Styrketräning för barn och ungdom

Gustaf Rönquists föreläsning "Styrketräning för barn och ungdom" lockade många åhörare. Här fick de ta del av vad forskningen säger om både fördelar och risker samt de senaste internationella rekommendationerna om styrketräning för barn och unga.

År 2009 gick Riksidrottsförbundet, RF, ut och rekommenderade styrketräning för barn och unga. Sedan dess har området vuxit sig allt större och det finns i dagsläget ett stort vetenskapligt stöd för att styrketräning under barn och ungdomsåren kan anses vara säkert och att det är förknippat med en rad positiva hälsoeffekter. Det finns ännu starkare stöd för att styrketräning kan rekommenderas för barn och unga så länge det sker under handledning av en vuxen person med kunskap inom området och så länge träningen anpassas till barnets målsättning, behov och förutsättningar.

Bild som visar att styrketräning är den vanligaste aktivitetenStyrketräning vanligaste aktiviteten

I en undersökning utförd av statistiska centralbyrån, på uppdrag av RF, visade det sig att styrketräning är en av de vanligaste motionsaktiviteterna som utövas av svenska ungdomar mellan 13-18 år. Vidare rapporterades i en nyligen publicerad irländsk studie att styrketräning var den enda idrottsaktiviteten som ökade hos både pojkar och flickor i 11-18-årsåldern under en femårsperiod.

Öka kunskapen hos föräldrar

När holländska föräldrar, med barn i 12-15-årsåldern, fick besvara en enkät om deras barns träningsvanor, så indikerade nästan 30 procent att de inte tillät sina barn delta i aktiviteter med fokus på styrketräningsövningar. Några av de vanligaste anledningarna till detta var att man ansåg att styrketräning var negativt för deras barns hälsa, att det skulle påverka barnets fysiska utveckling negativt eller att det var förenat med en hög skaderisk.
– Så även om det i dagsläget finns ett starkt vetenskapligt stöd för att styrketräning för barn och unga kan anses vara säkert, verkar alltså många föräldrar ha en mer negativ inställning till den typen av aktiviteter för deras barn i förhållande till andra idrottsaktiviteter. Eftersom föräldrar spelar en viktig roll för barnets beteende vad gäller fysisk aktivitet och till stor del påverkar vilket typ av aktivitet barnet utför, är det viktigt att även öka föräldrarnas kunskap om vilka positiva effekter styrketräning kan ha för deras barns hälsa och att handledd styrketräning för barn är förknippat med en låg skaderisk jämfört med många andra idrotter som barn deltar i regelbundet.

Minskad risk för skador

Regelbunden styrketräning för barn och ungdomar har rapporterats leda till flera olika positiva effekter, som ökad styrka och minskad risk att drabbas av skador inom olika idrotter. Vidare har det även rapporterats att träning med syfte att öka styrkan kan spela en viktig roll vid motorisk inlärning. Alltså kan styrketräning underlätta att barnet utvecklar en allsidig rörelseförmåga, vilket i sin tur ökar barnets intresse att vara fysisk aktiv även i vuxen ålder.

Träning under handledningBild på Gustaf Rönquist

Skador kan absolut förekomma i samband med styrketräning, men jämfört med många andra idrotter har skadeincidensen i samband med styrketräning för barn och unga rapporterats vara låg. För barn i 8-13-årsåldern är olyckshändelser, som att klämma sig eller tappa en vikt på sig, den vanligaste anledningen till skador i samband med styrketräning. Man bör därför först och främst prioritera att barnen får lära sig hur man använder utrustningen på ett säkert sätt. Vidare är det viktigt att träningen sker under handledning av en vuxen person med kunskap inom området. Den här personen bör bland annat säkerställa att träningsytan är säker och att ingen utrustning är trasig.
– Men det är även viktigt att ge instruktioner och feedback till barnen vid utförandet av olika övningar, för att säkerställa att de utförs med korrekt teknik. Att utsätta ett barn för tung belastning i styrketräningsövningar på bekostnad av ett tekniskt korrekt utförande kan leda till akuta skador, medan träningsprogram med för mycket träning på för kort tid kan leda till överträning och överbelastningsskador. Det är även viktigt att komma ihåg att olika individer behöver olika lång tid på sig att lära sig övningar samt att vi alla svarar väldigt olika på samma typ av träning.

Gustaf Rönquists presentation från Idrotts- och hälsokonventet