Mer om den dagliga dosen av fysisk aktivitet

Vi rör oss för litet för att må bra! Under läsåret 2004/2005 erbjöd Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) en rad fortbildningskurser för lärare, fritidsledare, förskollärare och annan skolpersonal, i syfte att främja fysisk aktivitet för barn och ungdomar. Det var en del av vårt utvecklingsprojekt Den dagliga dosen, som syftar till metodutveckling för att främja fysisk aktivitet inom skolan.

Ett förslag om minst 30-minuters organiserad fysisk aktivitet i skolan varje dag blev en politisk viktig fråga 2002. Riksdagen beslutade 2003 om en ändring i förordningstexten för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklasserna, fritidshemmen, och för de frivilliga skolformerna. (SKOLFS 2003:17 resp. SKOLFS 2003:18)

Ändringarna i förordningen lyder:

»Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.«

»Skolan skall även sträva efter att ge gymnasieeleverna förutsättningar att regelbundet bedriva fysiska aktiviteter.«

Fysisk aktivitet och rörelse behöver bli en naturlig del i barnens vardag, och skolan har en speciellt viktig roll i detta sammanhang!

 GIH har en självklar plats i arbetet med att främja fysisk aktivitet hos alla barn och ungdomar. Vi har en lång tradition av lärarutbildning och har utvecklat en nära relation till många lärare på fältet. Genom vår gedigna forskning om fysisk aktivitet har vi en unik kunskapsbas som hela tiden fylls på, vilket vi t ex ser i det stora forskningsprojektet Skola – Idrott – Hälsa där ny och intressant kunskap om skolans idrottsundervisning kommit fram.

GIH har också samverkat med Statens folkhälsoinstitut under det fysiska aktivitetsåret och denna samverkan kommer att stärkas ytterligare genom det nybildade Nationella centrumet för främjande av fysisk aktivitet för barn och ungdomar.

Vår målsättning är att GIH genom kurserna på ett konstruktivt sätt ska kunna bidra i arbetet med att ge barn och ungdomar en daglig dos av fysisk aktivitet och rörelse.

projektledare
Birgitta Fagrell
birgitta.fagrell@ihs.se
tel: 08-402 22 52