träning av färdigheter och skickligheter att tillämpa Motivational Interviewing som förhållningssätt vid professionella samtal.

Kursen designas och planeras i samråd med beställaren. Kursen utgår från riktlinjer av MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers.

Läs mer om MI på följande hemsidor:

Vid uppdragsförfrågan kontakta gärna kursansvarig Staffan Hultgren, member of MINT, för information, kursplan, genomförande och offert. Se kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Kursinnehåll

Efter genomförd utbildning, exempel på färdigheter:

  • redogöra för vetenskapliga principer rörande beteendeförändringar, och beteendemönster,
  • beskriva teorier och modeller utifrån ett beteendevetenskapligt perspektiv,
  • redogöra för teoretiska grunder och grundläggande principer bakom samtalsmetoden MI (Motivational Interviewing),
  • tillämpa motiverande samtal utifrån ett klientcentrerat perspektiv vid professionella yrkesinriktade samtal relaterat till livsstil, levnadsvanor och hälsa,
  • visa på färdigheter i utförande av motiverande samtal vid beteendeförändringar,
  • tillämpa ett reflekterande förhållningssätt vid lärandeprocesser
  • genomföra enkel kodning av MI samtal,
  • självständigt söka och sammanfatta vetenskapliga artiklar,
  • transkribera och analysera motiverande samtal.

Litteratur

Farbring, C-Å. (2010). Handbok i motiverande samtal – MI, Teori, praktik och implementering. Stockholm: Natur och Kultur, 318 s.

Hultgren, S. (2013). Tid för samtal. Stockholm: Liber AB, 192 s.

Miller, W, Rollnick, S. (2013). Motivational Interviewing. Third Edition. New York; The Guilford Press, 482 s.

Rollnick, S. Miller,W. Butler C. (2008). Motivational Interviewing in Health Care. New York: Guilford Press, 210 s.

Vetenskapliga artiklar tillkommer om cirka 50 s.

Kontakt

Kontakta gärna kursansvarig Staffan Hultgren, member of MINT, för information, kursplan, genomförande och offert.
 Staffan Hultgren

Intervju Staffan Hultgren

Intervju med Staffan Hultgren
Läs intervjun med den person som ansvarat för tio år av Motiverande samtal

Läs intervjun med Staffan

Motiverande samtal

GIH erbjuder uppdragsutbildning i Motiverande samtal. (icon) Läs mer om vår kurs