Samverkan och uppdrag

Gymnastik- och idrottshögskolan har ett mycket omfattande samverkansnätverk. Bland de viktigaste intressenterna är skolan, idrottsrörelsen, intresseorganisationer och allmänhet.

Samverkan med skolan sker inom lärarprogrammet men också i form av riktade fortbildningsinsatser, uppdragsutbildningar, föreläsningar, studiedagar samt forskningsprojekt.

GIH har nära samarbete med Riksidrottsförbundet (RF), Sveriges Olympiska Kommitté (SOK), Folkhälsomyndigheten, Svenska gymnastiklärarsällskapet, Lärarutbildningskonventet.se, Svensk utvecklingscentrum för handikappidrott, Ungdomsstyrelsen, Försvarsmakten samt med elitidrottsklubbar och ideella föreningar. Ytterligare ett samarbete är med GEN-PEP som är kronprinessparets initiativ till att få barn och ungdomar att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Vi bjuder in allmänheten till öppna föreläsningar och temadagar samt informerar om GIH:s biblioteks unika samlingar, vilka är tillgängliga för allmänheten.

Vägar för samverkan

Det traditionella sättet att involvera intressenter i framtida forskningsresultat är genom att forskarna publicerar sig i kända tidskrifter eller presenterar sina forskningsresultat på konferenser, symposier och seminarier. Information och utbyte av idéer sker också via de etablerade nätverk i vilka GIH:s forskare och lärare deltar.

GIH har genom åren haft ett flertal samarbeten med näringslivet. Som exempel kan nämnas utveckling och testning av olika produkter, såsom testcyklar (Monark), mätning av syreupptagning (Jaeger), rörelseanalys (Qualisys), databearbetning (Cambridge Electornic Design), kost- och vätsketillskott (Cerealia, Astra, Pharmacia, Probi och Pripps), ledarskap och organisationsutveckling (SINOVA, Bergsten&Bryngel).

Samverkan med kommuner och landsting sker idag bland annat med Stockholms stad avseende fortbildningsfrågor, Lidingö kommun och Solna kommun avseende träning för äldre, Botkyrka kommun avseende cirkusutbildning (i vidare samarbete med Cirkus Cirkör) och mångfaldsfrågor samt Stockholms landsting kring hälsofrågor.

GIH samarbetar i olika frågor med Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundet, Sveriges Olympiska Kommitté, Fenomenalen Science Center i Visby, miljö-, natur- och friluftsorganisationer (till exempel FRISAM, Friluftsfrämjandet och Naturvårdsverket), Försvarsmakten, Ungdomsstyrelsen, Statens kulturråd, samt olika organisationer inom det så kallade fitnessområdet.

Inom handikappidrotten har GIH ett väl förankrat samarbete med Bollnäs kommun, Svenskt Utvecklingscentrum för Handikappidrott, Högskolan i Gävle (som köper 30 procent av en GIH-professur) samt Länsstyrelsen i Gävleborg. Samarbete inom handikappområdet sker även med Rekryteringsgruppen och Protesidrottarna.

Läs mer om samverkan vid GIH i dokumentet
Nationell kvalitetsbedömning av samverkansuppgiften

Träning och hälsoprojekt

Träning och hälsoprojekt
Delta i träning och hälsoprojekt som är en del av GIH-studenternas utbildning.

Läs mer om hälsoprojekt

Idrotts- och hälsokonventet

Idrotts- och hälsokonventet
Idrotts- och hälsokonventet vid GIH ger fortbildning för alla som är intresserade av hälso- och idrottsfrågor.

Läs mer om konventet

Motiverande samtal

GIH arrangerar uppdragsutbildning i Motiverande samtal, 7,5 hp. Läs mer om kursen och kontakta kursansvarig Staffan Hultgren för mer information.

Om Motiverande samtal