Riksidrottsförbundet

Gymnastik- och idrottshögskolan och Riksidrottsförbundet har ett långsiktigt samarbete reglerat i avtal. Samarbetet omfattar även Specialidrottsförbunden och Bosöns Elitidrottscentrum. Arbetet handlar om projekt som till exempel "Den idrottspsykologiska profilen".

Mål

Framför allt så samarbetar man kring testning, forskning och utveckling inom elitidrotten. Målet med samarbetet är att bidra till en ökad kvalitet i de elitsatsningar som specialidrottsförbund, elitaktiva och elitföreningar gör genom att underlätta och tillrättalägga samspelet mellan forskning, utveckling och praktisk tillämpning.

Med samarbetet vill parterna samordna och utveckla den kompetens och de tekniska resurser var och en förfogar över idag.  Verksamheternas geografiska närhet och tekniska investeringar ska genom detta samarbete bättre utnyttjas.

Former

Utgångspunkten för verksamheten är att varje laboratorium behåller befintlig specifik profil och struktur, medan man i närliggande eller överlappande arbetsområden säkrar koordinering och samarbete. Överlappande verksamheter ska i möjligaste mån utnyttjas som en gemensam operativ arbetsenhet.

Formerna för samarbetet regleras i ett gemensamt råd.

Metoderna för testverksamheten är normerad och utförs på samma sätt oavsett vem av parterna som utför den.

Kontaktperson på GIH är Johnny Nilsson