Åsa Bäckström

Docent, högskolelektor, utbildningsledare Sport Management, samt masterprogrammet

Åsa Bäckström
E-post asa.backstrom@gih.se
Telefon 08-120 537 63
Adress Box 5626, 114 86 Stockholm
Besöksadress Lidingövägen 1
Rum 1339
Tider Telefon- och mottagningstider för studenter: Sport Management ons kl. 10-12, Master ons kl. 13-15
Fotografi Högupplöst foto finns längre ned
 • Akademisk titel

  Filosofie doktor i pedagogik

 • Tillhör

  Enheten Prestation och träning

 • Kompetensprofil

  Genus, Idrottspedagogik, Sport management, Utbildningsvetenskap, Vetenskapsteori och forskningsmetodik

 • Forskningsintressen

  Ämnesmässigt har jag skrivit inom två fält som jag medvetet sökt brygga samman: idrotts- och ungdoms(kultur)forskning. Jag har undersökt frågor om socialisation och lärande i idrott i vid mening. Min tidiga forskning inom fältet ägnade jag främst åt att beskriva och analysera kommunikation av både verbal och icke verbal karaktär inom och mellan grupper i den informellt organiserade idrotten. Fokus låg dock inte enkom vid kommunikationen, utan också vid de bakomliggande faktorer som kan sägas strukturera detta samspel, och också vilka konsekvenser samspelet kan få på individnivå, gruppnivå och samhällsnivå. Samspelet har jag beskrivit som i hög grad informellt kommunicerat, där lärandeaspekter ofta är resultatet mer än motivet. Studieobjektet brädsport (skateboard och snowboard) framstod här som optimalt för att belysa komplexiteten i dessa frågor. I dessa studier belyste jag bland annat frågor om hur idrott som inte låg under Riksidrottsförbundets paraply organiseras. Ur ett sociokulturellt lärandeperspektiv framstod exempelvis genus och konsumtion som strukturerande faktorer inom brädsporterna skateboard och snowboard (Bäckström 2005).

  På senare tid har jag fortsatt att studera brädsporten skateboard för att bland annat följa den spännande utveckling som sker där i termer av ökad formalisering. Den informella organisationen som skateboard tidigare visat, delvis till skillnad från snowboard, har nämligen i allt större utsträckning kommit att anta mer formell karaktär. Detta har jag poängterat i flera publikationer (t.ex. Bäckström 2011; Bäckström, 2013).

  För mina forskningsfrågor hämtar jag teoretiska referensramar från samhällsvetenskapliga kulturstudier, där genus, konsumtion och även plats varit analytiska ingångar med i sig egna ramverk. Inom min senare forskning har jag fortsatt fördjupa min kompetens inom dessa områden, dock delvis från en något annan vetenskapsteoretisk grund. För att fördjupa mig i den vetenskapliga ”hur”-frågan har jag hämtat inspiration från fenomenologiska tankegångar. I relation till dessa har tidigare resonemang utvecklats och länkats samman med sensoriskt och affektivt lärande, tillika med teorier om mer kroppsnära och upplevande praktik. Här finns ett mycket spännande epistemologiskt fält som jag är i färd med att utveckla en ny teoribildning kring (se Fors, Bäckström & Pink, 2012).

  En styrka med min forskning, tillika grundutbildning är, menar jag, att den mest av allt faktiskt är tvärvetenskaplig. På så sätt har jag en bred vetenskaplig kunskapsbas som ger överblick och förmåga att värdera en rad olika vetenskapliga ståndpunkter. Min kunskapsbas vetter åt två i sig tvärvetenskapliga håll: ungdom och idrott, som i mitt arbete kontinuerligt flätats samman. De epistemologiska frågor jag har bearbetat på senare tid och mitt intresse för sensoriska och affektiva lärprocesser och dito kunskap, har lett mig in på fysiologiska spörsmål. Detta kunskapsområde länkar inte bara tvärs över samhällsvetenskapliga ämnen, utan går också på tvärs mellan samhällsvetenskap och naturvetenskap.

 • Undervisningsintressen

  Jag undervisar främst på sport managementprogrammet, och har ansvar för flera av programmets kurser. Dessa har jag även varit med och utvecklat. Vidare handleder jag examensarbeten på såväl lärarprogrammet, hälsopedagogprogrammet som tränarprogrammet.

  Genom åren har jag ägnat mig åt undervisning på högskolans alla nivåer, från grundläggande introduktionskurser inom pedagogik med inriktning mot idrott vid dåvarande Lärarhögskolan i Stockholm, till forskarutbildningskurser om ungdom, generation och ungdomskultur i barn- och ungdomsvetenskap, också det vid Lärarhögskolan i Stockholm. Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet, där jag tidigare var anställd, har jag hållit storföreläsningar inom en återkommande kurs på lärarprogrammet för upp till 200 studenter per tillfälle, undervisat studenter i grupper om tjugotalet i seminarieform och workshopar, samt handlett uppsatsskrivande studenter i mindre grupper och enskilt.

 • Samverkansintressen

  Samverkan på ett kollegialt plan sker både nationellt och internationellt. I ungdomsforskningssammanhang deltar jag aktivt i en nordisk kontext som svensk redaktör för tidskriften Young – Nordic Journal of Youth Research (Sage).

  Vidare är jag engagerad i ett internationellt samarbetsprojekt med fokus på tillämpad kulturanalys tillsammans med företrädare för Halmstad högskola, Lunds universitet och RMIT i Melbourne, Australien.

Senaste publikationer (DiVA)

Fler publikationer (DiVA)

Övrigt

Högupplösta bilder

För att ladda ner bilden så klicka på bilden så att den blir synlig i ett nytt fönster. Högerklicka och välj Spara bild som. Då laddas den högupplösta bilden ner. Var god och uppge fotografens namn Linus Hallgren.

Bild på Åsa Bäckström Bild på Åsa Bäckström

 

 

 

 

 

 

 

 

Fler profiler