Eva Andersson

Högskolelektor, chef för enheten Fysisk aktivitet och hälsa

Eva Andersson
E-post eva.andersson@gih.se
Telefon 08-120 537 91
Adress Box 5626, 114 86 Stockholm
Besöksadress Lidingövägen 1
Rum 1215
Fotografi Högupplöst foto finns längre ned
 • Akademisk titel

  Docent i idrottsvetenskap, idrottslärare och leg. läkare

 • Tillhör

  Enheten Fysisk aktivitet och hälsa

 • Kompetensprofil

  Anatomi, Folkhälsa, inriktning fysisk aktivitet, Hälsolära, Idrottsmedicin, Mätmetoder, Praktiknära forskning

 • Forskningsintressen

  Jag är speciellt intresserad av styrka, stabilitet och träning gällande rygg-, buk- och höftmuskulatur. En optimal styrka och koordination i bål- och höftmuskulatur är av stor vikt i olika idrotts-, hälso- och rehabiliteringssammanhang. Olika hypoteser förekommer om vilka bålmuskler som är aktiverade, och hur mycket, i olika test- och träningsövningar, i vardagliga situationer samt vid maximala styrketester. Muskelaktivitetsdata kan här ge objektiva svar.

  I avhandlingsarbetet samt i efterföljande studier har vi presenterat resultat om vilka och hur mycket djupa och ytliga ländryggs-, buk- och höftmuskler är aktiverade i olika vardagliga situationer i stående, sittande, liggande, gång och löpning samt vid olika träningsövningar, inklusive maximala ansträngningar. Registrering av muskelaktivitet har utförts dels från hudytan med hudelektroder samt i djupare liggande bål- och höftmuskler med trådelektroder inplanterade i lokalbedövning med tunna nålar under guidning av ultraljud.

  Vid utvärderingar av hälsoprojekt med fysisk aktivitet (för personer utan och med folksjukdomar) kan ingå frivilliga fystester såsom exempelvis kondition och uthållighetsstyrka i rygg-, buk- och höftmuskulatur. I dessa sammanhang kan det vara värdefullt att ha information om aktiveringsgraden i musklerna under varierande test- och träningsövningar samt vid vardagliga situationer och maximala tester.

  Tidigare hade inte i nämnvärd omfattning systematiskt sammanställts resultat för hur olika djupa och ytliga ländryggsmuskler är aktiverade i olika situationer i varierande vardagliga kroppspositioner samt i träningsövningar. Vi har också studerat hur buk- och höftböjarmuskulatur varierar i aktiveringsgrad vid både standardiserade statiska övningar i olika vinklar samt under rörelse med konstant hastighet.

  Maximal styrka i rygg-, buk- och höftmuskulaturen hos olika kategorier av elitidrottare och individer med ländryggsbesvär har även undersökt. Styrkeprofiler hos elitidrottsutövare och de med ländryggsbesvär kan ge upplysning om vilka muskelgrupper som kan behöva stärkas. Forskning har visat att god muskelstyrka är associerat med minskad förekomst av vissa folksjukdomar/ohälsa.

  Andra undersökningar som jag är delaktig i gäller: insulinresistens och olika muskelfunktioner inklusive i musklernas mitokondrier (energifabriker) i samband fasta och fysisk aktivitet; förändringar i hjärtats elektriska aktivitet (registrerad med vanligt EKG & s.k. vektor-EKG) hos yngre och äldre vuxna i samband med maximal ansträngning; fysiologiska tester av exempelvis kondition/uthållighet och styrka, samt fysiska aktivitetsvanor hos till exempel personer med fetma samt äldre.

  Förhoppningen är att resultaten bland annat kan bidra till ökad förståelse och intresse för fysisk kapacitet samt involveringsgrad av olika bål- och höftmuskler under test- och träningsövningar samt även i andra situationer i skiftande idrotts- och hälsosammanhang.

 • Undervisningsintressen

  De främsta intressen och undervisningsområden jag har är att försöka bidra till att studenterna erhåller grundläggande och fördjupade kunskaper om preventiva och promotiva åtgärder, identifiering, behandlings- och förebyggande åtgärder för olika folksjukdomar, missbruk och akuta skador/sjukdomar. Här ingår FYSS (fysisk aktivitet som sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling) samt FaR (fysisk aktivitet på recept). Undervisningsmoment som tas upp är diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, psykisk ohälsa, ANT (alkohol, narkotika och tobak) samt missbruk av anabola steroider, våld i nära relationer, ätstörningar, övervikt, träning under graviditet, allergi/astma, osteoporos och akutsjukvård.

  Ytterligare undervisningsmoment jag bidrar till, tillsammans med andra lärare/handledare, är att studenterna erhåller erfarenheter av att kunna skapa, genomföra och reflektera kring projektarbeten med inriktning mot hälsofrämjande processer inom skola, arbetsplats, fritid, hälso- och sjukvård.

  Flera av de studenter som tidigare har genomfört hälsoprojekt och examinerats från GIH är i dag verksamhetschefer i olika kommuner samt skolor och samverkar i organisationen kring GIH:s verksamhetsförlagda utbildning (nämnda hälsoprojekt och inom lärarstudenternas undervisning i hälsa på olika sätt för gymnasieelever). Studenternas varierande erhållna kunskaper i hälsa har således bidragit till vidare hälsoutveckling ute i samhället i olika anställningar de fått.

  I och med att studenterna har förvärvat kunskaper inom både promotivt samt primär- och sekundärpreventivt hälsoarbete, och dessutom fått kännedom om handläggning vid olika akuta skador/sjukdomar samt sedvanliga rutiner inom sjukvården vid olika folksjukdomar, kan de både organisera och leda verksamheter med fysisk aktivitet. Härmed kan de med alla sina erhållna kunskaper i hälsa, idrott och pedagogik vid GIH bidra till ökade fysiska aktivitetsvanor och ökad fysisk kapacitet samt utföra utvärderingar med olika fysiologiska tester och hälsoenkätundersökningar, sammanställa data samt skriftligt och muntligt redovisa data för frivilliga deltagare utan och med olika folksjukdomar. Således kan utexaminerade GIH-studenter arbeta både inom frisk- och sjukvård på en mängd olika sätt och bidra till ökad hälsa för olika individer samt för samhället i stort.

 • Samverkansintressen

  Tillsammans med mina medarbetare samverkar vi med olika kommuner (Solna, Täby, Lidingö), psykiatriska mottagningar, vårdcentraler, företag och organisationer i Storstockholm för att tillsammans med studenter och lärare/handledare på GIH driva hälsoprojekt med ledarledd fysisk aktivitet ett par gånger per vecka under 2-3 månader. Studenterna ger ledarledd fysisk aktivitet ett par gånger per vecka, samt initialt och i slutet av perioden utförs fysiologiska tester (kondition, styrka, rörlighet och balans) och en hälsoenkätundersökning om upplevd hälsa och olika levnadsvanor såsom fysiska aktivitet, kost, rökning, alkohol och sömn.

  Deltagarna, utan och med olika folksjukdomar, inklusive personer med ångestsyndrom och depression, rekryteras via olika samarbetspartners eller direkt till GIH. Vanligtvis leder 2-4 studenter en grupp på 25-75 personer. Exempel på fysiska aktiviteter som erbjuds är styrketräning, motions- och vattengymnastik samt stavgång.

  I hälsoprojekten deltar årligen t.ex. 2-400 äldre i Solna, där en tidigare GIH-student nu är verksamhetschef samt har anställt ytterligare examinerade GIH-studenter inom projektverksamheten. Liknande anställningssituationer ses i Täby, dock är antalet äldre projektdeltagare där inte lika många ännu.

  Åtskilliga examinerade GIH-studenter har anställts i kommuner, landsting och på Karolinska institutet inom områden såsom alkohollinjen, rökavvänjning, övervikt/fetma bland barn och vuxna, samt FaR/FYSS. Flera av dessa studenter återkommer årligen till GIH och bidrar med expertkunskaper i Folkhälsoundervisningen och kan därmed belysa väsentliga teoretiska och praktiska kunskaper i utbildningen. Några examinerade GIH-studenter har även disputerat och kan vid föreläsningar på GIH lyfta in relevanta forskningsrön inom hälsoområdet.

  Samverkan sker även med det omgivande samhället genom att andra experter inom varierande hälsoområden inbjuds som gästföreläsare. Härmed har kontakter och expertkunskaper erhållits av studenterna inom undervisningens ram vilket lätt till att vissa därmed lättare har fått anställning efter examen och då kunnat bidra till ökad hälsa på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Senaste publikationer (DiVA)

Sida 8 av 16 (Totalt antal hämtade artiklar: 79)

 Författare Titel År URL
Andersson, Eva
och medarbetare, se rapport,
Hälsoprojekt med fysisk aktivitet på Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH - Läsåret 2005/2006 2007 -
Danielsson, Evelina
Oddsson, Kristjan
Nilsson, Johnny
Fredriksson, Mårten
Ovendal, Alexander
Ekblom, Örjan
Wahlgren, Lina
Hultgren, Staffan
Andersson, Eva
Hälsoprojekt med ledarledd fysisk aktivitet för äldre 2012 -
Andersson, Eva
Oddsson, Kristjan
von Rosen, Philip
Idrottsskador 2018 -
Peter, Annamaria
Andersson, Eva
Arndt, Anton
Finni, T
Cronin, NJ
Impact of footwear type and walking speed on ankle plantar flexor fine-wire electromyographic activity 2018 -
Godhe, Manne
Ekblom, Örjan
Ekblom, Maria
Pontén, Marjan
Andersson, Eva
Improved daily movement patterns in an accelerometer-assessed 8-weeks exercise project in older adults 2019 Fulltext

Övrigt

Högupplösta bilder

För att ladda ner bilden så klicka på bilden så att den blir synlig i ett nytt fönster. Högerklicka och välj Spara bild som. Då laddas den högupplösta bilden ner. Var god och uppge fotografens namn Linus Hallgren.

Bild på Eva Andersson Bild på Eva Andersson

Fler profiler